Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ФӘСИЛ 15

Пејғәмбәрин илк мөҹүзәси

Пејғәмбәрин илк мөҹүзәси

ЈӘҺЈА 2:1—12

  • ГАНӘДӘКИ ТОЈ

  • СУЈУН ШӘРАБА ЧЕВРИЛМӘСИ

Натанаил үч ҝүндүр ки, Исанын шаҝирди олуб. Инди Иса пејғәмбәр вә бәзи шаҝирдләри доғма Ҹәлилә бөлҝәсинин шималына, Ганә шәһәринә ҝедирләр. Ганә Натанаилин јурдудур. Бу шәһәр дағлыг јердә, Исанын боја-баша чатдығы Насирә шәһәринин шималында јерләшир. Исаҝили Ганәјә тој мәҹлисинә дәвәт едибләр.

Исанын анасы Мәрјәм дә тојдадыр. О, тәзәбәјлә ҝәлинин аиләсинә јахындыр вә дејәсән, мәҹлисдәки гонаглара о да гуллуг едир. Мәрјәм бир дә ҝөрүр ки, шәраб гуртарыб. Тез ҝедиб Исаја хәбәр верир: «Шәраблары јохдур» (Јәһја 2:3).

Әслиндә, Мәрјәм Исаја буну демәклә она бир нөв ҝөстәриш верир ки, бир шеј етсин. Иса етираз едир: «Бу, бизим ишимиз дејил» (Јәһја 2:4). Иса артыг Аллаһын тәјин етдији Падшаһ олдуғу үчүн о, аилә үзвләринин вә ја достларынын јох, јалныз Аллаһын ҝөстәришләринә әмәл етмәлидир. Мәрјәм етираздан сонра даһа һеч нә демир вә садәҹә, мәҹлисдә хидмәт едәнләрә: «Сизә нә десә, ону да един», — дејиб иши оғлунун өһдәсинә бурахыр (Јәһја 2:5).

Орада һәрәси гырх литрдән чох су тутан алты әдәд даш күп вар. Иса һәмин адамлара тапшырыр: «Күпләри су илә долдурун». Онлар күпләри ағзына гәдәр долдурурлар. Сонра Иса дејир ки, бир аз ҝөтүрүб сәрпајы үчүн апарсынлар (Јәһја 2:7, 8).

Мәҹлисин сәрпајысы шәрабын дадына мәәттәл галыр. Онун хәбәри јохдур ки, шәраб мөҹүзә илә әмәлә ҝәлиб. Буна ҝөрә дә бәји чағырыб дејир: «Башгалары әввәлҹә сүфрәјә јахшы шәраб гојур, гонаглар кефләнәндән сонра исә ади шәрабы верир. Анҹаг сән бу ҹүр әла шәрабы индијә сахламысан» (Јәһја 2:10).

Бу, Исанын ҝөстәрдији илк мөҹүзәдир. Бу мөҹүзә онун јени шаҝирдләринин иманыны гүввәтләндирир. Инди исә Иса Мәсиһ анасы вә гардашлары илә бирҝә Ҹәлилә ҝөлүнүн шимал-гәрбиндә олан Кәфәрнаһум шәһәринә јолланырлар.