Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ФӘСИЛ 47

Јаирин гызы дирилир

Јаирин гызы дирилир

МӘТТА 9:18, 23—26 МАРК 5:22—24, 35—43 ЛУКА 8:40—42, 49—56

  • ИСА ПЕЈҒӘМБӘР ЈАИРИН ГЫЗЫНЫ ДИРИЛДИР

Јаир Иса пејғәмбәрин ганахмадан әзијјәт чәкән гадыны сағалтдығыны ҝөрүр. Гызынын артыг өлдүјүнү дүшүнсә дә, әминдир ки, пејғәмбәр ону дирилдә биләр (Мәтта 9:18). Бәс ҝөрәсән, гыза һәлә дә үмид вар?

Иса Мәсиһ һәлә сағалтдығы гадынла данышмагда икән бир нечә киши ҝәлиб Јаирә дејир: «Гызын өлдү. Даһа Устада әзијјәт вермә» (Марк 5:35).

Бу, неҹә дә бәд хәбәрдир! Ҹәмијјәтдә һөрмәт-иззәт саһиби олан бу киши инди аҹиздир, онун ҝөзүнүн ағы-гарасы јеҝанә гызы өлүб. Сөһбәти ешидән Иса пејғәмбәр дөнүб Јаирә тохтаглыг верир: «Горхма, сән бирҹә инан» (Марк 5:36).

Иса пејғәмбәр Јаирлә бирҝә онун евинә ҝедир. Евә чатанда ҝөрүрләр ки, һамы бир-биринә дәјиб: кими ағлајыр, кими шивән гопарыр, кими дәрддән синәсини дөјүр. Пејғәмбәр ичәри ҝириб гәрибә бир шеј дејир: «Ушаг өлмәјиб, јатыр» (Марк 5:39). Орадакылар буну ешидәндә Иса пејғәмбәрә ҝүлүрләр, чүнки ушағын өлдүјүнү билирләр. Лакин Аллаһын ҝүҹү илә пејғәмбәр ҝөстәрәҹәк ки, өлән инсаны дирилтмәк мүмкүндүр вә бу, јатан инсаны јухудан ојатмаг кими бир шејдир.

Иса пејғәмбәр Бутрус, Јагуб, Јәһја вә гызын ара-анасындан савајы һамыны бајыра чыхарыр. Сонра онларла бирҝә ушағын јатдығы отаға ҝирир. О, гызын әлиндән тутуб: «Талита куми», — дејир. Бу сөзүн мәнасы «гызҹығаз, сәнинләјәм, галх» демәкдир (Марк 5:41). Гыз о андаҹа дуруб ҝәзмәјә башлајыр. Буну ҝөрән Јаирлә арвадынын севинҹи јерә-ҝөјә сығмыр! Ушағын, һәгигәтән дә, дирилдијини сүбут етмәк үчүн Иса пејғәмбәр дејир ки, она јемәк версинләр.

Пејғәмбәр шәфа вердији адамлара һәмишә дејир ки, бу барәдә һеч кимә һеч нә демәсинләр. О, гызын валидејнләринә дә буну тапшырыр. Амма севинҹәк олан валидејнләри вә һадисәнин шаһиди олан диҝәр инсанлар бу хәбәри бүтүн әразијә јајырлар (Мәтта 9:26). Мәҝәр сиз севдијиниз инсанын дирилдијини ҝөрсәјдиниз, буну севинә-севинә башгаларына данышмаздыныз? Бу, Иса пејғәмбәрин дирилтдији икинҹи инсандыр ки, Мүгәддәс Китабда гејдә алыныб.