Рәгәмләр фәсли ҝөстәрир

ағанын ҝәлишинә һазыр олан нөкәрләр 78

ағҹаганады сүзҝәҹдән кечириб, дәвәни дири-дири удмаг 109

анбарлар тикән варлы адам 77

ата диләкләри јеринә јетирмәјә һазырдыр 35

бағбанлар бағ саһибинин оғлуну өлдүрүрләр 106

базар мејданында отуран ушаглар 39

буғда өләндә чохлу бар верир 103

буғда вә алаг отлары 43

чөлдә ҝизләдилмиш хәзинә 43

чөлдән гајыдан нөкәр 89

дар гапы 35

даш үзәриндә тикилмиш ев 35

дәвәнин ијнә дешијиндән кечмәси 96

дәвәтли гонаглар бәһанә тапырлар 83

дул гадын вә һаким 94

дүнјанын дузу 35

евин тәмәли 35

әкинчи 43

әлини хышын үстүнә гојмаг 65

әнҹир ағаҹы 79

фәрисиләрин мајасы 58

һәгиги мејнә 120

хардал тохуму вә иман 89

хардал тохуму вә Падшаһлыг 43

хејирхаһ сәмәријјәли 73

инсан тутан балыгчылар 22

исрарлы дост 74

ишчиләрә өдәнилән динар 97

итмиш дирһәм 85

итмиш гојун 63

миш оғул 86

ијнә дешији 96

касыблары гонаг дәвәт етмәк 83

гардашын ҝөзүндә чөп 35

гатил бағбанлар 106

гијмәтли мирвари 43

ушлар вә занбаглар 35

гүллә тикмәк 84

маја унла гарышдырылыр 43

мина 100

мирвариләри донузларын габағына атмамаг 35

мурдар руһ гајыдыр 42

мүхтәлиф нөв торпаглара дүшән тохумлар 43

дүрүст нөкәрбашы 87

он гыз 112

падшаһ бөјүк мәбләғдә борҹу бағышлајыр 64

падшаһ дөјүшә ҝедиб-ҝетмәмәји ҝөтүр-гој едир 84

падшаһын тој зијафәти 107

пул борҹлу олан ики нәфәр 40

рәһимсиз нөкәр 64

садиг нөкәрбашы 78

садиг вә ағыллы нөкәр 111

талант 113

тапылан ҝүмүш пул 85

тәзә парчаны көһнә палтара тикмәк 28

тор 43

тојуг ҹүҹәләрини топлајыр 110

үзүмлүкдәки ишчиләр 97

үзүмлүјә ҝөндәрилмиш ики өвлад 106

варлы адам вә Илазәр 88

верҝи јыған вә фәриси 94

јахшы Чобан 80

јатан әкинчи 43

јени шәраб, көһнә тулуг 28

јухары башда отурмағы сечмәк 83

ЧӘРЧИВӘЛӘР ҜӨСТӘРИҸИСИ

«Пак олмаг вахтлары јетишәндә» 6

Севиндириҹи сәјаһәтләр 10

Сәмәријјәлиләр кимләр иди? 19

Инсанын ичинә ҝирән ҹин 23

Оруҹ тутмаг барәдә мәсәл 28

Тәкрар билијин анасыдыр 35

Ган дамлаларына бәнзәр тәр 123

Ган тарласы 127

Гамчы 129

Дирәк 132