Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ФӘСИЛ 40

Мәрһәмәт дәрси

Мәрһәмәт дәрси

ЛУКА 7:36—50

  • ӘХЛАГСЫЗ ГАДЫН ИСА ПЕЈҒӘМБӘРИН АЈАГЛАРЫНА ЈАҒ ЧӘКИР

  • БОРҸЛУ АДАМ ҺАГДА МӘСӘЛ

Иса пејғәмбәрин сөзләринә вә һәрәкәтләринә һәр кәс үрәјинә ҝөрә гијмәт верир. Ҹәлиләдә бир евдә баш верән һадисә бунун бариз сүбутудур. Шимон адлы бир фәриси бу ҹүр мөҹүзәләри ҝөстәрән адамы јахындан танымаг истәјир, буна ҝөрә дә ону гонаг дәвәт едир. Пејғәмбәр бу дәвәтә орадакылара тәблиғ етмәк фүрсәти кими бахыр вә әввәлләр верҝијығанларла ҝүнаһлыларын дәвәтини гәбул етдији кими, бу дәвәти дә гәбул едир.

Лакин Иса Мәсиһ гонаглара лајиг һөрмәтлә гаршыланмыр. Гәдимдә исраиллиләр сәндәл ҝејинирдиләр. Фәләстинин тоз-торпаглы јолларында ҝәзәркән адамын ајаглары кирләнир вә истидән биширди. Адәтә ҝөрә, евә гонаг ҝәләндә онун ајагларыны сәрин су илә јујурдулар. Бу, гонагпәрвәрлијин әламәти иди. Лакин Иса пејғәмбәр ҝәләндә ајагларыны јумурлар. Ону һөрмәт әламәти олараг өпүшлә саламламырлар. Онларда гонагпәрвәрликдән вә хејирхаһлыгдан ирәли ҝәләрәк гонағын сачына јағ сүртмәк адәти вар иди. Амма Иса пејғәмбәр үчүн буну да еләмирләр. Бәли, ону гонаг чағырсалар да, гонаг јеринә гојмурлар.

Гонаглар сүфрә башына әјләшиб јемәјә башлајырлар. Бу заман чағырылмамыш бир гадын сакитҹә ичәри ҝирир. Шәһәрдә бу гадыны ҝүнаһкар кими таныјырлар (Лука 7:37). Дүздүр, ҝүнаһсыз инсан јохдур, амма ҝөрүнүр, бу гадыны әхлагсыз һәјат тәрзи сүрдүјү үчүн, бәлкә дә фаһишә олдуғу үчүн белә адландырырлар. Чох ҝүман ки, о, Иса пејғәмбәрин тәлимләрини, һәмчинин «јүкү ағыр оланлара» тәравәтләнмәк үчүн вердији дәвәти ешидиб (Мәтта 11:28, 29). Бу гадынын Иса пејғәмбәр барәдә ҝөрүб-ешитдикләри үрәјинә елә тәсир едиб ки, өзү ону ахтарыб тапыр.

Гадын архадан јахынлашыб пејғәмбәрин ајаглары јанында диз чөкүр. О ағлајыр. Ҝөз јашлары Иса пејғәмбәрин ајагларына төкүлдүкҹә онлары сачы илә силир, нәвазишлә пејғәмбәрин ајагларыны өпүр вә ҝәтирдији әтирли јағы онун ајагларына төкүр. Шимон бүтүн бунлары наразы һалда изләјир. О, үрәјиндә дејир: «Бу адам пејғәмбәр олсајды, она тохунан гадынын нә јолун јолчусу олдуғуну, ҝүнаһкар олдуғуну биләрди» (Лука 7:39). Онун фикирләриндән аҝаһ олан Иса пејғәмбәр дејир:

— Шимон, сәнә сөзүм вар.

— Бујур, Мүәллим!

— Бир сәләмчијә ики нәфәр пул борҹлу иди. Биринин борҹу беш јүз динар, о бирисининки исә әлли динар иди. Борҹу гајтармаға һеч бир шејләри олмадығындан сәләмчи алиҹәнаблыгла онлары бағышлады. Инди неҹә билирсән, онлардан ким о кишини даһа чох севәҹәк?

Шимон көнүлсүз ҹаваб верир:

— Белә дүшүнүрәм ки, борҹу даһа чох олан (Лука 7:40—43).

— Дүз дедин, — Иса пејғәмбәр тәсдиг едир вә үзүнү гадына тәрәф чевириб Шимона дејир:

— Бу гадыны ҝөрүрсән? Сәнин евинә ҝәлдим, ајагларымы јумаға мәнә су вермәдин. Амма бу гадын ајагларымы ҝөз јашлары илә јујуб, сачы илә силди. Сән мәни өпмәдин, амма бу гадын, мән ҝәләндән бәри ајагларымы нәвазишлә өпүр. Сән башыма јағ сүртмәдин, бу гадын исә ајагларыма әтирли јағ сүртдү.

Иса пејғәмбәр ҝөрүр ки, гадын кечмишдәки ҝүнаһларына ҝөрә үрәкдән пешман олуб. Бу сәбәбдән пејғәмбәр фикрини белә тамамлајыр: «Сәнә дејирәм, онун ҝүнаһлары чох олса да, бағышланды. Бу сәбәбдән бөјүк мәһәббәт ҝөстәрир. Аз бағышланан исә аз севир» (Лука 7:44—47).

Иса пејғәмбәр һеч дә әхлагсызлығы үзүрлү һесаб етмир. Бу һадисә ону ҝөстәрир ки, пејғәмбәр ҹидди ҝүнаһлар едән, амма сонрадан төвбә едиб ондан имдад диләјән инсанлара шәфгәтлә јанашыр. О, гадына: «Ҝүнаһларын бағышланды... Иманын сәни хилас етди. Саламат ҝет», — дејир. Онун бу сөзләри гадына әсил тәравәт ҝәтирир (Лука 7:48, 50).