Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ФӘСИЛ 32

Шәнбә ҝүнү һансы ишләри ҝөрмәк олар?

Шәнбә ҝүнү һансы ишләри ҝөрмәк олар?

МӘТТА 12:9—14 МАРК 3:1—6 ЛУКА 6:6—11

  • ИСА ПЕЈҒӘМБӘР ШӘНБӘ ҜҮНҮ БИР КИШИНИН ГУРУМУШ ӘЛИНИ САҒАЛДЫР

Башга бир шәнбә ҝүнү Иса Мәсиһ еһтимал ки, Ҹәлиләдә бир синагога ҝедир. Орада о, сағ әли гурумуш бир адамы ҝөрүр (Лука 6:6). Дин хадимләри олан мирзәләрлә фәрисиләр Исаны ҝөздән гојмурлар. Нәјә ҝөрә? Онларын нијјәти вердикләри суалдан бәлли олур: «Гануна ҝөрә шәнбә ҝүнү адам сағалтмаг олар?» (Мәтта 12:10).

Јәһуди дин хадимләринин фикринҹә, шәнбә ҝүнү јалныз инсанын һәјаты тәһлүкә алтында оланда ону мүалиҹә етмәк олар. Мисал үчүн, онлар өјрәдирләр ки, шәнбә ҝүнү чыхмыш сүмүјү јеринә салмаг, јахуд бурхулмуш јери сарымаг өлүмҹүл олмадығы үчүн гануна зиддир. Сөзсүз ки, мирзәләрлә фәрисиләр бу суалы Иса Мәсиһә һәмин јазыг адама ҹанлары јандығы үчүн јох, Мәсиһи тәгсирләндирмәјә бәһанә тапмаг үчүн верирләр.

Анҹаг Иса пејғәмбәр онларын тәһриф олунмуш фикирләриндән аҝаһдыр. О, јахшы билир ки, онларын шәнбә ҝүнү әмринә даир бахышлары ифрата варыб вә Мүгәддәс Јазылара әсасланмыр (Чыхыш 20:8—10). Бу, биринҹи дәфә дејил ки, саваб иш ҝөрдүјүнә ҝөрә ону тәнгид едирләр. Иса Мәсиһ һәмин кишијә: «Дур, ортаја кеч», — дејир вә беләҹә, гаршыдурмаја зәмин јарадыр (Марк 3:3).

Иса мирзәләрә вә фәрисиләрә мүраҹиәт едир: «Аранызда елә адам вармы ки, бирҹә гојуну олса вә һәмин гојун шәнбә ҝүнү чалаја дүшсә, ону орадан чыхармасын?» (Мәтта 12:11). Гојун саһибинин ҝәлир мәнбәји олдуғу үчүн һејванын сәһәрә кими чалада галмасына имкан вермәз. Ахы гојун ҝеҹә өлсә, саһибинә зијан дәјәр. Үстәлик, Мүгәддәс Јазыларда белә дејилир: «Салеһ адам һејванларынын да гајғысына галар» (Мәсәлләр 12:10).

Сонра Иса мүгајисә едәрәк дејир: «Ҝөр инсан гојундан нә гәдәр гијмәтлидир! Бәли, гануна ҝөрә шәнбә ҝүнү саваб иш ҝөрмәк олар» (Мәтта 12:12). Демәли, Иса һәмин кишини сағалтса, шәнбә ҝүнүнү позмуш олмаз. Дин хадимләри бу ҹүр мәнтигли вә мәрһәмәт долу дәлилин гаршысында аҹиз галыб сусурлар.

Онларын сәһв дүшүнҹәләринә ҝөрә Иса Мәсиһ гәзәбләнир, ејни заманда бәрк тәәссүфләнир. О, әтрафа бахыб дејир: «Әлини узат» (Мәтта 12:13). Һәмин адам әлини узадыр вә әли дәрһал сағалыр. Бу мөҹүзә сағалан адамы чох севиндирир. Бәс бу, Исаја гују газанлара неҹә тәсир едир?

Фәрисиләр шикәст адамын шәфа тапдығына севинмәк әвәзинә, чөлә чыхыб, «Исаны өлдүрмәк барәдә Һиродун ардыҹыллары» илә план гурмаға ҝедирләр (Марк 3:6). Һиродчулар сијаси групдур, ҝөрүнүр, бу група дин хадимләри олан саддукиләр дә дахилдир. Әслиндә, саддукиләрлә фәрисиләр ачыг-ашкар дүшмәнчилик едир, лакин Иса Мәсиһә гаршы чыхмаг үчүн онлар әлбир олурлар.