Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Иса пејғәмбәр. Јол, һәгигәт, һәјат

 ФӘСИЛ 37

Пејғәмбәр дул гадынын оғлуну дирилдир

Пејғәмбәр дул гадынын оғлуну дирилдир

ЛУКА 7:11—17

  • НАИН ШӘҺӘРИНДӘ ДИРИЛМӘ ҺАДИСӘСИ

Иса Мәсиһ Рома забитинин нөкәрини сағалтдыгдан бир гәдәр сонра Наин шәһәринә ҝедир. Наин Кәфәрнаһумдан 32 километр аралыда, ҹәнуб-гәрб истигамәтиндә јерләшир. Шаҝирдләри илә јанашы Иса пејғәмбәри хејли адам мүшајиәт едир. Онлар Наин шәһәринин ҝирәҹәјинә, еһтимал ки, ахшам дүшәндә чатырлар. Бу вахт шәһәр дарвазасындан ҹәназә апаран бир дәстә адам чыхыр. Онлар ҹаван бир оғланы дәфн етмәјә апарырлар.

Ән чох ағлајыб-сызлајан исә бу оғланын анасыдыр. О, әрини итирмишди, инди дә ҝөзүнүн ағы-гарасы јеҝанә өвладыны итириб. О, дул галандан бәри оғлу илә нәфәс алырды. Оғлу она чох әзиз иди, бүтүн арзулары бу ушагла бағлы иди, онун бөјүјүб анасына дајаг олаҹағына үмиди едирди. Амма ону да дәфн етмәјә апарыр. Бәс инди ким онун јанында олуб дәстәк олаҹаг?

Бу ананын ҝөз јашларыны, тәк галдығыны ҝөрмәк пејғәмбәрә үрәк ағрысы верир. О, шәфгәтли, ејни заманда хатирҹәмлик јарадан бир сәслә она дејир: «Ағлама». О бунунла кифајәтләнмир, јахынлашыб мафәјә тохунур (Лука 7:13, 14). Мафәни апаранлар онун етдикләрини ҝөрүб ајаг сахлајырлар. Ҹамаат интизар ичиндәдир: о, нијә белә едир? Ҝөрәсән, нә олаҹаг?

Иса пејғәмбәрлә ҝәләнләр онун инсанлара шәфа вермәк кими мөһтәшәм ишләр ҝөрдүјүнүн шаһиди олублар. Амма бу вахтаҹан кимисә дирилтдијини, дејәсән, һеч ҝөрмәјибләр. Дүздүр, кечмишдә Аллаһын мөмин бәндәләри бәзи инсанлары дирилтмишдиләр, бәс ҝөрәсән, Иса пејғәмбәрдә белә бир шеј едә биләҹәк? (1 Падшаһлар 17:17—23; 2 Падшаһлар 4:32—37). Иса пејғәмбәр мәрһума амиранә сәслә дејир: «Еј ҹаван, сәнинләјәм, ајаға галх!» (Лука 7:14). Елә о андаҹа өлән оғлан галхыб отурур вә данышмаға башлајыр. Анасы оғлунун сағ олдуғуну ҝөрәндә ҝөзләринә инана билмир, онун севинҹи ашыб-дашыр. Бәли, о даһа тәк дејил.

Ҹамаат бу ҹаван оғланын дирилдијини ҝөрәндә Јарадана шүкүр едиб дејир: «Арамызда бөјүк бир пејғәмбәр зүһур едиб». Диҝәрләри Иса пејғәмбәрин ҝөстәрдији мөҹүзәнин нә мәна кәсб етдијини баша дүшүб: «Аллаһ өз халгына нәзәр салыб», — сөзләрини дилә ҝәтирирләр (Лука 7:16). Бу хәбәр әтрафа елә тез јајылыр ки, сорағы доғулдуғу шәһәрә, Наин шәһәриндән тәхминән 10 километр узагда јерләшән Насирәјә, һәтта ҹәнуба, Јәһудијјәјә ҝедиб чыхыр.

Бу вәдәдә Вәфтизчи Јәһја һәлә дә һәбсханададыр. Иса пејғәмбәрин нәләр етдији ону чох марагландырыр. Јәһјанын шаҝирдләри онун јанына ҝәлиб Иса пејғәмбәрин ҝөстәрдији мөҹүзәләр һагда данышырлар. Ешитдикләри она неҹә тәсир едир?