Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ФӘСИЛ 6

Вәд едилмиш ушаг

Вәд едилмиш ушаг

ЛУКА 2:21—39

  • ИСА СҮННӘТ ЕДИЛИР ВӘ БИР МҮДДӘТДӘН СОНРА ОНУ МӘБӘДӘ ҜӘТИРИРЛӘР

Јусифлә Мәрјәм Насирәјә гајытмырлар, онлар Бејтләһмдә галырлар. Төвратдакы гануна ујғун олараг, онлар сәккизҝүнлүк Исаны сүннәт едирләр (Лавилиләр 12:2, 3). Һәмчинин Исраилдә оғлан ушағына сүннәт едилән ҝүн ад вермәк адәти вар. Јусифлә Мәрјәм Ҹәбрајыл мәләјин ҝөстәришинә әсасән, ушағын адыны Иса гојурлар.

Бир ајдан чох вахт кечиб. Артыг көрпә гырхҝүнлүкдүр. Валидејнләри ону ҝөтүрүб Аллаһын Јерусәлимдәки мәбәдинә ҝәтирирләр. Бура онларын галдығы евдән ҹәми бир нечә километр мәсафәдә јерләшир. Аллаһын ганунуна ҝөрә, оғлан ушағы гырхҝүнлүк оланда анасы пак олмаг үчүн мәбәддә гурбан ҝәтирмәли иди (Лавилиләр 12:4—7).

Мәрјәм белә дә едир. О, ики балаҹа гуш гурбан ҝәтирир. Бурадан биз Јусифлә Мәрјәмин мадди вәзијјәтләринин нә јердә олдуғуну өјрәнирик. Гануна әсасән, гадындан бир тоғлу вә гуш гурбаны ҝәтирмәк тәләб олунурду. Әҝәр гадынын буна имканы чатмырдыса, онда бир ҹүт ҝөјәрчин, јахуд бир ҹүт гумру гушу ҝәтирә биләрди. Мәрјәмин тәгдиминдән ҝөрүнүр ки, о, касыб иди.

Мәбәддә Шәмун адлы јашлы бир киши Јусифлә Мәрјәмә јахынлашыр. Јеһова Аллаһ она билдирмишди ки, о, өлмәмишдән габаг вәд едилмиш Мәсиһи ҝөрәҹәк. Һәмин ҝүн мүгәддәс руһ Шәмуну мәбәдә јөнәлдир вә о, орада Јусифлә Мәрјәмә раст ҝәлир. Шәмун көрпәни гуҹағына алыр.

Шәмун ушағы гуҹағында тутуб Аллаһа шүкүр едир: «Ја Күлли-Ихтијар Аллаһ! Дедијин кими, инди гулун гәбрә архајын ҝедә биләр, чүнки хилас јолуну өз ҝөзләримлә ҝөрдүм, о јолу ки Сән бүтүн халгларын өнүндә һазырладын. О, халгларын ҝөзүндәки дувағы галдыран ишыгдыр, халгын Исраилин шәрәфидир» (Лука 2:29—32).

Јусифлә Мәрјәм бунлары ешидәндә һејрәтләнирләр. Сонра Шәмун онлара хејир-дуа вериб Мәрјәмә дејир ки, онун оғлу «Исраилдә бир чохларынын јыхылмасы вә јенидән галхмасы үчүндүр» вә кәдәр Мәрјәмин гәлбини ити гылынҹ кими јарыб кечәҹәк (Лука 2:34).

Һәмин ҝүн 84 јашлы гадын пејғәмбәр Һәннә дә орада иди. Үмумијјәтлә, о, һәмишә мәбәдә олур. Һәннә Јусифә, Мәрјәмә вә көрпә Исаја јахынлашыр. О, Аллаһа шүкүр етмәјә вә һәр кәсә Иса һаггында данышмаға башлајыр.

Јусиф вә Мәрјәм мәбәддә баш верәнләри ҝөрүб һәдсиз севинирләр. Бүтүн бунлар бир даһа онлары әмин едир ки, Иса Аллаһын вәд етдији өвладдыр!