МӘТТА 20:1—16

  • АХЫРЫНҸЫ ИШЧИЛӘР БИРИНҸИ ОЛАҸАГЛАР

Иса Мәсиһ елә индиҹә Перејадакылара данышыб ки, «биринҹиләрдән бир чоху ахырынҹы, ахырынҹылар исә биринҹи олаҹаг» (Мәтта 19:30). О, буну вурғуламаг үчүн үзүм бағындакы ишчиләр һагда мәсәл чәкир:

«Сәмави Падшаһлыг сәһәр тездән дуруб үзүмлүјүндә ишләмәк үчүн адам тутмаға чыхан бир торпаг саһибинә бәнзәјир. О, ишчиләрлә ҝүнүнү бир динара данышыб онлары үзүмлүјүнә ҝөндәрди. Сәһәр саат доггуз радәләриндә јенидән чыхды вә базар мејданында бикар дурмуш бир нечә адам ҝөрүб онлара деди: “Сиз дә үзүмлүјә ҝедин. Һаггынызы верәҹәјәм”. Онлар ҝетдиләр. Торпаг саһиби һәм ҝүнорта саат он ики, һәм үч радәләриндә чыхыб ејни шеји етди. О, ахшамүстү саат беш радәләриндә дә чыхыб ишсиз дуран адамлары ҝөрдү вә онлара деди: “Нијә бүтүн ҝүнү бош-бикар дурмусунуз?” Онлар ҹаваб вердиләр: “Һеч кәс бизә иш вермәјиб”. Торпаг саһиби онлара деди: “Сиз дә үзүмлүјүмә ҝедин”» (Мәтта 20:1—7).

Бу һекајәни динләјәнләр «сәмави Падшаһлыг» вә «үзүмлүјүн саһиби» сөзләринин ешидәндә сөһбәтин Јеһова Аллаһдан ҝетдијини јәгин едирләр. Чүнки Мүгәддәс Китабда Јеһова үзүмлүјүн, јәни Исраил халгынын саһиби кими тәгдим олунур (Зәбур 80:8, 9; Әшија 5:3, 4). Үзүмлүкдә ишләјән ишчиләр исә Ганун әһдинә табе оланлары тәмсил едир. Иса пејғәмбәр кечмишин јох, јашадығы вахтын вәзијјәтини тәсвир едир.

Иса пејғәмбәри бу јахынларда бошанма мәсәләсиндә јохлајан фәрисиләр дә, диҝәр дин хадимләри дә үздән Аллаһа хидмәт етмәјә давам едирләр. Онлар там мааш (бирҝүнлүк әмәк һаггы бир динардыр) алаҹагларыны ҝөзләјән бүтүн ҝүнү ишләјән ишчиләрә бәнзәјирләр.

Каһинләр вә диҝәр дин хадимләри ади јәһудиләрә Аллаһ јолунда аз чалышан, јәни Аллаһын үзүмлүјүндә јарым ҝүн ишләјән ишчиләр кими бахырлар. Бу адамлар Иса пејғәмбәрин мәсәлиндә доггуз радәләриндә вә ја сонрадан — ҝүнорта саат он икидә, үчдә вә ахшамүстү саат бешдә ишә башлајан ишчиләрдир.

Иса Мәсиһин давамчысы олан гадынлар вә кишиләр ләнәтә ҝәлмишләр сајылырды (Јәһја 7:49). Онлар узун илләр боју балыгчылыгла, јахуд диҝәр пешәләрлә мәшғул олмушлар. Сонра ерамызын 29-ҹу илинин ахырында «үзүмлүјүн Саһиби» Исаны бу ади халгын јанына ҝөндәрди ки, онлар Мәсиһин шаҝирдләри олуб Аллаһа хидмәт етсинләр. Беләҹә, онлар «ахырынҹы», башга сөзлә, ахшамүстү саат беш радәләриндә ҝәлән ишчиләр олурлар.

Мәсәлин сонунда Иса пејғәмбәр шаҝирдләринә ишин сонунда нә баш вердијини данышыр: «Ахшам дүшәндә үзүмлүјүн саһиби нөкәрбашыја деди: “Ишчиләри чағыр вә сонунҹудан башлајыб биринҹијә гәдәр һәр кәсә зәһмәт һаггыны вер”. Саат бешдән ишләјәнләр ҝәлдиләр вә һәрәси бир динар алды. Ишә биринҹи башлајанлар исә елә дүшүнүрдүләр ки, даһа чох алаҹаглар. Амма онлара да бир динар верилди. Онлар пулу аланда торпаг саһибинә наразылыг етдиләр: “Бу ахырынҹылар ҹәми бир саат ишләјибләр. Биз исә бүтүн ҝүнү бу истидә әлләшиб-вурушмушуг. Амма сән бизи онлара тај еләдин”. Торпаг саһиби онлардан биринә деди: “Гардаш, мән сәнә һагсызлыг етмирәм. Сәнинлә бир динара данышмамышыг? Һаггыны ал, чых ҝет. Мән ахырынҹылара да бу гәдәр вермәк истәјирәм. Өзүм биләрәм, өз пулумла нә едирәм. Јохса әлиачыг олдуғуму ҝөрүб пахыллығын тутур?” Беләҹә, ахырынҹылар биринҹи, биринҹиләр дә ахырынҹы олаҹаг» (Мәтта 20:8—16).

Ола билсин, шаҝирдләр үчүн бу мәсәлин сонунун неҹә олаҹағы мараглыдыр. «Биринҹи» сајылан јәһуди дин хадимләри неҹә «ахырынҹы» олаҹаглар? Бәс Иса пејғәмбәрин шаҝирдләри неҹә «биринҹи» сајылаҹаглар?

Фәрисиләрин вә башга адамларын «ахырынҹы» сајдыглары шаҝирдләр биринҹи олуб там әмәк һаггы алаҹаглар. Иса Мәсиһин өлүмү илә Јерусәлимин үстүндән хәтт чәкиләҹәк вә Аллаһ Өзү үчүн «Аллаһын Исраили» адланан јени бир халг сечәҹәк (Галатијалылара 6:16; Мәтта 23:38). Бу халг барәдә Вәфтизчи Јәһја мүгәддәс руһла вәфтиз олунмаг барәдә данышанда вурғуламышды. «Ахырынҹы» оланлар мүгәддәс руһла «биринҹи» вәфтиз олунаҹаглар вә онлара јерин уҹгарларынадәк Иса Мәсиһин шаһиди олмаг шәрәфи вериләҹәк (Һәвариләрин ишләри 1:5, 8; Мәтта 3:11). Иса пејғәмбәрин дедији кими, шаҝирдләрин вәзијјәти көкүндән дәјишиләҹәк. Јәгин ки, шаҝирдләр «ахырынҹы» олаҹаг дин хадимләринин гәзәбинә туш ҝәләҹәкләрини тәхмин едирләр.