Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ФӘСИЛ 42

Иса пејғәмбәр фәрисиләри тәнбеһ едир

Иса пејғәмбәр фәрисиләри тәнбеһ едир

МӘТТА 12:33—50 МАРК 3:31—35 ЛУКА 8:19—21

  • ИСА МӘСИҺ «ЈУНУС ПЕЈҒӘМБӘРИН ӘЛАМӘТИНДӘН» ДАНЫШЫР

  • ШАҜИРДЛӘР ДОҒМАДАН ДА ДОҒМАДЫР

Мирзәләрлә фәрисиләр Иса Мәсиһин ҹинләри Аллаһын ҝүҹү илә јох, Шејтанын ҝүҹү илә говдуғуну иддиа етмәклә мүгәддәс руһа гаршы күфр етмиш ола биләрләр. Белә һалда, онлар Аллаһын, јохса Шејтанын тәрәфиндә олдуғуну ҝөстәрәҹәкләр? Иса пејғәмбәр дејир: «Јетишдирдијиниз ағаҹ јахшыдырса, мејвәси дә јахшы олаҹаг, јох әҝәр чүрүкдүрсә, мејвәси дә чүрүк олаҹаг. Ағаҹ мејвәсиндән танынар» (Мәтта 12:33).

Ҹинләри говмаг јахшы бир мејвәјә аиддир. Буна ҝөрә дә бу ишләри ҝөрән адамын Шејтана гуллуг етдијини иддиа етмәк, һәгигәтән дә, ағылсызлыгдыр. Иса пејғәмбәрин Дағүстү вәзиндән ҝөрдүјүмүз кими, мејвә јахшыдырса, ону ҝәтирән ағаҹ чүрүк ола билмәз. Фәрисиләр исә Мәсиһә гаршы әсассыз иттиһамлары ирәли сүрдүкләри үчүн чүрүк мејвә олдугларыны тәсдигләјирләр. Буна ҝөрә дә Иса Мәсиһ онлара дејир: «Әфи илан балалары, сиз пис олдуғунуз һалда, неҹә јахшы шејләр даныша биләрсиниз? Ахы инсан үрәјиндә ашыб-дашан фикирләри дилә ҝәтирир» (Мәтта 7:16, 17; 12:34).

Бәли, сөзләримиз үрәјимиздәкиләри үзә чыхарыр вә бизә онларын әсасында һөкм чыхарылаҹаг. Иса Мәсиһ дејир: «Ону билин ки, һәр бир инсан дедији һәр бош сөзә ҝөрә Һөкм ҝүнүндә ҹаваб верәҹәк. Бәли, инсан сөзләринә ҝөрә ја бәраәт газанаҹаг, ја да мәһкум олунаҹаг» (Мәтта 12:36, 37).

Иса Мәсиһин бу гәдәр мөҹүзә ҝөстәрмәсинә бахмајараг, мирзәләр вә фәрисиләр јенә дә дејирләр: «Устад, истәјирик, бизә бир әламәт ҝөстәрәсән». Онларын Иса пејғәмбәрин мөҹүзәләрини өз ҝөзләри илә ҝөрүб-ҝөрмәмәләриндән асылы олмајараг, бу мөҹүзәләрин олдуғуну тәсдиг едәҹәк сајсыз-һесабсыз шаһидләр вар. Буна ҝөрә дә пејғәмбәр јәһуди рәһбәрләринә белә ҹаваб верир: «Пис вә зинакар нәсил һәмишә әламәт ахтарыр, анҹаг она Јунус пејғәмбәрин әламәтиндән башга әламәт верилмәјәҹәк» (Мәтта 12:38, 39).

Бу сөзләрин мәнасыны Иса пејғәмбәр елә өзү изаһ едир: «Јунус нәһәнҝ балығын гарнында үч ҝүн, үч ҝеҹә галдығы кими, инсан Оғлу да јерин бағрында үч ҝүн, үч ҝеҹә галаҹаг». Јунус пејғәмбәри нәһәнҝ бир балыг удмушду вә балыг ону ағзындан чыхаранда о, санки, дирилмишди. Беләҹә, Иса пејғәмбәр өләҹәјини вә үчүнҹү ҝүндә дириләҹәјини габагҹадан билдирир. Лакин о, дирилдикдән сонра јәһуди дин хадимләри Јунус пејғәмбәрин әламәтини рәдд едир вә бунунла да төвбә етмәк истәмәдикләрини ҝөстәрирләр (Мәтта 27:63—66; 28:12—15). Амма онлардан фәргли олараг, нејнәвалылар Јунус пејғәмбәрин тәблиғиндән сонра төвбә етмишдиләр. Беләҹә, онлар бу нәсли мәһкум едәҹәкләр. Иса Мәсиһ һәмчинин дејир ки, Сәба мәликәси онлары өз нүмунәси илә мәһкум едәҹәк. Мәликә Сүлејман пејғәмбәрин һикмәтини динләмәк арзусунда олмуш вә ешитдикләринә һејран галмышды. Инди исә Иса Мәсиһ гејд едир ки, «бурада Сүлејмандан даһа һикмәтлиси дуруб» (Мәтта 12:40—42).

Сонра Иса пејғәмбәр пис нәслин вәзијјәтини ичиндән мурдар руһ чыхмыш бир адама бәнзәдир (Мәтта 12:45). Бу адам јаранмыш бошлуғу һеч бир фајдалы шејлә долдурмадығы үчүн ондан чыхан мурдар руһ өзүндән гат-гат пис једди руһла ҝәлиб онун ичинә ҝирир. Мурдар руһун адамдан чыхдығы кими, Исраил халгы да тәмизләнмә вә јениләнмә просесиндән кечмишди. Лакин исраиллиләр Аллаһын пејғәмбәрләрини гәбул етмәдиләр. Ән бетәри исә о иди ки, онлар Аллаһын ҝөндәрдији шәхсә гаршы чыхдылар. Ајдын олур ки, бу халгын Аллаһла мүнасибәтләри әввәлкиндән дә пис олду.

Иса Мәсиһ данышан вахт анасы илә гардашлары ҝәлир вә орада топлашмыш ҹамаатын архасында дурурлар. Онун јанында отуранлар дејирләр: «Анан вә гардашларын бајырдадырлар, сәни ҝөрмәк истәјирләр». Иса пејғәмбәр исә шаҝирдләринин она ана кими, доғма баҹы-гардаш кими әзиз олдугларыны ҝөстәрмәк үчүн әлини шаҝирдләринә тәрәф узадыб дејир: «Мәним анам вә гардашларым Аллаһын сөзүнү динләјиб она әмәл едәнләрдир» (Лука 8:20, 21). Бу сөзләрлә о ҝөстәрир ки, гоһумлары она нә гәдәр әзиз олса да, шаҝирдләри онлардан да әзиздир. Иман баҹы-гардашларымызла белә бағлылығын олмасы бизә гол-ганад верир, әләлхүсус, башгалары бизә вә саваб ишләримизә шүбһә едәндә вә ја тәнгиди јанашанда.