МӘТТА 3:13—17 МАРК 1:9—11 ЛУКА 3:21, 22 ЈӘҺЈА 1:32—34

  • ИСА ВӘФТИЗ ОЛУНУР ВӘ МӘСҺ ЕДИЛИР

  • ЈЕҺОВА БӘЈАН ЕДИР КИ, ИСА ОНУН ОҒЛУДУР

Алты ај олар ки, Вәфтизчи Јәһја тәблиғ ишинә башлајыб. Һал-һазырда тәхминән 30 јашында олан Иса онун јанына, Иордан чајына ҝәлир. Ҝөрәсән, ҝәлишинин сәбәби нәдир? Онун ҝәлишинин сәбәби нә она баш чәкмәк, нә дә ки онун ишләринин неҹә ҝетдији илә марагланмагдыр. Иса Јәһјанын јанына вәфтиз олунмаг үчүн ҝәлиб.

Тәбии ки, Јәһја етираз едир: «Мәни сән вәфтиз етмәлисән, сән исә мәним јаныма ҝәлирсән?» (Мәтта 3:14). Јәһја билир ки, Аллаһын руһани оғуллары арасында Исанын мәхсуси јери вар. Хатырлајаг ки, Мәрјәм Исаја һамилә оланда Јәһјанын анасы Илсәбаја баш чәкән заман ана бәтниндә олан Јәһја севинҹиндән тәрпәнмишди. Шүбһәсиз, сонралар анасы бу һагда оғлуна данышмышды. Јәгин, Јәһја мәләјин Исанын доғулаҹағы һаггында хәбәр ҝәтирмәси вә Иса доғулан ҝеҹә мәләкләрин чобанлара ҝөрүнмәси барәдә дә ешитмишди.

Јәһја баша дүшүр ки, онун етдији вәфтиз ҝүнаһларындан төвбә едәнләр үчүндүр, Иса исә ҝүнаһсыздыр. Јәһја нә гәдәр анд-аман еләсә дә, Иса тәкид едәрәк дејир: «Мәнә мане олма, чүнки бу јолла биз доғру олан һәр шеји јеринә јетирәҹәјик» (Мәтта 3:15).

Бәс Иса нәјә ҝөрә вәфтиз олунмалыдыр? Онун вәфтизи ҝүнаһларындан төвбә етмәсинин јох, Атасынын ирадәсини јеринә јетирмәк үчүн өзүнү Она тәгдим етмәсинин символудур (Ибраниләрә 10:5—7). Бу вахта гәдәр Иса дүлҝәрлик едирди, инди исә хидмәтә башламағын вахтыдыр. Јеһова Аллаһ ону јер үзүнә мәһз бундан өтрү ҝөндәриб. Сизҹә, Исаны вәфтиз едәркән Јәһја нә исә гејри-ади бир шејин баш верәҹәјини ҝөзләјир?

Сонрадан Јәһја дејир: «Мәни суда вәфтиз етмәјә ҝөндәрән Аллаһ деди: “Мүгәддәс руһун кимин үзәринә ениб галдығыны ҝөрсән, бил ки, мүгәддәс руһла вәфтиз едән одур”» (Јәһја 1:33). Буна ҝөрә дә Јәһја вәфтиз олунанлардан биринин үзәринә Аллаһын мүгәддәс руһунун енәҹәјини ҝөзләјир. Иса судан чыхан заман Аллаһын руһунун ҝөјәрчин кими Исанын үзәринә ендијини ҝөрәндә Јәһја тәәҹҹүбләнмир (Мәтта 3:16).

Исанын вәфтизи заманы диҝәр һејрәтамиз шејләр дә баш верир. Һәмин вахт ҝөјләр онун үчүн ачылыр. Бу, нә мәна кәсб едир? Ҝөрүнүр, Иса вәфтиз олунанда әввәлләр ҝөјдә руһани варлыг кими јашадығы һәјаты онун јадына дүшүр. Беләҹә, о, Јеһованын руһани оғлу кими јашадығыны хатырлајыр вә јер үзүнә ҝәлмәздән габаг Аллаһын она өјрәтдији һәр шеј јадына дүшүр.

Бундан әлавә, Иса вәфтиз олан заман ҝөјдән бир сәс бәјан едир: «Бу, Мәним севимли Оғлумдур. Мән ондан чох разыјам» (Мәтта 3:17). Бу, кимин сәсидир? Әлбәттә, Исанын сәси ола билмәз, чүнки о, Јәһјанын јанындадыр. Бу сәс Аллаһын сәсидир. Ајдындыр ки, Иса Аллаһ јох, Аллаһын Оғлудур.

Бунунла белә, илк инсан олан Адәм кими, Иса да Аллаһын инсан оғлу иди. Шаҝирд Лука Исанын вәфтизини тәсвир едәрәк јазыр: «Иса хидмәтә башлајанда тәгрибән отуз јашында иди. Белә һесаб едирдиләр ки, о, Јусифин оғлу иди, Јусиф Әлинин оғлу... Натан Давудун, Давуд Јәссәнин... Исһаг Ибраһимин, Ибраһим Тарихин... Сам Нуһун, Нуһ Ләмекин... Шејс Адәмин, Адәм Аллаһын оғлу иди» (Лука 3:23—38).

Адәм инсан олса да, «Аллаһын оғлу» сајылырды, еләҹә дә Иса Мәсиһ. Иса вәфтиз олунанда о баша дүшдү ки, Аллаһын Оғлудур вә ҝөјдә руһани варлыг кими јашајаҹаг. Беләҹә, Иса Аллаһ һаггында һәгигәти өјрәтмәјә вә инсанлара һәјат јолуну ҝөстәрмәјә башлады. Иса јени бир һәјат јолуна гәдәм гојду вә бу һәјатын сонунда өз ҹаныны мәһкумијјәт алтында олан бәшәријјәт үчүн гурбан верәҹәкди.