Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ФӘСИЛ 46

Кимсә Иса пејғәмбәрин әбасына тохунур

Кимсә Иса пејғәмбәрин әбасына тохунур

МӘТТА 9:18—22 МАРК 5:21—34 ЛУКА 8:40—48

  • ГАДЫН ИСА ПЕЈҒӘМБӘРИН ӘБАСЫНА ТОХУНАНДА САҒАЛЫР

Иса пејғәмбәрин Декапол бөлҝәсиндән гајытмасы Ҹәлилә дәнизинин шимал-гәрб саһилиндә јашајан јәһудиләр арасында јајылыр. Бәзиләри фыртына заманы пејғәмбәрин сују вә күләји сакитләшдирдијини, бәзиләри исә онун ҹинә тутулмуш адамдан ҹини чыхартдығыны ешидиб. Буна ҝөрә дә чохлу адам Иса пејғәмбәрин гаршыламаг үчүн дәнизин јанына, еһтимал ки, Кәфәрнаһум әразисинә топлашыб (Марк 5:21). Пејғәмбәр саһилә чыхан кими интизар ичиндә олан бу адамлар ону әһатәјә алырлар.

Иса пејғәмбәри сәбирсизликлә ҝөзләјән адамлардан бири дә синагог рәиси Јаирдир. Чох ҝүман ки, о, Кәфәрнаһумдакы синагогда ишләјир. Јаир пејғәмбәрин ајағына дүшүб јалвар-јахар едир: «Гызымын вәзијјәти ағырдыр. Хаһиш едирәм, ҝәл, әлләрини онун үстүнә гој, баламы сағалт, гојма гызым өлсүн» (Марк 5:23). Онун әзиз баласынын ҹәми 12 јашы вар. Ҝөрәсән, о, ҝөзүнүн ағы-гарасы бирҹә гызы олан бу атанын јалварышларына һај верәҹәк? (Лука 8:42).

Јаирҝилин евинә ҝедәркән Иса пејғәмбәр јолда башга бир тәсирли һадисә илә үзләшир. Онун ардынҹа хејли адам ҝәлир. Јени бир мөҹүзә ҝөрмәк арзусунда олан бу адамлар бәрк һәјәҹанлыдырлар. Амма онларын арасында бир гадыны јалныз өз дәрди дүшүндүрүр.

Бу гадын дүз он ики илдир ки, ганахмадан әзијјәт чәкир. О, һәким-һәким ҝәзиб бүтүн пулуну мүалиҹәләрә төкүб. Лакин дәрдинә әлаҹ тапа билмәјиб, әксинә, хәстәлији даһа да ағырлашыб (Марк 5:26).

Бу гадынын хәстәликдән әзијјәт чәкмәси бир јана, о, ел арасында да утаныб хәҹаләт чәкир. Бу, елә бир хәстәликдир ки, һәр кәсин јанында ачыб-ағартмаг олмур. Үстәлик, Муса пејғәмбәр васитәсилә верилмиш гануна әсасән, гадын ганахма дөврүндә натәмиз сајылыр. Бу вахты она вә ја онун гана булашмыш палтарына тохунан адам мүтләг јујунмалы иди вә һәмин адам ахшамадәк натәмиз сајылырды (Лавилиләр 15:25—27).

Хәстә гадын Иса пејғәмбәрин мөҹүзәләри һаггында ешидиб вә инди ону ахтарыб тапыб. О, натәмиз олдуғундан ҝизлиҹә ҹамаатын арасы илә Иса пејғәмбәрә јахынлашыр. Гадын үрәјиндә дејир: «Тәкҹә палтарына тохунсам, сағалаҹағам». О, пејғәмбәрин палтарына тохунан кими ганахмасынын кәсилдијини һисс едир. Гадын бу әзаблы хәстәликдән сағалыр (Марк 5:27—29).

Һәмин вахт Иса пејғәмбәр сорушур: «Мәнә ким тохунду?» Неҹә фикирләширсиниз, гадын бу сөзләри ешидәндә һансы һиссләри кечирир? Бутрус пејғәмбәрин суалыны јерсиз билиб белә дејир: «Мүәллим, ҹамаат сәни дөврәјә алыб сыхышдырыр». Бәс онда нәјә ҝөрә Иса пејғәмбәр бу суалы верир? О изаһ едир: «Мәнә кимсә тохунду, чүнки мәндән гүввә чыхдығыны һисс етдим» (Лука 8:45, 46). Бәли, Исадан гүввә чыхдығы үчүн гадын сағалды.

Һәрәкәтинин ҝизлин галмадығыны баша дүшән гадын титрәјә-титрәјә ҝәлиб Иса пејғәмбәрин ајагларына дүшүр. О, өз хәстәлији вә елә индиҹә сағалдығы барәдә һамыны гаршысында ачыб данышыр. Пејғәмбәр меһрибанҹасына гадыны сакитләшдирир: «Баҹым, иманын сәни сағалтды. Саламат ҝет. Гој бу әзаблы хәстәлик сәни бир дә нараһат етмәсин» (Марк 5:34).

Бәли, Аллаһын јер үзүнү идарә етмәк үчүн сечдији шәхс мәрһәмәтли вә үрәјијанандыр. О, нәинки инсанларла марагланыр, һәмчинин онлара көмәк етмәјә гадирдир!