Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Иса пејғәмбәр. Јол, һәгигәт, һәјат

 ФӘСИЛ 24

Мүждә Ҹәлиләдә вүсәт алыр

Мүждә Ҹәлиләдә вүсәт алыр

МӘТТА 4:23—25 МАРК 1:35—39 ЛУКА 4:42, 43

  • ИСА ПЕЈҒӘМБӘРИН ДӨРД ШАҜИРДИ ИЛӘ БИРҜӘ ҸӘЛИЛӘЈӘ СӘЈАҺӘТИ

  • ОНУН ТӘБЛИҒ ХИДМӘТИ ВӘ ҜӨРДҮЈҮ ИШЛӘР ҺӘР ЈАНДА ӘКС-СӘДА ВЕРИР

Иса пејғәмбәр дөрд шаҝирди илә бирҝә Кәфәрнаһумдадыр. Бу ҝүн башлары јаман гарышыгдыр. Ахшамүстү ҹамаат хәстәләри Исанын јанына ҝәтирир. Онларын тәкликдә галыб динҹәлмәјә вахтлары белә олмур.

Сәһәриси ҝүн Иса Мәсиһ алагаранлыгдан дуруб чөлә чыхыр. О, Јарадана, сәмави Атасына дуа етмәк үчүн сәссиз бир јерә ҝедир. Амма орада тәк галмасы чох чәкмир. Шаҝирдләр ҝөрәндә ки, Мәсиһ јохдур, дуруб ону ахтармаға башлајырлар. Иса Мәсиһ Бутрусҝилдә галдығы үчүн, ола билсин, ахтарыш заманы тәшәббүсү үзәринә о ҝөтүрүр (Марк 1:36; Лука 4:38).

Онлар Исаны тапанда Бутрус дејир: «Һамы сәни ахтарыр» (Марк 1:37). Ајдын мәсәләдир ки, Кәфәрнаһум әһли Исанын галмасыны истәјир. Онлар онун ҝөрдүјү хејирхаһ ишләри чох гијмәтләндирирләр, буна ҝөрә дә јалвар-јахар едиб ону јолундан сахламаға чалышырлар (Лука 4:42). Бәс Иса пејғәмбәр јер үзүнә јалныз мөҹүзә ҝөстәрмәк вә адамлары сағалтмаг үчүн ҝәлиб? О, анҹаг Кәфәрнаһумда фәалијјәт ҝөстәрмәлидир? О өзү бу барәдә нә дејир?

Иса пејғәмбәр шаҝирдләринә белә дејир: «Ҝәлин башга јерә, јахын шәһәрләрә ҝедәк ки, мән мүждәни ораларда да тәблиғ едим, ахы мән бунун үчүн ҝәлмишәм». Һәтта онун галмасыны истәјән инсанлара белә дејир: «Мән Аллаһын Падшаһлығы һаггында мүждәни башга шәһәрләрә дә чатдырмалыјам, ахы Аллаһ мәни бу иш үчүн ҝөндәриб» (Марк 1:38; Лука 4:43).

Бәли, Иса Мәсиһ јер үзүнә, илк нөвбәдә, Аллаһын Падшаһлығы барәдә мүждәни чатдырмаг үчүн ҝәлиб. Бу Падшаһлыг Аллаһын адыны уҹалдаҹаг вә бәшәријјәти бүтүн хәстәликләрдән азад едәҹәк. Мөҹүзә илә вердији шәфалар исә онун Аллаһ тәрәфиндән ҝөндәрилдијини тәсдиг едир. Иса Мәсиһдән бир нечә әср әввәл јашамыш Муса пејғәмбәр дә Аллаһ тәрәфиндән ҝөндәрилдијини мөҹүзәләрлә сүбут етмишди (Чыхыш 4:1—9, 30, 31).

Иса Кәфәрнаһумдан чыхыб тәблиғ етмәк үчүн башга шәһәрләрә ҝедир. Дөрд шаҝирди — Бутрусла гардашы Андреас, Јәһјајла гардашы Јагуб ону мүшајиәт едирләр. Бир һәфтә бундан габаг Иса онлары өзү илә тәблиғ ишинә чағырмышды вә бу шаҝирдләр онунла сәјаһәт едән илк әмәкдашлары олурлар.

Иса бу дөрд шаҝирди илә Ҹәлиләни ҝәзә-ҝәзә тәблиғ едир вә бу тәблиғ чох уғурлу алыныр. Исанын ҝөрдүјү ишләр һәр јана сәс салыр. Онун сорағы Суријадан тутмуш Декапол адланан он шәһәрә вә Иордан чајынын о бири тајына гәдәр јајылыр (Мәтта 4:24, 25). Һәмин әразиләрин, еләҹә дә Јәһудијјәнин әһалиси Исанын вә шаҝирдләринин ардынҹа ҝедир. Шәфа тапмаг үчүн онун јанына чохлу хәстәләр ҝәлир. Иса онларын үмидләрини пуч етмир. О, хәстәләри сағалдыр вә ҹинә тутулмуш адамлардан пис руһлары чыхарыр.