Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Иса пејғәмбәр. Јол, һәгигәт, һәјат

 ФӘСИЛ 50

Тәблиғдәки тәгибләрә һазырлыг

Тәблиғдәки тәгибләрә һазырлыг

МӘТТА 10:16—11:1 МАРК 6:12, 13 ЛУКА 9:6

  • ИСА ПЕЈҒӘМБӘР ҺӘВАРИЛӘРИНӘ ТӘЛИМ ВЕРИБ ЈОЛЛАЈЫР

Иса пејғәмбәр һәвариләрини тәблиғ етмәјин ән јахшы үсулларыны өјрәдиб онлары ҹүт-ҹүт јоллајыр. Амма о, бунунла кифајәтләнмәјиб онлары хәбәрдар едир: «Мән сизи ҹанаварлар арасына гузу кими ҝөндәрирәм... Инсанлардан еһтијат един, чүнки онлар сизи мәһкәмәләрә верәҹәк, синагогларында гамчылајаҹаглар. Мәндән өтрү сизи һөкмдарларын вә падшаһларын өнүнә ҝәтирәҹәкләр» (Мәтта 10:16—18).

Һәрчәнд Иса пејғәмбәрин давамчылары шиддәтли тәгибләрә мәруз галаҹаг, бунунла белә, о, онлары архајын едир: «Сизи мәһкәмәјә верәндә нәдән вә ја неҹә данышаҹағыныз барәдә нараһат олмајын, чүнки һәмин ан нә демәк лазым олдуғуну биләҹәксиниз. Данышанда тәк олмајаҹагсыныз, Атанызын мүгәддәс руһу сизин васитәнизлә данышаҹаг. Гардаш гардашы, ата өвладыны өлүмә верәҹәк. Ушаглар валидејнләринә гаршы галхаҹаг вә онлары өлүмә верәҹәкләр. Мәним адыма ҝөрә һамы сизә нифрәт едәҹәк. Анҹаг ахыра кими дөзән хилас олаҹаг» (Мәтта 10:19—22).

Мүждәчилик иши чох мүһүм ишдир. Буна ҝөрә дә Иса пејғәмбәр гејд едир ки, азадлыгда галыб тәблиғ едә билмәк үчүн еһтијатлы олмаг ҝәрәкдир. О дејир: «Сизи бир шәһәрдә тәгиб едәндә о бири шәһәрә гачын. Буну билин ки, сиз Исраил шәһәрләринин һамысыны ҝәзиб гуртармамыш инсан Оғлу ҝәләҹәк» (Мәтта 10:23).

Иса Мәсиһин 12 һәварисини руһландырмасы, онлара ҝөстәришләр вә хәбәрдарлыглар вермәси чох дәјәрлидир! Лакин бу сөзләр јалныз һәвариләрә јох, о өлүб-дириләндән сонра мүждәчилик ишиндә чалышаҹаг бүтүн шәхсләрә дә аиддир. Буну нәјин әсасында демәк олар? Иса Мәсиһин «һамы сизә нифрәт едәҹәк» сөзләри буну тәсдиг едир. Һәвариләрә нифрәт едәнләрин сајы мәһдуд иди, чүнки онлара јалныз тәблиғ етдикләри инсанлар нифрәт едирди. Һәм дә һеч јердә јазылмајыб ки, Ҹәлиләдә тәблиғ етдикләри бу гыса вахт әрзиндә һәвариләр һакимләрин вә ја падшаһларын јанына апарылсын, јахуд бу вахт иман ҝәтирәнләр јахынлары тәрәфиндән өлүмә верилсин.

Бундан ајдын ҝөрүнүр ки, Иса пејғәмбәр һәвариләринә бунлары дејәркән ҝәләҹәји нәзәрдә тутур. Ҝәлин пејғәмбәрин диҝәр сөзләринә нәзәр салаг. О, шаҝирдләринә демишди ки, онлар бүтүн әразиләрдә хош хәбәри бәјан едиб гуртармамыш инсан Оғлу ҝәләҹәк. Бу, о демәкдир ки, шаҝирдләр Падшаһлыг һаггында хәбәрлә дүнјаны доланыб гуртармамыш, шанлы падшаһ Иса Мәсиһ Јеһова Аллаһын һөкмләрини иҹра етмәк үчүн ҝәләҹәк.

Иса пејғәмбәр дејир: «Шаҝирд устадындан, нөкәр ағасындан үстүн дејил». Буна ҝөрә дә онлар тәблиғдә тәгибләрлә үзләшәрдиләрсә, буна тәәҹҹүбләнмәмәлидирләр. Чүнки пејғәмбәрин давамчылары билмәлидирләр ки, сәмави Падшаһлығы мүждәләдијинә ҝөрә ағалары пислик ҝөрүб, тәгиб олунуб, онлар да белә шејләрлә гаршылашаҹаглар. Бунунла белә, о тәшвиг едир: «Бәдәни өлдүрән, амма сизи ҝәләҹәк һәјатдан мәһрум едә билмәјәнләрдән горхмајын, әксинә, сизи Һинном вадисиндә мәһв етмәјә гадир оландан горхун» (Мәтта 10:24, 28).

Бу саһәдә Иса пејғәмбәр ҝөзәл нүмунә гојуб. О, Күлли-Ихтијар Јеһова Аллаһа сәдагәтини итирмәмәк үчүн өлүмүн ҝөзүнә дик бахды! Бәли, һәјаты мәһв едән дә (инсаны ҝәләҹәкдә әбәди јашамагдан мәһрум едән дә), өлмүш инсаны дирилдиб она әбәди һәјат бәхш едән дә Гадир Аллаһ Јеһовадыр. Јәгин бу, һәвариләри чох үрәкләндирир.

Даһа сонра Иса пејғәмбәр Јеһова Аллаһын гајғы вә мәһәббәтини вурғулајан бир мәсәл чәкир: «Мәҝәр ики сәрчәни бир гара гәпијә сатмырлар? Һәрчәнд онлардан һеч бири Атанызын хәбәри олмадан јерә дүшмүр... Буна ҝөрә дә горхмајын. Сиз сәрчәләрдән гат-гат гијмәтлисиниз» (Мәтта 10:29, 31).

Шаҝирдләрин чатдырдығы илаһи мүждә биринин гәбул едиб, диҝәринин гәбул етмәдији аиләләрдә фикир ајрылығы јарадаҹаг. Мәсиһ ајдынлыг ҝәтирир: «Елә билмәјин ки, мән јер үзүнә сүлһ ҝәтирмәјә ҝәлмишәм». Доғрудан да, аиләнин һәр һансы үзвүнә һәгигәти гәбул етмәк үчүн ҹәсарәт лазымдыр. О дејир: «Атасыны ја анасыны мәндән чох истәјән мәнә лајиг дејил, оғлуну ја гызыны мәндән чох истәјән мәнә лајиг дејил» (Мәтта 10:34, 37).

Амма шаҝирдләри јахшы гаршылајанлар да олаҹаг. Иса пејғәмбәр дејир: «Ким бу кичикләрдән биринә шаҝирдим олдуғу үчүн бир парч сәрин су верирсә, инанын ки, мүкафатсыз галмајаҹаг» (Мәтта 10:42).

Иса Мәсиһдән чохлу ҝөстәришләр, хәбәрдарлыглар, үрәк-дирәк аландан сонра һәвариләр кәндбәкәнд ҝәзиб мүждәни тәблиғ едир вә хәстәләрә шәфа веририрләр (Лука 9:6).