Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Иса пејғәмбәр. Јол, һәгигәт, һәјат

Иса пејғәмбәр кими...

Иса пејғәмбәр кими...

ШӘФГӘТЛИ ОЛУН

Иса пејғәмбәр камил инсан иди. О, инсанларын јашадығы ағры-аҹыларын, нараһатчылыгларын чохуну јашамамышды. Анҹаг, бунунла белә, онларын дәрдинә шәрик олурду. О, инсанлардан көмәјини әсирҝәмирди, һәтта илк бахышдан ваҹиб ҝөрүнмәјән шејләри белә, онлар үчүн едирди. Бәли, о, шәфгәт һиссиндән ирәли ҝәләрәк башгаларына көмәк едирди. Онун бу хүсусијјәти неҹә тәзаһүр етдирдији барәдә даһа дәриндән дүшүнмәк үчүн 32, 37, 57 вә 99-ҹу фәсилә бахын.

ӘЛЧАТАН ОЛУН

Иса Мәсиһ јашындан асылы олмајараг, һәр кәс үчүн әлчатан иди. Чүнки о, өзүнү чох мәшғул вә ваҹиб адам кими ҝөстәрмирди. Иса пејғәмбәр инсанлара сәмими мараг ҝөстәрдији үчүн онлар онун јанында өзләрини раһат һисс едирдиләр. Бу барәдә даһа әтрафлы 25, 27 вә 95-ҹи фәсилдән охуја биләрсиниз.

ДАИМА ДУА ЕДИН

Иса пејғәмбәр истәр тәкликдә, истәрсә дә давамчылары илә бир јердә олсун о, Аллаһа даима үрәкдән дуа едирди. О, јалныз јемәк вахты јох, һәр бир вәзијјәтдә дуа едирди. О, шүкран дуалары едирди, дуаларында Аллаһы уҹалдырды вә һәмчинин ҹидди гәрарлар вермәмишдән габаг Ондан рәһбәрлик диләјирди. Буну 24, 34, 91, 122 вә 123-ҹү фәсилдә ҝөрә биләрсиниз.

ФӘДАКАР ОЛУН

Иса Мәсиһ бәзән чох јорулурду вә ҝүҹ топламаг үчүн истираһәтә еһтијаҹ дујурду, анҹаг о, башгаларына ҝөрә өз истираһәтини гурбан верирди. О, илк нөвбәдә өзүнү јох, башгаларыны дүшүнүрдү. Бу саһәдә дә пејғәмбәр бизим үчүн ҝөзәл нүмунә гојуб. Иса Мәсиһи бу саһәдә неҹә тәглид едә биләҹәјимизи 19, 41 вә 52-ҹи фәсилдән өјрәнә биләрик.

БАҒЫШЛАЈЫН

Иса пејғәмбәр бағышламағын ваҹиб олдуғуну јалныз сөзләрлә демирди, о буну әмәлләри илә дә ҝөстәрирди. Пејғәмбәр һәм шаҝирдләрини, һәм дә башгаларыны дәфәләрлә бағышлајыб. Бу барәдә дәриндән дүшүнмәк үчүн 26, 40, 64, 85 вә 131-ҹи фәсилләрә бахын.

ЧАЛЫШГАН ОЛУН

Мүгәддәс Китабда габагҹадан пејғәмбәрлик олунмушду ки, әксәр јәһудиләр Мәсиһи гәбул етмәјәҹәкләр вә сонда дүшмәнләри ону өлдүрәҹәк. Белә ки, Иса Мәсиһ инсанлара көмәк етмәк үчүн өзүнү әзијјәтә вермәјә биләрди, амма о, белә етмәди. Әксинә, Мәсиһ дәридән-габыгдан чыхыб һәгиги ибадәти дирчәлтди. Бунунла Иса пејғәмбәр етинасызлыға вә һәтта тәгибләрә уғрајан бүтүн давамчыларына чалышган олмагда нүмунәдир. 16, 72 вә 103-ҹү фәсилләрә бахын.

САДӘ ОЛУН

Иса Мәсиһ гејри-камил инсанлардан, билик вә һикмәт дә дахил олмагла, чох саһәләрдә үстүн иди. Мәсиһ камиллијиндән ирәли ҝәләрәк физики вә әгли ҹәһәтдән мүкәммәл иди вә һеч ким бу саһәдә она чата билмәзди. Бунунла белә, о, чох садә инсан иди вә башгаларына хидмәт едирди. Сиз 10, 62, 66, 94 вә 116-ҹы фәсилдән буна даир чохлу нүмунәләр тапа биләрсиниз.

СӘБИРЛИ ОЛУН

Бәзән һәвариләр вә башгалары онун сөзләринә мәһәл гојмурдулар вә ондан өрнәк алмырдылар. Белә мәгамлара о, онларла сәбирлә давранырды. Онлар Јеһова Аллаһы разы сала билсинләр дејә, о, сәбирлә онлары тәкрар-тәкрар өјрәдирди. Онун гојдуғу нүмунә үзәриндә дүшүнмәк үчүн 74, 98, 118 вә 135-ҹи фәсли охујун.