Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ФӘСИЛ 102

Падшаһ Јерусәлимә годуғун белиндә дахил олур

Падшаһ Јерусәлимә годуғун белиндә дахил олур

МӘТТА 21:1—11, 14—17 МАРК 11:1—11 ЛУКА 19:29—44 ЈӘҺЈА 12:12—19

  • ИСА ПЕЈҒӘМБӘР ТӘНТӘНӘ ИЛӘ ЈЕРУСӘЛИМӘ ДАХИЛ ОЛУР

  • ЈЕРУСӘЛИМИН МӘҺВ ОЛАҸАҒЫ ПЕЈҒӘМБӘРЛИК ОЛУНУР

Нөвбәти ҝүн, базар ҝүнү нисанын 9-у Иса Мәсиһ шаҝирдләри илә Бејтанијјәдән чыхыб Јерусәлимә ҝедир. Онлар Зејтун дағында јерләшән Бејтфәҹијәјә јахынлашанда Иса пејғәмбәр шаҝирдләриндән икисинә дејир:

«Гаршыдакы кәндә ҝедин. Кәндә ҝирәндә пајаја бағланмыш бир ешшәк вә јанында бир годуг ҝөрәҹәксиниз. Онлары ачыб јаныма ҝәтирин. Ишдир, кимсә сизә бир сөз десә, дејин ки, Ағаја лазымдыр. Онда һәмин адам дәрһал һејванлары сизә верәҹәк» (Мәтта 21:2, 3).

Шаҝирдләр Мәсиһин бу ҝөстәриши илә Мүгәддәс Китаб пејғәмбәрлијинин һәјата кечдијини анламырлар. Онлар сонрадан баша дүшүрләр ки, бунунла Зәкәријјә пејғәмбәрин сөзләри јеринә јетир. О пејғәмбәрлик етмишди ки, Аллаһын вәд едилмиш тәвазөкар Падшаһы Јерусәлимә «ешшәјә, ешшәјин баласы годуға» миниб ҝәләҹәк (Зәкәријјә 9:9).

Шаҝирдләр Бејтфәҹијәјә ҝириб һејванлары ачанда орадакы адамлар дејирләр: «Һејваны нијә ачырсыныз?» (Марк 11:5). Амма шаҝирдләр онларын Ағаја лазым олдуғуну дејәндә адамлар мане олмурлар. Шаҝирдләр үст палтарларыны чыхарыб ешшәјин вә годуғун белинә гојурлар. Иса пејғәмбәр исә годуға минир.

Иса Мәсиһ Јерусәлимә ҝедир. Онун әтрафындакы издиһам ҝет-ҝедә бөјүјүр. Адамларын әксәријјәти үст палтарларыны, бәзиләри чөлдән кәсдикләри јашыл будаглары јола сәрирләр. Онлар гышгырырлар: «Јалварырыг, гуртар! Јеһованын ады илә ҝәләнә ешг олсун! Атамыз Давудун гаршыдан ҝәлән Падшаһлығына ешг олсун!» (Марк 11:8—10). Фәрисиләр ҹамаатын бу һәмд сөзләринә гәзәбләнирләр. Онлар Иса пејғәмбәрә дејирләр: «Устад, шаҝирдләрини сусдур». Пејғәмбәр онлара ҹаваб верир: «Буну билин ки, онлар суссајдылар, дашлар дилә ҝәлиб бағырарды» (Лука 19:39, 40).

Иса Мәсиһ Јерусәлимә бахыб ағламаға башлајыр вә дејир: «Каш бу ҝүн сән сүлһә апаран јолу дәрк едәјдин... Амма ҝөзләрин бағлыдыр». Јерусәлим инадла ҝөстәрдији итаәтсизлијә ҝөрә ҹаваб верәҹәк. Иса Мәсиһ пејғәмбәрлик едир: «Дүшмәнләрин сәнин әтрафында уҹу шиш пајаларла истеһкам гураҹаг, сәни мүһасирәјә алыб һәр тәрәфдән сыхышдыраҹаг. Онлар сәни, ушагларыны јерә чырпаҹаг, сәндә дашы даш үстә гојмајаҹаг, чүнки сән јохлама вахтыны сезмәдин» (Лука 19:42—44). Мәсиһин дедији кими, ерамызын 70-ҹи илиндә Јерусәлим дармадағын едилир.

О, Јерусәлимә дахил оланда шәһәрдә ҹанланма јараныр. Шәһәр әһли бир-бириндән сорушур: «Бу кимдир?» Ҹамаат исә дејир: «Бу, Ҹәлиләнин Насирә шәһәриндән олан Иса пејғәмбәрдир!» (Мәтта 21:10, 11). Иса пејғәмбәрин Илазәри дирилтдијини ҝөрәнләр бу мөҹүзәни башгаларына данышырлар. Бу һадисәләри мүшаһидә едән фәрисиләр чар-начар јана-јана дејирләр: «Бүтүн дүнја онун ардынҹа ҝедир!» (Јәһја 12:18, 19).

Иса пејғәмбәр һәмишәки кими, бу сәфәр дә тәлим вермәк үчүн мәбәдә ҝирир. Бурада о, кор вә ахсаг адамлары сағалдыр. Бөјүк каһинләр вә мирзәләр Исанын етдији мөҹүзәләри ҝөрәндә вә мәбәддә: «Јалварырыг, Давуд Оғлуну гуртар», — дејән оғлан ушагларынын сәдасыны ешидәндә гәзәбләнирләр. Дин хадимләри пејғәмбәрдән сорушурлар: «Бунларын нә дедијини ешидирсән?» О ҹаваб верир: «Мәҝәр “Ушагларын вә көрпәләрин дили илә һәмд сәсләндирдин” сөзләрини һеч вахт охумамысыныз?» (Мәтта 21:15, 16).

Мәсиһ әтрафа ҝөз ҝәздирир. Артыг ҝеҹдир. О, он ики һәвариси илә орадан чыхыб ҝедир. Нисанын 10-у башламаздан өнҹә Мәсиһ Бејтанијјәјә гајыдыр вә базар ҝүнү орада ҝеҹәләјир.