Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ФӘСИЛ 58

Бәрәкәтли чөрәк вә фәрисиләрин мајасы

Бәрәкәтли чөрәк вә фәрисиләрин мајасы

МӘТТА 15:32—16:12 МАРК 8:1—21

  • ПЕЈҒӘМБӘР 4000 НӘФӘРИ ЈЕДИЗДИРИР

  • ПЕЈҒӘМБӘР ФӘРИСИЛӘРИН МАЈАСЫНДАН ХӘБӘРДАР ЕДИР

Иса Мәсиһ Ҹәлилә дәнизинин шәрг саһилиндә јерләшән Декапол бөлҝәсиндәдир. Онун јанына ахын-ахын адам ҝәлир. Онлар өзләри илә азугә долу сәбәтләр ҝөтүрүб Иса пејғәмбәри динләмәк вә шәфа тапмаг үчүн ҝәлибләр.

Бир мүддәт кечдикдән сонра пејғәмбәр шаҝирдләрини јанына чағырыб дејир:

— Ҹамаата јазығым ҝәлир. Артыг үч ҝүндүр ки, јанымдадырлар, јемәјә дә һеч нәләри јохдур. Онлары евләринә аҹ јола салсам, јолда тагәтдән дүшәрләр. Ахы чохлары узаг јерләрдән ҝәлиб.

— Бу чөллүкдә бу гәдәр ҹамааты једиртмәк үчүн һарадан чөрәк тапмаг олар? — дејә шаҝирдләри сорушурлар (Марк 8:2—4).

— Нечә чөрәјиниз вар?

— Једди чөрәјимиз вар, бир нечә дәнә дә хырда балығымыз (Мәтта 15:34).

Иса пејғәмбәр ҝөстәриш верир ки, ҹамаат јердә әјләшсин, сонра чөрәји вә балығы ҝөтүрүб шүкүр едир вә шаҝирдләринә верир. Онлар да ҹамаата пајлајыр. Ишә бир бах! Һамы дојунҹа јејир. Гадын вә ушаглары чыхмаг шәртилә, бурада 4000 киши вар. Бунунла белә, ахырда артыг галмыш тикәләрдән једди долу сәбәт јығылыр!

Сонра пејғәмбәр халгы јола салыр, өзү исә шаҝирдләри илә бирҝә гајыға миниб Ҹәлилә дәнизинин гәрб саһилиндә јерләшән Мәҹдән торпағына үзүр. Бурада фәрисиләр саддукиләрлә (саддукиләр дини тәригәтдир) бирҝә ҝәлиб, Иса пејғәмбәри сынамаг мәгсәдилә ҝөјдән бир әламәт ҝөстәрмәсини истәјирләр.

Иса пејғәмбәр онларын нијјәтиндән һали олдуғу үчүн белә ҹаваб верир: «Ахшам дүшәндә дејирсиниз: “Һава јахшы олаҹаг, чүнки ҝөјүн үзү гыпгырмызыдыр”, сүбһ чағы исә дејирсиниз: “Һәрчәнд ҝөј гызарыб, лакин тутгун олдуғундан бу ҝүн һава сојуг вә јағмурлу олаҹаг”. Ҝөј үзүнүн ҝөрүнүшүнү јозмағы баҹарырсыныз, амма дөврләрин әламәтләрини јоза билмирсиниз!» (Мәтта 16:2, 3). Сонра пејғәмбәр фәрисиләрлә саддукиләрә дејир ки, онлар Јунус пејғәмбәрин әламәтиндән башга әламәт ҝөрмәјәҹәкләр.

Иса Мәсиһ шаҝирдләри илә гајыға миниб дәнизин шимал-шәрг саһилинә, Бејтсәјдаја јола дүшүр. Јолда шаҝирдләрин јадына дүшүр ки, чөрәк ҝөтүрмәји унудублар вә ҹәми бир чөрәкләри вар. Иса пејғәмбәр фәрисиләр вә Һиродун ардыҹыллары олан саддукиләрлә ҝөрүшүнү нәзәрдә тутараг шаҝирдләрини хәбәрдар едир: «Бахын һа, өзүнүзү фәрисиләрин вә Һиродун мајасындан ҝөзләјин». «Маја» сөзүнү ешидәндә шаҝирдләр елә дүшүнүрләр ки, пејғәмбәр онларын чөрәк ҝөтүрмәји унутдугларына ишарә едир. О ҝөрәндә ки, ону сәһв баша дүшүбләр, дејир: «Чөрәк ҝөтүрмәдијиниз үчүн нијә мүбаһисә едирсиниз?» (Марк 8:15—17).

Мәсиһ тәзәликҹә минләрлә адама мөҹүзә илә чөрәк вермишди. Буна ҝөрә дә шаҝирдләри билмәлидирләр ки, о, чөрәјә ҝөрә нараһат олмур. Мәсиһ онлара хатырладыр:

— Мәҝәр јадыныздан чыхыб, мән беш мин адам үчүн беш чөрәји бөләндә нечә долу сәбәт јығмышдыныз?

— Он ики, — дејә онлар ҹаваб верирләр.

— Бәс дөрд мин адам үчүн једди чөрәји бөләндә нечә долу сәбәт јығмышдыныз?

— Једди (Марк 8:18—20).

— Мәҝәр баша дүшмүрсүнүз ки, мән сизинлә чөрәк барәсиндә данышмырам? Дедијим одур ки, өзүнүзү фәрисиләрин вә саддукиләрин мајасындан ҝөзләјин (Мәтта 16:11).

Нәһајәт, шаҝирдләр онун сөзүнүн мәғзини баша дүшүрләр. Маја хәмири аҹыдыб галдырмаг үчүн истифадә олунур. Иса пејғәмбәр бурада мајаны корланма символу кими ишләдир. Бунунла о, шаҝирдләрини хәбәрдар едир ки, өзләрини фәрисиләрин вә саддукиләрин корлајыҹы тәлимләриндән горусунлар (Мәтта 16:12).