Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ФӘСИЛ 38

Јәһја һәр шеји Мәсиһин дилиндән ешитмәк истәјир

Јәһја һәр шеји Мәсиһин дилиндән ешитмәк истәјир

МӘТТА 11:2—15 ЛУКА 7:18—30

  • ВӘФТИЗЧИ ЈӘҺЈА ИСАНЫН КИМ ОЛДУҒУ ИЛӘ МАРАГЛАНЫР

  • ИСА ПЕЈҒӘМБӘР ЈӘҺЈАНЫ ТӘРИФЛӘЈИР

Вәфтизчи Јәһја тәхминән бир илдир ки, һәбсханададыр. Иса пејғәмбәрин ҝөстәрдији мөҹүзәләр онун гулағына чатыр. Јәһјанын шаҝирдләри пејғәмбәрин Наин шәһәриндә дул гадынын оғлуну дирилтдијини ҝәлиб она данышырлар. Онун неҹә севиндијини бир тәсәввүр един. Амма Јәһја јенә дә һәр шеји Иса пејғәмбәрин дилиндән ешитмәк истәјир. Буна ҝөрә дә, ики шаҝирдини чағырыб онлары: «Ҝәлишини ҝөзләдијимиз Мәсиһ сәнсән, јохса башгасыны ҝөзләјәк?» — суалы илә Иса пејғәмбәрин јанына ҝөндәрир (Лука 7:19).

Јәһјанын бу суалы вермәси гәрибә дејил? Ахы Аллаһын мөмин бәндәси Јәһја ики ил бундан әввәл Иса пејғәмбәри вәфтиз едәркән Аллаһын мүгәддәс руһунун Исанын үзәринә ендијинин вә Аллаһын она рәғбәтини билдирдијинин шаһиди олмушду. Биз дүшүнмәмәлијик ки, Јәһјанын иманы зәифләјиб. Белә олсајды, онда Иса пејғәмбәр һәмин вахт Јәһја һагда јахшы шејләр данышмазды. Бәс әҝәр Јәһја шүбһә етмирсә, онда нәјә ҝөрә белә суал верир?

Ола билсин, Јәһја истәјир ки, Иса вәд олунмуш Мәсиһ олдуғуну шәхсән өзү тәсдиг етсин. Бу, зинданда әзаб чәкән Јәһјаја гол-ганад верә биләр. Амма Јәһјанын суал вермәсинин бир амалы да вар. О, Мәсиһин падшаһ вә хиласкар олаҹағы илә бағлы пејғәмбәрликләрдән аҝаһдыр. Лакин Иса Мәсиһин вәфтизиндән артыг узун мүддәт кечиб, о, исә һәлә дә дәмир бармаглыглар архасындадыр. Буна ҝөрә дә Јәһја Мәсиһин һәјата кечирәҹәји бүтүн пејғәмбәрликләри јеринә јетирмәк үчүн Иса пејғәмбәрдән сонра киминсә ҝәлиб-ҝәлмәјәҹәјини билмәк истәјир.

Иса пејғәмбәр Јәһјанын шаҝирдләринә «әлбәттә, ҝөзләдијиниз Мәсиһ мәнәм» демир. Инсанлары ҹүрбәҹүр хәстәликләрдән сағалтмагла Аллаһын она дајаг олдуғуну ҝөстәрир. Сонра онлара дејир: «Ҝедин, ешитдикләринизи вә ҝөрдүкләринизи Јәһјаја чатдырын: корларын ҝөзләри ачылыр, топаллар ҝәзир, ҹүзамлылар тәмизләнир, карлар ешидир, өлүләр дирилир, јохсуллара мүждә билдирилир» (Мәтта 11:4, 5).

Бир сөзлә, Јәһја үмид едир ки, Иса Мәсиһ бундан да чох ишләр ҝөрәҹәк вә јәгин, ону да зиндандан азад едәҹәк. Анҹаг Иса Мәсиһ билдирир ки, Јәһја бунлардан артыг мөҹүзә ҝөзләмәмәлидир.

Јәһјанын шаҝирдләри ҝедәндән сонра Мәсиһ ҹамаата дејир ки, Јәһја пејғәмбәрдән дә артыгдыр. О, Мәлаки 3:1 ајәсиндә пејғәмбәрлик олунан Аллаһ елчисидир. О һәмчинин Мәлаки 4:5, 6 ајәләриндә јазылан Илјас пејғәмбәри тәмсил едир. Иса Мәсиһ дејир: «Инанын ки, бәшәр өвладлары арасында Вәфтизчи Јәһјадан бөјүјү олмајыб, амма сәмави Падшаһлыгда ән кичији ондан бөјүкдүр» (Мәтта 11:11).

«Падшаһлыгда ән кичији ондан бөјүкдүр» демәклә Иса пејғәмбәр ҝөстәрир ки, Јәһја Аллаһын Падшаһлығында олмајаҹаг. Јәһја Мәсиһ үчүн јол һазырласа да, о, Мәсиһ ҝөјләр һәјатына јол ачмаздан әввәл өлүр (Ибраниләрә 10:19, 20). Бунунла белә, салеһ пејғәмбәр олан Јәһја Аллаһын Падшаһлығынын вәтәндашы олуб јер үзүндә јашајаҹаг.