Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Иса пејғәмбәр. Јол, һәгигәт, һәјат

 ФӘСИЛ 92

Он ҹүзамлыдан јалныз бири гајыдыр

Он ҹүзамлыдан јалныз бири гајыдыр

ЛУКА 17:11—19

  • ИСА ПЕЈҒӘМБӘР ОН ҸҮЗАМЛЫЈА ШӘФА ВЕРИР

Синедрионун Иса Мәсиһи өлдүрмәк ҹәһди баш тутмур, чүнки Мәсиһ Јерусәлимдән чыхыб Әфраим шәһәринә ҝедир. Бу шәһәр Јерусәлимдән шимал-шәрг истигамәтиндә јерләшир. О, шаҝирдләри илә бирҝә бурада, дүшмәнләриндән кәнарда галыр (Јәһја 11:54). Амма ерамызын 33-ҹү илинин Пасха бајрамы јахынлашдығы үчүн Иса пејғәмбәр тезликлә јенә јола чыхыр. О, Сәмәријјәдән кечиб шимала тәрәф, Ҹәлиләјә ҝедир. Бу, Мәсиһин Ҹәлиләјә өлүмүндән габаг сонунҹу сәфәридир.

Иса пејғәмбәр јолун башланғыҹында кәндбәкәнд сәјаһәт едәндә о, он ҹүзамлыја раст ҝәлир. Хәстәлијин бәзи формалары еләди ки, о тәдриҹән инсан бәдәнинин мүхтәлиф үзвләрини — әл вә ајаг бармагларыны вә ја гулағыны чүрүдүб төкүр (Сајлар 12:10—12). Аллаһын Ганунуна ҝөрә ҹүзамлы «мурдарам, мурдарам» дејә гышгырмалы вә инсанлардан тәҹрид олунмалыдыр (Лавилиләр 13:45, 46).

Буна ҝөрә дә бу он ҹүзамлы Иса Мәсиһә јахынлашмыр, узагда дуруб гышгырыр: «Иса, Мүәллим, бизә рәһм ет!» Мәсиһ онлары ҝөрәндә дејир: «Ҝедин өзүнүзү каһинләрә ҝөстәрин» (Лука 17:13, 14). О, бунунла Аллаһын Ганунуна һөрмәт етдијини ҝөстәрир, чүнки, Гануна әсасән, ҹүзамлынын сағалдығыны мәһз каһинләр халга елан етмәли идиләр. Јалныз бу тәгдирдә онлар јенидән сағлам адамларын арасында јашаја биләрдиләр (Лавилиләр 13:9—17).

Бу он ҹүзамлы, Иса пејғәмбәрин харигүладә ҝүҹүнә инандыгларындан һәлә сағалмамыш, каһинләрин јанына ҝедирләр. Јолда икән онлар һисс едирләр ки, сағалырлар. Бунунла онлар Мәсиһә иман ҝәтирмәјин бәһрәсини ҝөрүрләр.

Ҹүзамдан тәмизләнәнләрдән доггузу өз јолларына давам едир, бири исә Иса Мәсиһи тапмаг үчүн ҝери гајыдыр. Бу адам сәмәријјәлидир. Иса пејғәмбәр ону сағалтдығы үчүн бу адам она чох миннәтдардыр. О, бунун Аллаһын мөҹүзәси олдуғуну дәрк едир вә буна ҝөрә дә Аллаһа уҹадан шүкүр едир (Лука 17:15). Сонра да пејғәмбәри тапанда онун ајагларына дүшүб тәшәккүр едир.

Иса пејғәмбәр әтрафдакы адамлара дејир: «Мәҝәр он нәфәр тәмизләнмәди? Бәс галан доггуз нәфәр һаны? Башга халгдан олан бу адамдан савајы Аллаһы мәдһ етмәк үчүн ҝери гајыдан олмады?» Сонра исә пејғәмбәр сәмәријјәли адама дејир: «Дур ҝет, иманын сәни сағалтды» (Лука 17:17—19).

Иса пејғәмбәр он ҹүзамлыны сағалтмагла Аллаһын она дәстәк олдуғуну ҝөстәрир. Бу адам һәм онун әли илә шәфа тапыр, һәм дә еһтимал ки, һәјат јолуна гәдәм гојур. Дүздүр, биз Аллаһын Иса Мәсиһин васитәси илә мөҹүзә ҝөстәрдији заманда јашамырыг. Амма Мәсиһә иман ҝәтирмәклә биз әбәди һәјата апаран јола гәдәм гоја биләрик. Бәс биз сәмәријјәли киши кими миннәтдарлығымызы ҝөстәририк?