ЛУКА 13:22—14:6

  • ДАР ГАПЫДАН КЕЧМӘЈӘ ЧАЛЫШЫН

  • ИСА ПЕЈҒӘМБӘР ЈЕРУСӘЛИМДӘ ӨЛМӘЛИДИР

Иса пејғәмбәр Јәһудијјәдә вә Јерусәлимдә тәлим вериб инсанлара шәфа вериб. Инди о, Иордан чајынын о тајына кечиб Переја әразисиндә шәһәрбәшәһәр тәблиғ едир. Амма тезликлә о, Јерусәлимә гајыдаҹаг.

Иса пејғәмбәр Перејада оларкән бир киши сорушур: «Аға, доғрудан да, аз адам хилас олаҹаг?» Бу киши јәгин ки, дин хадимләринин нә гәдәр адамын хилас олаҹағы барәдә етдикләри мүзакирәләрдән хәбәрдардыр. Пејғәмбәр бу сөһбәти дәјишиб хилас олмаг үчүн нә етмәк лазым олдуғуну дејир: «Дар гапыдан ҝирмәк үчүн вар ҝүҹүнүзлә чалышын». Бәли, чалышмаг, зәһмәт чәкмәк лазымдыр. Бунун сәбәбини Иса пејғәмбәр изаһ едир: «Чохлары бу гапыдан ҝирмәјә чалышаҹаг, лакин баҹармајаҹаг» (Лука 13:23, 24).

Олдугҹа чох чалышмағын ҝәрәк олдуғуну Иса Мәсиһ бир мәсәл әсасында баша салыр: «Ев јијәси дуруб гапыны бағлајанда сиз бајырда галаҹагсыныз вә гапыны дөјүб: “Аға, бизә гапыны ач”, — дејәҹәксиниз... Амма ев јијәси сизә дејәҹәк: “Мән сизи танымырам. Рәдд олун, бәдәмәлләр!”» (Лука 13:25—27).

Бу мәсәл кефи истәдији вахтда ҝәлдији үчүн ҝеҹикән вә буна ҝөрә бағланыб килидләнмиш гапынын ағзында галан адамын вәзијјәтини тәсвир едир. Амма онун үчүн мүнасиб вахт олмасајды да, о, тез ҝәлмәли иди. Ејнилә, Иса пејғәмбәрин тәлим вердији вахт чохлары бундан фајдалана биләрди. Лакин онлар бу имканы әлдән бурахдылар. Онлар Јеһова Аллаһа ибадәти һәјатларында һәр шејдән үстүн тутмадылар. Аллаһ Иса пејғәмбәри ниҹат хәбәрини чатдырмаг үчүн ҝөндәрмишди. Анҹаг бу инсанларын әксәријјәти Аллаһын хилас тәдбирини гәбул етмәди. Иса пејғәмбәр дејир ки, онлар бајырда галанда дишләрини гыҹајаҹаг вә һөнкүр-һөнкүр ағлајаҹаглар. Бунунла белә, шәргдән вә гәрбдән, шималдан вә ҹәнубдан ҝәлән бүтүн милләтләрдән олан инсанлар Аллаһын Падшаһлығында сүфрәјә әјләшәҹәк (Лука 13:28, 29).

Иса Мәсиһ изаһ едир: «Ахырынҹылардан [гејри-јәһудиләр вә тапдаланыб әзилән јәһудиләрдән] кимиси биринҹи, биринҹиләрдән [Ибраһим пејғәмбәрин нәслиндән олмалары илә өјүнән дин хадимләриндән] кимиси ахырынҹы олаҹаг» (Лука 13:30). Ахырынҹы олаҹаглары да о демәкдир ки, бу ҹүр нашүкүр инсанлар Аллаһын Падшаһлығында әсла олмајаҹаглар.

