Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Иса пејғәмбәр. Јол, һәгигәт, һәјат

 ФӘСИЛ 7

Мүнәҹҹимләр көрпәни ҝөрмәјә ҝәлир

Мүнәҹҹимләр көрпәни ҝөрмәјә ҝәлир

МӘТТА 2:1—12

  • МҮНӘҸҸИМЛӘР «УЛДУЗУ» ИЗЛӘЈӘРӘК ЈЕРУСӘЛИМӘ, СОНРА ИСАНЫН ЈАНЫНА ҜӘЛИРЛӘР

Шәргдән бир нечә адам ҝәлир. Онлар мүнәҹҹимләрдир. Мүнәҹҹимләр ҝөј ҹисимләринин вәзијјәтини арашдырыб инсанларын һәјатында баш верән һадисәләрин мәнасыны билдикләрини иддиа едән инсанлардыр (Әшија 47:13). Онлар өз өлкәләриндә јени бир «улдуз» ҝөрүб онун ардынҹа јүзләрлә километр јол гәт едирләр. Мараглыдыр ки, бу «улдуз» онлары Бејтләһмә јох, Јерусәлимә ҝәтириб чыхарыр.

Јерусәлимә чатдыгда онлар сорушурлар: «Јәһудиләрин тәзәҹә анадан олмуш падшаһы һарададыр? Биз шәргдә оланда онун улдузуну ҝөрдүк. Ҝәлмишик она тәзим едәк» (Мәтта 2:1, 2).

Јерусәлим падшаһы Һирод буну ешидәндә тәшвишә дүшүр. О, бөјүк каһинләри вә диҝәр јәһуди дин хадимләрини топлајыб онлардан Мәсиһин һарада доғулмалы олдуғуну хәбәр алыр. Онлар Мүгәддәс Јазыларда охудугларына әсасән, ҹаваб верирләр: «Јәһудијјә Бејтләһминдә» (Мәтта 2:5; Микә 5:2). Онда Һирод мүнәҹҹимләри ҝизлинҹә јанына чағырыб дејир: «Ҝедин, ушағы јахшы-јахшы ахтарын. Тапан кими мәнә хәбәр верин ки, мән дә ҝәлиб она тәзим едим» (Мәтта 2:8). Әслиндә исә онун нијјәти ушағы өлдүрмәкдир.

Онлар јола дүшдүкдән сонра гәрибә бир шеј баш верир. Шәргдә ҝөрдүкләри «улдуз» онларын габағынҹа ҝедир. Ҝөрүнүр, бу, гејри-ади бир улдуздур, ахы о, мүнәҹҹимләрә јол ҝөстәрмәк үчүн ҝөндәрилиб. Улдуз ҝәлиб Јусифлә Мәрјәмин көрпә илә бирликдә галдыглары евин дүз үзәриндә дајаныр.

Мүнәҹҹимләр евә ҝирирләр. Онлар Мәрјәмлә балаҹа Исаны ҝөрәндә диз чөкүб ушаға тәзим едирләр. Сонра торбаларындан гызыл, күндүр вә мүрр чыхарыб она тәгдим едирләр. Мүнәҹҹимләр Һиродун јанына гајытмаг истәјәндә Аллаһ јухуларында онлара тапшырыр ки, ора ҝетмәсинләр. Буна ҝөрә дә өз өлкәләринә башга јолла гајыдырлар.

Сизҹә, мүнәҹҹимләрә јол ҝөстәрән бу «улдузу» ким ҝөндәрмишди? Јадыныздадыр, улдуз мүнәҹҹимләри бирбаша Бејтләһмә, Исанын олдуғу јерә јох, әввәлҹә Јерусәлимә, Исаны өлдүрмәк истәјән падшаһ Һиродун јанына ҝәтирмишди. Әҝәр Аллаһ ишә гарышыб мүнәҹҹимләрә хәбәрдарлыг етмәсәјди, Һирод ушағы өлдүрәҹәкди. Әслиндә, Исанын өлүмүнү арзулајан кәс Аллаһын дүшмәни олан Шејтан Иблис иди. О, бу нијјәтинә јетишмәк үчүн һәмин «улдуздан» истифадә етмишди.