Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ФӘСИЛ 14

Пејғәмбәр өзүнә шаҝирд топлајыр

Пејғәмбәр өзүнә шаҝирд топлајыр

ЈӘҺЈА 1:29—51

  • ПЕЈҒӘМБӘРИН ИЛК ШАҜИРДЛӘРИ

Гырх ҝүн чөллүкдә галандан сонра Иса пејғәмбәр ону вәфтиз едән Јәһјанын јанына гајыдыр. Јәһја Исанын ҝәлдијини ҝөрүб она ишарә едәрәк нида едир: «Будур бәшәријјәтин ҝүнаһыны јујан Аллаһын Гузусу! “Мәндән сонра ҝәлән мәни өтүб кечди, чүнки о, мәндән әввәл вар олуб”, — дејә һаггында данышдығым адам будур» (Јәһја 1:29, 30). Дүздүр, Јәһја Исадан јашҹа бир аз бөјүкдүр, амма о билир ки, о, дүнјаја ҝәлмәздән өнҹә Иса артыг ҝөјдә руһани варлыг кими мөвҹуд иди.

Бир нечә һәфтә әввәл Иса вәфтиз олмаға ҝәләндә, ҝөрүнүр, Јәһја һәлә дәгиг билмирди ки, Иса вәд едилмиш Мәсиһ олаҹаг. О өзү дә етираф едир: «Мән өзүм дә ону танымырдым, лакин мән суда вәфтиз едирәм ки, Исраил ону танысын» (Јәһја 1:31).

Јәһја Исаны вәфтиз едән заман баш верәнләри јанындакы адамлара данышыр: «Мүгәддәс руһун ҝөјдән ҝөјәрчин кими ениб онун үзәриндә галдығыны ҝөрдүм. Мән өзүм дә ону танымырдым. Анҹаг мәни суда вәфтиз етмәјә ҝөндәрән Аллаһ деди: “Мүгәддәс руһун кимин үзәринә ениб галдығыны ҝөрсән, бил ки, мүгәддәс руһла вәфтиз едән одур”. Мән дә буну ҝөрдүм вә тәсдиг етдим ки, о, Аллаһын Оғлудур» (Јәһја 1:32—34).

Ертәси ҝүн Јәһја ики шаҝирди илә бир јердә оланда Исанын онлара тәрәф ҝәлдијини ҝөрүб шаҝирдләринә дејир: «Будур Аллаһын Гузусу!» (Јәһја 1:36). Бу сөзләри ешидән һәмин ики шаҝирд Исанын ардынҹа ҝедирләр. Онлардан биринин ады Андреас, диҝәрининки исә Јәһјадыр. Бу һадисәни Мүгәддәс Китабда гәләмә алан мәһз бу Јәһјадыр. О, Мәрјәмин баҹысы Сәлимәнин вә Зәбәдинин оғлу олдуғу үчүн Исанын халасы оғлу сајылыр.

Иса ҝеријә бахыб Андреасла Јәһјанын архадан ҝәлдијини ҝөрүр. Онлардан сорушур:

— Нә истәјирсиниз?

— Рабби, сән һарада галырсан? — онлар сорушурлар.

— Ҝәлин өзүнүз ҝөрүн (Јәһја 1:37—39).

Һәмин вахт ҝүнорта саат дөрд оларды. Андреасла Јәһја ҝүнүн ахырына кими Иса илә галырлар. Һәр шеј Андреаса елә тәсир бағышлајыр ки, о, гардашы Шимон Бутрусун јанына ҝедиб дејир: «Биз Мәсиһи тапмышыг» (Јәһја 1:41). Сонра Бутрусу Исанын јанына апарыр. Нөвбәти һадисәләрдән мәлум олур ки, Јәһја да гардашы Јагубу тапыб Исанын јанына ҝәтирир. Амма Јәһја өзүнүн јаздығы «Хош хәбәр»дә шәхсән она аид олан бу мәлуматы дахил етмәјиб.

Сабаһысы ҝүн Иса бејтсәјдалы Филипи тапыб дејир: «Ардымҹа ҝәл» (Јәһја 1:43). Бејтсәјда Ҹәлилә дәнизинин шимал саһилиндә јерләшир. Бура Андреасла Бутрусун мәмләкәтидир.

Филип дә ҝедиб Натанаили (о, Бартолмај ады илә дә таныныр) тапыб дејир: «Биз Төвратда Мусанын јаздығы вә Пејғәмбәрләрин китабында бәһс едилән адамы, Јусифин оғлу нәсрани Исаны тапмышыг». Натанаилин һеч инанмағы ҝәлмир. Она ҝөрә дә Филипә дејир: «Һеч Насирәдән дә фәрли бир шеј чыхар?»

Онда Филип тәклиф едир: «Ҝәл өзүн бах». Онлар Исаја јахынлашанда Иса Натанаили ҝөстәриб дејир: «Будур, зәррә гәдәр дә биҹлији олмајан әсил исраилли!»

Натанаил тәәҹҹүблә сорушур:

— Сән мәни һарадан таныјырсан?

— Филип сәни чағырмаздан әввәл мән сәни ҝөрмүшдүм. Сән әнҹир ағаҹынын алтында идин, — дејә Иса ҹаваб верир.

Натанаил һејрәтини ҝизләдә билмәјиб дејир:

— Рабби, сән Аллаһын Оғлусан, сән Исраилин Падшаһысан.

— Сәни әнҹир ағаҹынын алтында ҝөрдүјүмү дедијим үчүн мәнә инандын? Сән бунлардан да бөјүк ишләр ҝөрәҹәксән. Сизи әмин едирәм ки, сиз сәманын ачылдығыны вә Аллаһын мәләкләринин инсан Оғлунун [Иса Мәсиһин] јанына ениб-галхдығыны ҝөрәҹәксиниз (Јәһја 1:45—51).

Бундан бир гәдәр сонра Иса Мәсиһ бу јени шаҝирдләри илә бирҝә Иордан вадисиндән Ҹәлиләјә јолланыр.