Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ФӘСИЛ 60

Мәсиһин ҹалалыны әкс етдирән ҝөрүнтү

Мәсиһин ҹалалыны әкс етдирән ҝөрүнтү

МӘТТА 16:28—17:13 МАРК 9:1—13 ЛУКА 9:27—36

  • ИСА МӘСИҺИН ҜӨРКӘМИ ДӘЈИШИЛИР

  • ҺӘВАРИЛӘР АЛЛАҺЫН СӘСИНИ ЕШИДИР

Иса Мәсиһ Һәрмун дағындан 25 километр аралыда јерләшән Филипи Гејсәријјәсиндә һәвариләрә вә ҹамаата тәлим верир. О, һәвариләринә ачыглајыр: «Ешидин вә аҝаһ олун, бурада дуранлардан бәзиләри инсан Оғлунун өз Падшаһлығында ҝәлдијини ҝөрмәјинҹә әсла өлмәјәҹәк» (Мәтта 16:28).

Јәгин, шаҝирдләр дүшүнүрләр: ҝөрәсән, пејғәмбәр нә демәк истәјир? Тәхминән бир һәфтә сонра Иса пејғәмбәр Бутрусу, Јагубу вә Јәһјаны ҝөтүрүб уҹа даға галхыр. Еһтимал ки, бу, ҝеҹә вахты олур, чүнки шаҝирдләр јухулудурлар. Иса пејғәмбәр дуа едир вә бу вахт онларын ҝөзү гаршысында онун ҝөркәми дәјишир: үзү ҝүнәш кими шәфәг сачыр, палтары ағаппаг олуб пар-пар парылдајыр.

Сонра Муса пејғәмбәр вә Илјас пејғәмбәрин ҝөрүнтүсү пејда олур. Онлар Иса пејғәмбәр илә Јерусәлимдә баш верәҹәк һадисәдән, онун дүнјадан ајрылмасындан сөһбәт етмәјә башлајырлар (Лука 9:30, 31). Дүнјадан ајрылмасы, Иса пејғәмбәрин өзүнүн дә тәзәликҹә данышдығы кими, онун өләҹәјини вә сонра дириләҹәјини билдирир (Мәтта 16:21). Бу сөһбәтдән ајдын олур ки, Бутрусун дедикләринин әксинә олараг, пејғәмбәр ону ҝөзләјән шәрәфсиз өлүмдән гачмамалыдыр.

Артыг шаҝирдләрин ҝөзләриндән јуху гачыб. Онлар баш верәнләрә һејрәтлә бахыр вә гулаг асырлар. Бу, ҝөрүнтү олса да, елә ҝерчәкдир ки, Бутрус сөһбәтә гошулуб дејир: «Рабби, бизим бура ҝәлмәјимиз нә јахшы олду! Гој биз үч чадыр гураг: бирини сәнә, бирини Мусаја, бирини дә Илјаса» (Марк 9:5). Ҝөрәсән, Бутрус ҝөрүнтүнүн давам етмәси үчүнмү чадыр гурмағы тәклиф едир?

Бутрус һәлә данышаркән парлаг бир булуд топасы онлары бүрүјүр вә булуддан бир сәс ҝәлир: «Бу, Мәним севимли Оғлумдур. Мән ондан чох разыјам. Она гулаг асын». Горху ичиндә олан шаҝирдләр Аллаһын сәсини ешидәндә үзүстә дүшүрләр. Амма Иса пејғәмбәр онлара дејир: «Дурун, горхмајын» (Мәтта 17:5—7). Онлар дуранда Мәсиһдән савајы һеч кими ҝөрмүрләр. Ҝөрүнтү јох олур. Сәһәр онлар дағдан енәндә Иса пејғәмбәр онлара тапшырыр: «Инсан Оғлу дирилмәјинҹә ҝөрдүјүнүзү һеч кимә данышмајын» (Мәтта 17:9).

Ҝөрүнтүдә Илјас пејғәмбәрин пејда олмасы шаҝирдләрдә суал доғурур: «Нәјә ҝөрә мирзәләр дејирләр ки, әввәлҹә Илјас ҝәлмәлидир?» Иса пејғәмбәр ҹаваб верир: «Илјас артыг ҝәлиб. Һејиф ки, ону танымадылар» (Мәтта 17:10—12). О, Вәфтизчи Јәһјаны нәзәрдә тутур. Јәһја Илјас пејғәмбәрин ҝөрдүјү ишә бәнзәр бир иш ҝөрмүшдү: Илјас пејғәмбәр Әлјәсә пејғәмбәрә јол һазырладығы кими, Јәһја да Мәсиһ үчүн јол һазырламышды.

Бу ҝөрүнтү һәм Иса Мәсиһи, һәм дә шаҝирдләри чох мөһкәмләндирир. Ҝөрүнтү Мәсиһин падшаһлыг ҹалалыны габагҹадан нүмајиш етдирир. Беләҹә, о вәд етдији кими, шаҝирдләр «инсан Оғлунун өз Падшаһлығында ҝәлдијини» ҝөрүрләр (Мәтта 16:28). Дағда оларкән онлар Мәсиһин «еһтишамынын шәхсән шаһиди» олурлар. Фәрисиләр ондан сечилмиш Падшаһ олдуғуну тәсдиг едән әламәт ҝөстәрмәсини тәләб едәндә о, буну етмәди. Амма онун ән јахын шаҝирдләринә сәмави Падшаһлыгла бағлы пејғәмбәрликләри тәсдиг едән һадисәни, јәни Иса пејғәмбәрин ҝөркәминин дәјишмәси ҝөрүнтүсүнү ҝөрмәк нәсиб олду. Буна ҝөрә дә Бутрус сонралар јазыр: «Биз пејғәмбәрлик сөзүнүн доғрулуғуна даһа да әмин олмушуг» (2 Бутрус 1:16—19).