Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ФӘСИЛ 29

Шәнбә ҝүнүндә ҝөрүлән саваб иш

Шәнбә ҝүнүндә ҝөрүлән саваб иш

ЈӘҺЈА 5:1—16

  • ИСА ПЕЈҒӘМБӘР ЈӘҺУДИЈЈӘДӘ ТӘБЛИҒ ЕДИР

  • ПЕЈҒӘМБӘР ҺОВУЗУН ЈАНЫНДАКЫ ХӘСТӘНИ САҒАЛДЫР

Иса Мәсиһ Ҹәлиләдәки фәалијјәти заманы чохлу ишләр ҝөрүб. Лакин: «Мән Аллаһын Падшаһлығы һаггында мүждәни башга шәһәрләрә дә чатдырмалыјам», — дејәркән Иса садәҹә Ҹәлиләни нәзәрдә тутмур. Буна ҝөрә дә о ҝедиб Јәһудијјәдәки синагогларда тәблиғ едир (Лука 4:43, 44). Бунда гејри-ади һеч нә јохдур, чүнки артыг јаздыр вә Јерусәлимдә бајрам јахынлашыр.

Инҹилдә Иса пејғәмбәрин Ҹәлиләдәки хидмәти илә мүгајисәдә Јәһудијјәдәки хидмәти барәдә аз мәлумат вар. Јәһудијјәдә үмумиликдә Исанын тәблиғинә лагејд јанашылса да, бу ону һәр јердә тәблиғ етмәкдән вә хејирхаһ ишләр ҝөрмәкдән чәкиндирмир.

Чох кечмәмиш Иса пејғәмбәр 31-ҹи илин Пасха бајрамыны гејд етмәк үчүн Јәһудијјәнин баш шәһәри олан Јерусәлимә јолланыр. Гојун дарвазасы јахынлығындакы ҝедиш-ҝәлишли әразидә бөјүк сүтунлу Бејтзата адланан бир һовуз вар. Бураја чохлу хәстә, кор, шикәст адам ҝәлир. Инсанларда белә инанҹ вар ки, һовузун сују чалхалананда һовуза ҝирсәләр, сағалаҹаглар.

Шәнбә ҝүнүдүр. Иса пејғәмбәр һәмин һовузун јанында отуз сәккиз илдир ки, хәстә олан бир адам ҝөрүр. Пејғәмбәр она мүраҹиәт едир: «Сағалмаг истәјирсән?» Һәмин адам ҹаваб верир: «Аға, бир адамым јохдур ки, су чалхалананда мәни һовуза салсын. Мән чатанаҹан башгасы мәндән әввәл суја ҝирир» (Јәһја 5:6, 7).

Иса һәмин адамы да, онун сөзләрини ешидән диҝәр инсанлары да тәәҹҹүбләндирәҹәк сөзләр сөјләјир: «Дур, хәрәјини дә ҝөтүр, ҝет» (Јәһја 5:8). О, белә дә едир. Елә о андаҹа сағалан киши дөшәјини ҝөтүрүб ҝәзмәјә башлајыр!

Јәһудиләр баш вермиш мөһтәшәм мөҹүзәјә ҝөрә севинмәкдәнсә, бу кишини мүһакимә едирләр: «Бу ҝүн шәнбә ҝүнүдүр, хәрәк дашымаг олмаз». Сағалмыш адам ҹаваб верир: «Мәни сағалдан белә деди: “Хәрәјини ҝөтүр, ҝет”» (Јәһја 5:10, 11). Һәмин јәһудиләр шәнбә ҝүнүндә хәстәни сағалдан адамы мүһакимә едирләр.

Фәрисиләр сорушурлар: «Бу сөзү сәнә ким деди?» Нәјә ҝөрә онлар буну кишидән сорушурлар? Чүнки Иса Мәсиһ ҹамаатын арасында ҝөздән итиб. Бу киши исә ону сағалдан адамын адыны билмир (Јәһја 5:12, 13). Амма бир гәдәр сонра онунла мәбәддә јенә гаршылашанда онун ким олдуғуну өјрәнир.

Сонра о, һәмин јәһудиләри ахтарыб тапыр вә Иса Мәсиһин ону сағалтдығыны дејир. Јәһудиләр ҹәлд Мәсиһин јанына ҝедирләр. Нә үчүн? Бәлкә, онлар онун неҹә мөҹүзә ҝөстәрдијини билмәк истәјирләр? Хејр, онлар Иса Мәсиһи шәнбә ҝүнү ҝөрдүјү хејирхаһ ишләрә ҝөрә ҝүнаһландырмаг истәјирләр. Онлар һәтта ону тәгиб етмәјә башлајырлар.