МӘТТА 4:12 МАРК 6:17—20 ЛУКА 3:19, 20 ЈӘҺЈА 3:22—4:3

  • ИСА ПЕЈҒӘМБӘРИН ШАҜИРДЛӘРИ ВӘФТИЗ ЕДИР

  • ВӘФТИЗЧИ ЈӘҺЈА ҺӘБС ОЛУНУР

Ерамызын 30-ҹу илинин баһарында Пасха бајрамыны гејд етдикдән сонра Иса Мәсиһ вә шаҝирдләри Јерусәлимдән чыхырлар. Амма онлар бирбаша Ҹәлиләјә евләринә гајытмырлар, әввәлҹә Јәһудијјәјә јолланыр вә орада чохлу адамы вәфтиз едирләр. Вәфтизчи Јәһја да артыг бир илдир ки, бу ишлә мәшғулдур. Бәзи шаҝирдләри һәлә дә онун јанындадыр. Еһтимал ки, онлар Иордан чајы вадисиндәдирләр.

Иса Мәсиһ шәхсән өзү вәфтиз етмир, бу иши онун рәһбәрлији алтында шаҝирдләри ҝөрүрләр. Исанын хидмәтинин бу дөврүндә һәм о, һәм дә Јәһја ејни иши ҝөрүрләр. Онлар Аллаһын Ганун әһдинә гаршы төрәтдикләри ҝүнаһлардан төвбә едәнләрә тәлим верирләр (Һәвариләрин ишләри 19:4).

Јәһјанын шаҝирдләри Иса Мәсиһә пахыллыг едирләр. Онлар Јәһјаја шикајәтләнирләр: «Сәнинлә Иордан чајынын о тајында олан адам [Иса]... вәфтиз едир вә һамы онун јанына ҝедир» (Јәһја 3:26). Јәһја исә пахыллыг етмир, әксинә, Исанын наилијјәтләринә ҝөрә үрәкдән фәрәһләнир вә истәјир ки, шаҝирдләри дә буна севинсинләр. О, шаҝирдләринә хатырладыр: «“Мән Мәсиһ дејиләм, мән онун габағынҹа ҝөндәрилмиш адамам”, — дедијимә сиз өзүнүз шаһидсиниз». Баша дүшмәләри үчүн онлара бир мәсәл чәкир: «Ҝәлин кимә мәхсусдурса, бәј дә одур. Амма бәјин досту бәјин јанында дуранда вә онун сәсини ешидәндә үрәкдән севинир. Мән дә беләҹә үрәкдолусу севинирәм» (Јәһја 3:28, 29).

«Бәјин досту» олан Јәһја бир нечә ај бундан габаг шаҝирдләрини Иса Мәсиһә севинә-севинә тәгдим етмишди. Бу шаҝирдләрдән бәзиләри Мәсиһин давамчылары олдулар вә онлар ҝәләҹәкдә мүгәддәс руһла мәсһ едилирләр. Јәһја истәјир ки, јанында галмыш шаҝирдләри дә Исанын ардынҹа ҝетсинләр. Ахы Јәһја Мәсиһин хидмәти үчүн јол һазырламаг мәгсәдилә ҝәлиб. О, бу мәсәләни белә ајдынлашдырыр: «О бөјүмәли, мән исә кичилмәлијәм» (Јәһја 3:30).

Иса Мәсиһин илк давамчыларындан бири олан диҝәр Јәһја Исанын мәншәји вә бәшәријјәтин гуртулушундакы онун ролу һаггында јазыр: «Јухарыдан ҝәлән һамыдан бөјүкдүр... Ата Оғулу севир вә һәр шеји онун ихтијарына вериб. Оғула иман едән әбәди һәјата говушаҹаг. Оғула итаәт етмәјәнсә һәјата говушмајаҹаг, Аллаһын гәзәбинә дүчар олаҹаг» (Јәһја 3:31, 35, 36). Бу һәгигәти бүтүн инсанлар билмәлидир!

Вәфтизчи Јәһја өз ролунун вә хидмәтинин кичиләҹәјини вә ја азалаҹағыны дејәндән бир аз сонра падшаһ Һирод ону һәбс едир. Һирод өҝеј гардашы Филипин арвады Һиродиаданы өзүнә арвад алмышды. Вәфтизчи Јәһја бу биабырчы иши ачыг-ашкар тәнгид етдији үчүн Һирод ону һәбсханаја атыр. Иса Мәсиһ буну ешидәндә шаҝирдләри илә бирҝә Јәһудијјәни тәрк едиб Ҹәлиләјә јолланыр (Мәтта 4:12; Марк 1:14).