Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ФӘСИЛ 52

Пејғәмбәр минләрлә инсаны дојурур

Пејғәмбәр минләрлә инсаны дојурур

МӘТТА 14:13—21 МАРК 6:30—44 ЛУКА 9:10—17 ЈӘҺЈА 6:1—13

  • ИСА ПЕЈҒӘМБӘР 5000 КИШИНИ ЈЕДИЗДИРИР

Он ики һәвари бүтүн Ҹәлилә боју етдикләри тәблиғ сәјаһәтиндән севинҹ дујурлар. Онлар ҝөрдүкләри ишләри вә өјрәтдикләри һәр шеји ҝәлиб Иса пејғәмбәрә данышырлар. Сөзсүз ки, онлар јорғундурлар. Үстәлик, ҝәлиб-ҝедәнләрин дә арды-арасы кәсилмир. Буна ҝөрә онлар һеч чөрәк јемәјә дә маҹал тапмајыблар. Иса пејғәмбәр онлара дејир: «Ҝәлин сакит бир јерә ҝедәк, бир аз динҹинизи алын» (Марк 6:30, 31).

Онлар, еһтимал ки, Кәфәрнаһумун јахынлығында гајыға миниб сакит бир јерә јола дүшүрләр вә Иордан чајынын шәргиндә јерләшән Бејтсәјданы өтүб о тәрәфә ҝедирләр. Орадакы ҹамаатын бәзиси онларын јола дүшдүјүнү ҝөрүр, диҝәрләри исә ҝөрмәсәләр дә, бундан хәбәр тутур. Онлар бирҝә ҝөлүн саһили боју гачыр вә гајыг саһилә јан аланда артыг орада онлары ҝөзләјирләр.

Иса пејғәмбәр гајыгдан чыхыр. Бу издиһамы ҝөрәндә онлара јазығы ҝәлир, чүнки бу адамлар чобансыз гојун кимидирләр. О, инсанлара Аллаһын Падшаһлығы һагда чох шеј өјрәтмәјә башлајыр (Марк 6:34). Һәмчинин шәфаја еһтијаҹы оланлары сағалдыр (Лука 9:11). Бир мүддәтдән сонра шаҝирдләри она дејир: «Бура чөллүкдүр, һава да артыг гаралыб. Ҹамааты бурах, гој кәндләрә ҝедиб өзләринә јемәјә бир шеј алсынлар» (Мәтта 14:15).

Иса пејғәмбәр онлара ҹаваб верир: «Ҝетмәләринә еһтијаҹ јохдур. Сиз онлара јемәк верин» (Мәтта 14:16). Дүздүр, о, артыг нә едәҹәјини билир, амма буна бахмајараг, Филипи јохламаг үчүн ондан сорушур: «Бу адамлар үчүн һарадан чөрәк алаг?» Филип Бејтсәјда јахынлығында јашадығы үчүн Иса пејғәмбәр ондан сорушур. Анҹаг чөрәк алмагла мәсәлә һәлл олунмур. Гадынлары вә ушаглары чыхмаг шәртилә бурада тәхминән 5000 киши вар. Бәлкә, онлары да сајсалар, бу рәгәм ики гат артыг олар. Филип ҹаваб верир: «Бу гәдәр адама һеч ики јүз динарлыг [бир динар бирҝүнлүк әмәкһаггыдыр] чөрәк дә бәс еләмәз ки, һеч олмаса һәрәси бир тикә јесин» (Јәһја 6:5—7).

Јәгин ки, бу гәдәр адамы једиздирмәјин мүмкүн олмадығыны ҝөстәрмәк үчүн Андреас дејир: «Бурада бир оғлан ушағында беш арпа чөрәји вә ики балаҹа балыг вар. Амма бу гәдәр адам үчүн бунлар нәдир ки?» (Јәһја 6:9).

Баһар фәсли олдуғундан (гејд едәк ки, 32-ҹи илин Пасха бајрамына аз галыр) от јерә халы кими сәрилиб. Пејғәмбәр шаҝирдләринә тапшырыр ки, ҹамааты әлли-әлли, јүз-јүз отун үстүндә әјләшдирсинләр. Сонра о, беш чөрәји вә ики балығы ҝөтүрүб Аллаһа шүкүр едир. О, чөрәкләри вә балыглары бөлүшдүрүб шаҝирдләрә верир, шаҝирдләр дә ҹамаата пајлајырлар. Бу ки мөҹүзәдир: һамы дојунҹа јејир!

Јејиб гуртардыгдан сонра Иса пејғәмбәр шаҝирдләринә бујурур: «Артыг галан тикәләри јығын ки, һеч нә зај олмасын» (Јәһја 6:12). Шаҝирдләр артыг галан тикәләрдән 12 сәбәт долдурурлар!