Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ФӘСИЛ 31

Шәнбә ҝүнү сүнбүл дәрмәк олар?

Шәнбә ҝүнү сүнбүл дәрмәк олар?

МӘТТА 12:1—8 МАРК 2:23—28 ЛУКА 6:1—5

  • ШАҜИРДЛӘР ШӘНБӘ ҜҮНҮ СҮНБҮЛ ДӘРИР

  • ИСА МӘСИҺ «ШӘНБӘНИН АҒАСЫДЫР»

Иса Мәсиһ шаҝирдләри илә бирҝә шимала, Ҹәлиләјә үз тутур. Баһар фәслидир вә зәмиләрдә тахыл јетишиб. Шаҝирдләр аҹ олдугларындан сүнбүл дәрир вә овуб јејирләр. Онларын бу һәрәкәти фәрисиләрин ҝөзүндән јајынмыр, чүнки бу ҝүн шәнбәдир.

Бајаг Јерусәлимдә дин хадимләри Иса пејғәмбәри шәнбәјә аид әмри позмагда ҝүнаһландырараг өлдүрмәк истәјирдиләр. Инди фәрисиләр шаҝирдләрин һәрәкәтинә ҝөрә иттиһам ирәли сүрүрләр: «Бах, сәнин шаҝирдләрин шәнбә ҝүнү гадаған олунмуш иши ҝөрүрләр» (Мәтта 12:2).

Фәрисиләр иддиа едирләр ки, сүнбүл дәриб әлдә овмаг тахыл бичмәк вә дән үјүтмәк кими бир шејдир (Чыхыш 34:21). Дин хадимләринин гојдуғу мәһдудијјәтләр уҹбатындан шәнбә руһани ҹәһәтдән тәравәтләндириҹи, хош ҝүн јох, үзүҹү бир әнәнәјә чеврилиб. Амма Јеһова Аллаһ һеч вахт истәмәзди ки, шәнбә һаггындакы гануна бу ҹүр риајәт олунсун. Буна ҝөрә дә Иса Мәсиһ онларын бу мәсәләјә сәһв јанашдыгларыны ҝөстәрмәк үчүн Мүгәддәс Јазылардан нүмунәләр ҝәтирир.

Нүмунәләрдән бири Давуд пејғәмбәр вә онун адамлары һаггындадыр. Онлар аҹанда Аллаһын евинә ҝириб Аллаһа тәгдим олунан чөрәкләри јемишдиләр. Јеһова Аллаһын һүзурундан ҝөтүрүлүб јениләри илә әвәз олунмуш бу чөрәкләри каһинләр јејә биләрди. Лакин Давуд вә онун јолдашлары чыхылмаз вәзијјәтдә олдугларындан бу чөрәкләри јемишдиләр, анҹаг једикләринә ҝөрә мүһакимә олунмамышдылар (Лавилиләр 24:5—9; 1 Ишмуил 21:1—6).

Сонра Иса пејғәмбәр диҝәр нүмунә чәкир: «Төвратда охумамысыныз ки, шәнбә ҝүнләри каһинләр мәбәддә шәнбә ҝүнүнү позурлар, амма ҝүнаһкар сајылмырлар?» Бәли, мәбәддә хидмәт едән каһинләр һәтта шәнбә ҝүнү дә һејван кәсир вә диҝәр ишләри ҝөрүрләр. Иса Мәсиһ дејир: «Буну билин ки, бурада мәбәддән дә бөјүк бир адам дуруб» (Мәтта 12:5, 6; Сајлар 28:9). Бәли, баш каһин олан Иса Мәсиһ шәнбәни позмагдан горхмајараг өз тәјинатыны јеринә јетирә биләр.

Иса пејғәмбәр Мүгәддәс Јазылара әсасланараг белә дејир: «Әҝәр сиз “Мән гурбан јох, мәрһәмәт истәјирәм” сөзләринин мәнасыны баша дүшсәјдиниз, ҝүнаһсыз адамлары мәһкум етмәздиниз». О, сөзүнә белә јекун вурур: «Чүнки инсан Оғлу шәнбәнин ағасыдыр». Бурада Иса Мәсиһ әмин-аманлыг ҝәтирәҹәк сәмави Падшаһлыгда миниллик һакимијјәтини нәзәрдә тутур (Мәтта 12:7, 8; Һушә 6:6).

Артыг узун илләрдир ки, бәшәријјәт Шејтан Иблисин әсарәтиндән әзаб чәкир; зоракылыг вә мүһарибәләр баш алыб ҝедир. Анҹаг Бөјүк Шәнбә, јәни Иса Мәсиһин һакимијјәти инсанлары һәсрәтиндә олдуглары вә еһтијаҹ дујдуглары азадлыға чыхараҹаг.