Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Иса пејғәмбәр. Јол, һәгигәт, һәјат

 ФӘСИЛ 34

Иса пејғәмбәр он ики һәвари сечир

Иса пејғәмбәр он ики һәвари сечир

МАРК 3:13—19 ЛУКА 6:12—16

  • ОН ИКИ ҺӘВАРИ

Вәфтизчи Јәһјанын Иса Мәсиһи «Аллаһын Гузусу» кими тәгдим етмәсиндән тәхминән бир ил јарым кечиб. Иса пејғәмбәр хидмәтә башлајанда бир чох садиг кишиләр — Андреас, Шимон Бутрус, Јәһја, ола билсин, Јагуб (Јәһјанын гардашы), Филип вә Бартолмај (диҝәр ады Натанаил) онун илк шаҝирдләри олурлар. Сонрадан башгалары да онлара гошулуб Мәсиһин ардынҹа ҝетмәјә башлајырлар (Јәһја 1:45—47).

Инди исә Иса пејғәмбәр өзүнә һәвариләр сечир. Бу һәвариләр онун јахын достлары олаҹаг вә о, онлара хүсуси тәлим верәҹәк. Сечим етмәздән әввәл Иса Мәсиһ Ҹәлилә дәнизинин јахынлығында вә Кәфәрнаһумдан елә дә узаг олмајан даға галхыр вә бүтүн ҝеҹәни орада галыб дуа едир. Јәгин ки, о, Аллаһдан һикмәт вә хејир-дуа диләјир. Сәһәр ачыланда исә шаҝирдләрини чағырыб араларындан он ики нәфәри һәвари сечир.

Он ики һәваридән алтысы јухарыда адлары чәкилән шаҝирдләрдир. Даһа бир нәфәр верҝијыған Мәттадыр. Галан беш нәфәр исә бунлардыр: Јәһуда (һәмчинин она Тадај вә «Јагуб оғлу» дејирләр), Гејрәтли ләгәби верилмиш Шимон, Томас, Алфај оғлу Јагуб вә Јәһуда Искәрјут (Мәтта 10:2—4; Лука 6:16).

Бу он ики киши артыг хејли вахтдыр ки, Мәсиһин јанындадыр, буна ҝөрә дә о, онлары јахшы таныјыр. Үстәлик, онлардан бир нечәси онун гоһумудур. Мисал үчүн, Јагуб вә Јәһја онунла халаоғлудурлар. Һәмчинин, ҝүман едилир ки, Алфај Исанын аталығы Јусифин гардашыдыр. Демәли, онун оғлу Јагуб Исанын әмиси оғлудур.

Иса пејғәмбәр үчүн һәвариләринин адыны јадда сахламаг һеч дә чәтин дејил. Бәс сизин үчүн неҹә? Биз һәвариләрин адларыны белә јадда сахлаја биләрик: икисинин ады Шимон, икисинин ады Јагуб, икисининки исә Јәһуда. Шимонун (Бутрус) гардашынын ады Андреас, Јагубун (Зәбәдинин оғлу) гардашынын ады Јәһјадыр. Бу, сизә һәвариләрдән сәккизинин адыны јадда сахламаға көмәк едәр. Галан дөрд һәвари: Мәтта (верҝијыған), Томас (Иса дирилиб шаҝирдләрә ҝөрүнәндә, о, онларла олмадығындан буна шүбһә едир), Натанаил (о чағырыланда әнҹир ағаҹынын алтында иди) вә онун досту Филип.

Һәвариләрин он бири Иса пејғәмбәр кими ҹәлиләлидир: Натанаил Ганә шәһәриндәндир; Филип, Бутрус вә Андреас Бејтсәјдадандыр. Сонрадан Бутрус вә Андреас Мәттанын јашадығы Кәфәрнаһум шәһәринә көчүрләр. Јагубла Јәһја да еһтимал ки, ја һәмин шәһәрин өзүндә, ја да онун јахынлығында јашајырлар. Әввәлләр онлар ораларда балыгчылыг едәрдиләр. Ҝөрүнүр, тәкҹә Јәһуда Искәрјут (бу шаҝирд сонрадан Иса Мәсиһи сатмышды) јәһудијјәли иди.