Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Иса пејғәмбәр. Јол, һәгигәт, һәјат

 ФӘСИЛ 33

Әшија пејғәмбәрин сөзләри јеринә јетир

Әшија пејғәмбәрин сөзләри јеринә јетир

МӘТТА 12:15—21 МАРК 3:7—12

  • ИЗДИҺАМ ИСА ПЕЈҒӘМБӘРИН БАШЫНА ТОПЛАШЫР

  • ИСА ПЕЈҒӘМБӘР ӘШИЈА ПЕЈҒӘМБӘРИН СӨЗЛӘРИНИ ЈЕРИНӘ ЈЕТИРИР

Фәрисиләрин вә Һиродчуларын ону өлдүрмәк үчүн план гурдугларыны биләндә Иса пејғәмбәр шаҝирдләри илә Ҹәлилә дәнизинә ҝедир. Орада бөјүк бир издиһам онун јанына ахышыр. Ҹәлиләдән, саһилјаны шәһәрләр олан Сур вә Сидондан, Иордан чајынын шәргиндән, Јерусәлимдән вә лап ҹәнубда јерләшән Идумијјәдән дә ҝәләнләр вар. О, онлары сағалдыр. Бу сәбәбдән ағыр хәстәликдән әзаб чәкәнләр издиһамы јарыб габаға кечмәјә чалышырлар. Ҹамаат Иса пејғәмбәрин онлара тохунмасыны ҝөзләмәјиб өзләри она тохунмаға ҹан атыр (Марк 3:9, 10).

Адам әлиндән тәрпәнмәк олмур. Иса пејғәмбәр шаҝирдләринә бир гајығы һазырламағы тапшырыр ки, издиһам ону сыхышдырмасын дејә, гајыға миниб саһилдән бир гәдәр аралансын. О, орадан тәлим верә, һәмчинин гајыгла диҝәр саһилбоју јерләрә ҝедиб орадакы адамлара да көмәк едә биләр.

Иса Мәсиһин шаҝирди Мәтта Инҹилдә гејд едир ки, Мәсиһин фәалијјәти нәтиҹәсиндә «Әшија пејғәмбәр васитәсилә дејилмиш» пејғәмбәрлик јеринә јетир (Мәтта 12:17). Иса бурада һансы пејғәмбәрлији јеринә јетирир?

«Будур, Мәним сечдијим, үрәјимҹә олан әзиз гулум! Мән она мүгәддәс руһуму верәҹәјәм вә о, халглара әдаләтин нә олдуғуну изаһ едәҹәк. О мүбаһисә етмәјәҹәк, сәсини галдырмајаҹаг, баш күчәләрдә сәси чыхмајаҹаг. Һагг-әдаләти зәфәрә чатдырмајынҹа сынмыш гамышы әзмәјәҹәк, көзәрән пилтәни сөндүрмәјәҹәк. Үммәтләр онун адына үмид бағлајаҹаг» (Мәтта 12:18—21; Әшија 42:1—4).

Шүбһәсиз ки, Иса пејғәмбәр Аллаһа әзиз вә Онун үрәјинҹә олан бәндәдир. О, сахта дини әнәнәләрлә үстүнә өртүк салынмыш һәгиги әдаләтин нә олдуғуну инсанлара ашкар едир. Фәрисиләр әдаләтсизҹәсинә Аллаһын ганунуну өз истәдикләри кими тәһриф едәрәк шәнбә ҝүнү хәстә адама белә көмәк етмирләр! Иса пејғәмбәр Аллаһын әдаләтини инсанлара ачыгламагла вә Аллаһын руһунун онун үзәриндә олдуғуну ҝөстәрмәклә онлары бу һагсыз әнәнәләрин буховундан азад едир. Мәһз буна ҝөрә дин хадимләри ону өлдүрмәјә чалышырлар. Бу, неҹә дә аҹынаҹаглыдыр!

Бәс һансы мәнада «о мүбаһисә етмәјәҹәк, сәсини галдырмајаҹаг, баш күчәләрдә сәси чыхмајаҹаг»? Адамлара шәфа верәндә Иса пејғәмбәр онлара вә ја ҹинләрә бәрк-бәрк тапшырыр ки, һеч кәсә «онун ким олдуғуну демәсинләр» (Марк 3:12). О истәмир ки, ҹамаат онун һаггында күчә вә мејданларда ҹар чәкән адамларын ағзындан ешитсин, ја да ону дилдән дилә ҝәзән мүхтәлиф шајиәләр сајәсиндә танысын.

Иса пејғәмбәр һәмчинин сындырылмыш, ајаглар алтында тапданмыш гамыша бәнзәјән инсанлара ниҹат хәбәри ҝәтириб. Бу адамлар сөнүб гуртармаг үзрә олан көзәрән пилтәни хатырладырлар. Иса Мәсиһ сынмыш гамышы әзмир, көзәрән пилтәни сөндүрмүр. Әксинә, о, һәлим инсанлара шәфгәт вә мәһәббәт ҝөстәрир, онлары дирчәлдир. Һәгигәтән дә, Иса Мәсиһ бүтүн милләтләр үчүн үмид гајнағыдыр!