Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ФӘСИЛ 27

Мәтта шаҝирд олмаға дәвәт олунур

Мәтта шаҝирд олмаға дәвәт олунур

МӘТТА 9:9—13 МАРК 2:13—17 ЛУКА 5:27—32

  • ИСА ПЕЈҒӘМБӘР ВЕРҜИЈЫҒАН МӘТТАНЫ ШАҜИРДИ ОЛМАҒА ДӘВӘТ ЕДИР

  • МӘСИҺ ҜҮНАҺЛЫ АДАМЛАРА КӨМӘК ЕТМӘК ҮЧҮН ОНЛАРЛА ОТУРУБ-ДУРУР

Ифлиҹ адамы сағалтдыгдан бир аз сонра Иса пејғәмбәр Ҹәлилә ҝөлүнүн јахынлығында јерләшән Кәфәрнаһум шәһәринин әразисиндә галыр. Ҹамаат јенә дә онун башына топлашыр вә о тәлим вермәјә башлајыр. Сонра пејғәмбәр јолуна давам едәндә верҝи идарәсиндә отурмуш Мәтта адлы бир нәфәри ҝөрүр. Мәттанын диҝәр ады Лавидир. Иса Мәсиһ она мөһтәшәм бир тәклиф едир: «Ардымҹа ҝәл» (Мәтта 9:9).

Ҝөрүнүр, Бутрус, Андреас, Јагуб вә Јәһја кими, Мәтта да артыг Исанын тәлимләри вә ҝөрдүјү ишләри илә мүәјјән дәрәҹәдә танышдыр. О да онлар кими дәвәти һәмин андаҹа гәбул едир. Мәтта бу һадисәни өз Мүждәсиндә белә тәсвир едир: «О [Мәтта] дуруб Исанын ардынҹа ҝетди» (Мәтта 9:9). Беләҹә, Мәтта ишини атыб онун шаҝирди олур.

Ҝөрүнүр, бир гәдәр сонра Мәтта миннәтдарлыг әламәти олараг евиндә бөјүк гонаглыг тәшкил едир. Иса Мәсиһлә шаҝирдләриндән савајы бу мәҹлисә Мәттанын кечмиш иш јолдашлары олан верҝијығанлар да дәвәт олунублар. Онлар Рома һөкумәти үчүн верҝи топлајырлар. Һәмчинин лимана јахынлашан ҝәмиләрдән, әсас јоллардакы карванлардан вә идхал едилән маллардан да верҝи јығырлар. Јәһудиләрин верҝијығанлары ҝөрмәјә ҝөзү јохдур, чүнки онлар тез-тез халгы алдадыб верҝини һаггындан артыг ҝөтүрүрләр. Зијафәтдә ҝүнаһкарлар да, јәни пис ад газанмыш адамлар да вар (Лука 7:37—39).

Өзүндәнразы фәрисиләр Иса Мәсиһи бу адамларла бир сүфрәдә ҝөрәндә онун шаҝирдләриндән сорушурлар: «Нијә сизин устадыныз верҝијығанлар вә ҝүнаһлыларла чөрәк кәсир?» (Мәтта 9:11). Иса онларын суалыны ешидир вә белә ҹаваб верир: «Һәкимә сағлам адамлар јох, хәстәләр мөһтаҹдыр. Ҝедин, “Мән гурбан јох, мәрһәмәт истәјирәм” сөзләринин мәнасыны өјрәнин. Чүнки мән салеһләри јох, ҝүнаһлы адамлары чағырмаға ҝәлмишәм» (Мәтта 9:12, 13; Һушә 6:6). Фәрисиләр Исаја «устад» дејә мүраҹиәт едәндә һеч дә сәмими дејилләр, анҹаг онлар ондан нәсә өјрәнә биләрдиләр.

Ола билсин, Мәтта бу верҝијығанлары вә ҝүнаһлы инсанлары евинә чағырыб ки, онлар Иса Мәсиһи динләјиб руһани шәфа тапсынлар. Чүнки «онларын арасында Исанын ардынҹа ҝедән чох адам вар иди» (Марк 2:15). Мәсиһ онлара Аллаһла јахшы мүнасибәт гурмаг үчүн көмәк етмәк истәјир. Өзләрини салеһ сајан фәрисиләрдән фәргли олараг, о, бу адамлара һәгарәтлә бахмыр. Әксинә, онларын һалына аҹыјыр вә бир руһани тәбиб кими онлара јардым ҝөстәрир.

Иса Мәсиһин верҝијығанлара вә ҝүнаһлы адамлара гаршы мәрһәмәт ҝөстәрмәси о демәк дејил ки, о, ҝүнаһа ҝөз јумур. Иса пејғәмбәр физики хәстәләрә гаршы шәфгәт дујдуғу кими, ҝүнаһлы адамлара да аҹыјыр. Јадыныздадырса, Иса Мәсиһ ҹүзамлы адама шәфгәтлә тохунуб: «Истәјирәм. Тәмизлән», — демишди (Мәтта 8:3). Мәҝәр биз дә еһтијаҹы оланлара мәрһәмәт ҝөстәриб көмәк етмәли, хүсусилә дә онлары руһани ҹәһәтдән мөһкәмләндирмәли дејилик?