Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Иса пејғәмбәр. Јол, һәгигәт, һәјат

 ФӘСИЛ 20

Ганәдәки икинҹи мөҹүзә

Ганәдәки икинҹи мөҹүзә

МАРК 1:14, 15 ЛУКА 4:14, 15 ЈӘҺЈА 4:43—54

  • ПЕЈҒӘМБӘР ПАДШАҺЛЫҒЫН ЈАХЫН ОЛДУҒУНУ МҮЖДӘЛӘЈИР

  • ПЕЈҒӘМБӘР УЗАГ МӘСАФӘДӘН УШАҒЫ САҒАЛДЫР

Сәмәријјәдә бир нечә ҝүн галандан сонра Иса Ҹәлиләјә јола дүшүр. О, Јәһудијјәдә ҝениш мигјасда хидмәти етмишди. Амма онун Ҹәлиләјә гајытмасынын мәгсәди истираһәт етмәк јох, доғма јурдунда хидмәтини даһа да ҝенишләндирмәкдир. О јахшы гаршыланаҹағыны ҝөзләмир. Чүнки өзүнүн дә дедији кими, «пејғәмбәр өз ел-обасында һөрмәт ҝөрмүр» (Јәһја 4:44). Шаҝирдләри исә онун јанында галмаг әвәзинә, өз ев-ешикләринә, әввәлки ишләринә гајыдырлар.

Иса пејғәмбәр нә һагда тәблиғ едир? О дејир: «Аллаһын Падшаһлығы јахындыр. Төвбә един вә мүждәјә иман ҝәтирин» (Марк 1:15). Бәс бу хәбәр бурада неҹә гаршыланыр? Ҹәлилә ҹамаатынын әксәријјәти Исаны јахшы гаршылајыр, она һөрмәт-иззәт ҝөстәрир. Анҹаг буну јалныз хош хәбәрә ҝөрә етмирләр. Онлардан бәзиләри бир нечә ај бундан әввәл Јерусәлимдә Пасха бајрамында оларкән Исанын ҝөстәрдији мөҹүзәләрин шаһиди олдуглары үчүн ону гәбул едирләр (Јәһја 2:23).

Иса Мәсиһ Ҹәлиләдәки ҝенишмигјаслы тәблиғ ишинә һарадан башлајыр? Ҝөрүнүр, о, буна Ганәдән, бир дәфә тојда сују шәраба чевирдији јердән башлајыр. Бу сәфәрки ҝәлиши заманы башга һадисә баш верир, о өјрәнир ки, бир оғлан өлүмҹүл хәстәдир. Бу ушаг Падшаһ Һирод Антипанын бир наибинин ушағыдыр. Мәһз бу Һирод ҝәләҹәкдә Вәфтизчи Јәһјанын башыны кәсдирәҹәк. Исанын Јәһудијјәдән Ганә шәһәринә ҝәлдијини ешидән наиб Исаны тапмаг үчүн Кәфәрнаһумдан бура ҝәлир. Дәрд-гәм ичиндә олан бу ата Исаја јалварыр: «Аға, нә олар, ҝәл ҝедәк, гојма оғлум өлсүн» (Јәһја 4:49).

Иса пејғәмбәр она дејир: «Ҝет, оғлун сағалды» (Јәһја 4:50). Наиб мәәттәл галыр, амма јенә дә Исанын сөзүнә инаныб евинә гајыдыр. Һәлә јолда икән нөкәрләри севинә-севинә ҝәлиб ушағын сағалдығыны она муштулуг верир! Наиб мәсәләни ајдынлашдырмаг үчүн онлардан ушағын нә вахт сағалдығыны сорушур.

Онлар дејир: «Дүнән ҝүнорта саат бир оларды, ушағын гыздырмасы кечди» (Јәһја 4:52).

Наиб баша дүшүр ки, ушаг мәһз Исанын «оғлун сағалды» дедији вахтда сағалыб. Бундан сонра чохлу нөкәрләри олан бу имканлы наибин өзү вә онун бүтүн ев әһли Иса Мәсиһин давамчысы олур.

Демәли, Иса Ганәдә ики мөҹүзә ҝөстәрир: сују шәраба чевирир, сонра исә тәхминән 26 километр мәсафәдән ушағы сағалдыр. Әлбәттә, бунлар Исанын ҝөстәрдији јеҝанә мөҹүзәләр дејил. Амма ҝөстәрдији икинҹи мөҹүзә сајәсиндә Иса Мәсиһин Ҹәлиләјә гајытдығы мәлум олур. Ајдын мәсәләдир ки, о, Аллаһын бәјәндији пејғәмбәрдир. Бәс бу пејғәмбәрә ҝөстәрилән һөрмәт узунму чәкәҹәк?

Иса пејғәмбәр Насирәјә, ел-обасына гајыданда бу мәлум олур. Бәс орада ону нәләр ҝөзләјир?