ЛУКА 14:25—35

  • ИСА МӘСИҺИН ШАҜИРДИ ОЛМАГ НӘ ДЕМӘКДИР?

Иса Мәсиһ бир фәриси рәһбәрин евиндә гонаг оларкән ваҹиб бир дәрс верди. Орадан чыхдыгдан сонра о, Јерусәлимә доғру јолуна давам едир. Бөјүк бир издиһам онун ардынҹа ҝедир. Ҝөрәсән, онларын нијјәти нәдир? Доғруданмы онлар нәјин баһасына олурса олсун, Иса пејғәмбәрин ардынҹа ҝетмәк истәјирләр?

Јолда Иса пејғәмбәр онлара бир шеј данышыр вә бу, бир чохларынын фикирләрини гарышдырыр: «Јаныма ҝәлиб, амма ата-анасыны, арвадыны, ушагларыны, баҹы-гардашыны, бәли, һәтта һәјатыны мәндән чох севән мәним шаҝирдим ола билмәз» (Лука 14:26). О, бунунла нә демәк истәјир?

Пејғәмбәр бунунла демир ки, онун давамчылары өз гоһум-әгрәбаларыны севмәмәлидир. Сөзүнүн ҹаны одур ки, онлар Иса Мәсиһи өз гоһумларындан чох севмәлидирләр. Иса пејғәмбәрин зијафәтә дәвәт олунанлар барәдә чәкдији мәсәлдә аилә гурдуғуну бәһанә ҝәтирәрәк ваҹиб дәвәти рәдд едән адам кими олмамалыдырлар (Лука 14:20). Мисал үчүн, Јагуб пејғәмбәр арвады Рәһиләни о бири арвады Ләјадан чох севирди (Јарадылыш 29:31).

Фикир вердинизсә, Иса Мәсиһ дејир ки, давамчысы ону өз һәјатындан чох севмәлидир, јәни Мәсиһ онун үчүн ҹандан да ширин олмалыдыр, лазым ҝәләрсә, уғрунда өлмәјә һазыр олмалыдыр. Беләҹә, пејғәмбәр ҝөстәрир ки, онун шаҝирди олмаг бөјүк мәсулијјәтдир. Буна башдансовду јанашмаг олмаз, гәрар вермәздән өнҹә ҹидди дүшүнмәк лазымдыр.

Иса пејғәмбәрин шаҝирди чәтинликләрлә вә тәгибләрлә үзләшә биләр. Бу, онун нөвбәти сөзләриндән ҝөрүнүр: «Ишҝәнҹә дирәјини ҝөтүрүб мәним архамҹа ҝәлмәјән мәним шаҝирдим ола билмәз» (Лука 14:27). Демәли, әсил шаҝирд Иса пејғәмбәрин дашыдығы јүкүн алтына ҝирмәјә һазыр олмалыдыр. Пејғәмбәр һәтта дүшмәнләрин ону өлдүрәҹәјини дә демишди.

Буна ҝөрә дә Иса пејғәмбәрин ардынҹа ҝедәнләр онун шаҝирди олмағын нә демәк олдуғу үзәриндә јахшыҹа ҝөтүр-гој етмәлидирләр. Пејғәмбәр буну бир мәсәллә тәсвир едир: «Мисал үчүн, сиздән кимсә бир гүллә тикмәк фикринә дүшсә, мәҝәр тикинтини гуртармаға ҝүҹүнүн чатыб-чатмајаҹағыны билмәк үчүн әввәлҹә отуруб мәсрәфләри һесабламаз? Әкс тәгдирдә, бүнөврәни гојаҹаг, амма тикинтини гуртара билмәјәҹәк» (Лука 14:28, 29). Демәли, Иса пејғәмбәрин шаҝирди олмаздан өнҹә онунла Јерусәлимә ҝедәнләр бу мәсулијјәти дашыјаҹагларына там әмин олмалыдырлар. Пејғәмбәр бунун ваҹиблији нөвбәти мәсәллә вурғулајыр:

«Мүһарибәјә чыхан һансы падшаһ әввәлҹә отуруб мәсләһәтчиләри илә мәшвәрәт етмәз ки, ҝөрсүн он мин әсҝәрилә дүшмәнин ијирми мин әсҝәринә галиб ҝәлә биләҹәк, ја јох? Әҝәр ҝүҹү чатмырса, рәгиб падшаһ һәлә узагда икән елчиләрини ҝөндәриб онунла сүлһ бағламаға чалышаҹаг». Әсас фикри вурғулајараг пејғәмбәр дејир: «Әмин ола биләрсиниз, әмлакындан әл чәкмәјән адам мәним шаҝирдим ола билмәз» (Лука 14:31—33).

Әлбәттә ки, бу сөзләр јалныз Иса пејғәмбәрин ардынҹа ҝедәнләрә аид дејил. Мәсиһ һаггында өјрәнән һәр кәс онун дедикләрини етмәјә һазыр олмалыдыр. Јәни Иса Мәсиһин шаҝирди олмаг үчүн инсан һәр шејиндән — вар-јохундан, һәтта һәјатындан белә, кечмәјә һазыр олмалыдыр. Бу һагда дуа едиб фикирләшмәјә дәјәр.

Сонра Иса Мәсиһ Дағүстү вәзиндә данышдығы мәсәләјә тохунур. О, шаҝирдләринә демишди ки, онлар дүнјанын дузудурлар (Мәтта 5:13). Ҝөрүнүр, пејғәмбәр демәк истәјир ки, дуз һәр шеји хараб олмагдан горудуғу кими, онлар да инсанлара горујуҹу тәсир ҝөстәрирләр, руһани вә әхлаги ҹәһәтдән позулмагдан горујурлар. Инди хидмәтинин сонуна јахын о дејир: «Дуз, әлбәттә ки, јахшы шејдир. Амма о, өз дадыны итирсә, онун дадыны неҹә гајтармаг олар?» (Лука 14:34). О вахтлар дуз бәзән тәмизләнмәмиш, торпаглы олурду вә өз кејфијјәтини итирәндән сонра ону јалныз мүәјјән шејләр үчүн истифадә етмәк олурду.

Беләликлә, Мәсиһин сөзләринә әсасән, һәтта узун мүддәт онун шаҝирди оланлар да, бу јолда әзмләринин зәифләмәсинә јол вермәмәлидирләр. Әкс һалда, дадыны итирмиш дуз кими јарарсыз олаҹаглар. Әҝәр белә оларса, ҹамаат онлары мәсхәрәјә гојаҹаг. Бундан әлавә исә, Аллаһын ҝөзүндән дүшәҹәкләр, һәтта Онун адына ләкә ҝәтирәҹәкләр. Иса пејғәмбәр ваҹиб амили вурғулајараг бундан гачмағын јолуну ҝөстәрир: «Гулағы олан, гој ешитсин» (Лука 14:35).