Бәзи фәрисиләр Иса пејғәмбәрин јанына ҝәлиб она мәсләһәт верирләр: «Бурадан чых ҝет, Һирод [Антипас] сәни өлдүрмәк истәјир». Ола билсин, падшаһ Һирод пејғәмбәрин бу әразини тәрк етмәсини истәдији үчүн өзү бу шајиәни јајыб. Ола билсин, Һирод Вәфтизчи Јәһјанын һадисәсиндә олдуғу кими, јенә дә Аллаһын пејғәмбәринин өлүмүндә ҝүнаһлы олмагдан горхур. Амма Иса Мәсиһ фәрисиләрә дејир: «Ҝедин, о түлкүјә дејин ки, бу ҝүн вә сабаһ ҹинләри говаҹағам, инсанлара шәфа верәҹәјәм, үчүнҹү ҝүн ишими баша чатдыраҹағам» (Лука 13:31, 32). Түлкүләр һијләҝәр олдуглары үчүн Иса пејғәмбәр Һирода түлкү дејир. Амма нә Һирод, нә дә башгасы Иса Мәсиһә нәјисә етмәјә мәҹбур едә вә ја јол ҝөстәрә билмәз. О, Атасынын она бујурдуғу тапшырығы ҝөрмәк нијјәтиндәдир вә буну инсанларын ҹәдвәлинә ҝөрә јох, Аллаһын бујурдуғу вахтда едәҹәк.

Сонра Иса пејғәмбәр Јерусәлимә јолуну давам едир, чүнки дедији кими: «Ола билмәз ки, пејғәмбәр Јерусәлимдән кәнарда гәтлә јетирилсин» (Лука 13:33). Нәјә ҝөрә пејғәмбәр Јерусәлимдә гәтлә јетириләҹәјини дејир? Ахы һеч бир Мүгәддәс Китаб пејғәмбәрлијиндә Мәсиһин бу шәһәрдә өләҹәји дејилмир. Јерусәлим пајтахтдыр, јәһудиләрин али мәһкәмәси, 71 үзвдән ибарәт олан Синедрион орада јерләшир вә сахта пејғәмбәр олмагда тәгсиркар билинәнләрә орада ишҝәнҹә верилир. Бундан әлавә, гурбанлары да Јерусәлимдә тәгдим едирләр. Буна ҝөрә Иса Мәсиһ баша дүшүр ки, онун башга бир јердә гәтлә јетирилмәси гәтијјән мүнасиб олмаз.

«Еһ, Јерусәлим, Јерусәлим! Пејғәмбәрләри гәтлә јетирән, сәнә ҝөндәриләнләри даша басан Јерусәлим!» — дејә Иса Мәсиһ һејифсиләнир. — «Тојуг ҹүҹәләрини ганадынын алтына топладығы кими, мән дә дәфәләрлә сәнин өвладларыны бир јерә јығмаг истәдим. Амма сиз истәмәдиниз! Аллаһ бу мәбәди тәрк едәҹәк» (Лука 13:34, 35). Халг Аллаһын Оғлуну рәдд едир, буна ҝөрә дә ҹәзаларыны чәкәҹәк!

Јерусәлимә ҝедәркән јолда фәрисиләрин рәһбәрләриндән бири ону евинә дәвәт едир. Бу ҝүн шәнбә ҝүнүдүр. Орада бәдәнинә, ола билсин, голларына, ајагларына су јығылан бир хәстә вар. Орадакылар Иса пејғәмбәри ҝүдүр ки, ҝөрәсән, пејғәмбәр ону сағалдаҹаг, ја јох. Пејғәмбәр фәрисиләрдән вә гануншүнаслардан сорушур: «Неҹә билирсиниз, шәнбә ҝүнү адам сағалтмаг дүзҝүндүр, ја јох?» (Лука 14:3).

Бир нәфәрин дә сәси чыхмыр. Иса Мәсиһ о адамы сағалдыр. Сонра онлара суал верир: «Һансынызын оғлу ја өкүзү шәнбә ҝүнү гујуја дүшсә, дәрһал ону орадан дартыб чыхармаз?» (Лука 14:5). Онун ағлабатан сөзләри гаршысында һеч кәсин демәјә сөзү олмур.