ЛУКА 16:1—13

  • НАДҮРҮСТ НӨКӘРБАШЫ ҺАГДА МӘСӘЛ

  • «ДҮНЈАНЫН СӘРВӘТИЛӘ ДОСТЛАР ГАЗАНЫН»

Иса пејғәмбәрин итмиш оғул һагда мәсәлини верҝијығанлар, мирзәләр вә фәрисиләр дә ешидир. Јәгин Аллаһын төвбә етмиш ҝүнаһкары бағышламаға һазыр олмасы онлара бөјүк тәсир бағышлајыр (Лука 15:1—7, 11). Инди о, үзүнү шаҝирдләринә тутуб онлара башга бир мәсәл сөјләјир. Бу дәфә о, варлы адам һагда данышыр. Онун евиндә ишләјән нөкәрбашынын надүрүстлүјү үзә чыхыр.

Иса Мәсиһ данышыр ки, бу нөкәрбашы ағасынын малыны исраф етмәкдә иттиһам олунур. Аға нөкәрбашынын ишдән говулаҹағыны билдирир. Нөкәрбашы өз-өзүнә дејир: «Ағам вәзифәми әлимдән алыр, бәс мән нә едәҹәјәм? Торпаг газмаға гүввәм јох, диләнмәјә дә утанырам». Ҝәләҹәјинә ҝүн ағлајан нөкәр белә нәтиҹәјә ҝәлир: «Аһа! Билирәм нә етмәк лазымдыр ки, ишдән говуландан сонра ҹамаат мәни өз евиндә гәбул етсин». О, ағасына борҹу оланлары бир-бир јанына чағырыр. Биринҹисиндән сорушур: «Ағама нә гәдәр борҹлусан?» (Лука 16:3—5).

О ҹаваб верир: «Јүз бат зејтун јағы». Бу да һарадаса 2200 литр едир. Бу адамын һәр һалда ја бөјүк зејтун саһәси вар, ја да о, јағ алгы-сатгысы илә мәшғулдур. Нөкәрбашы она дејир: «Борҹ сәнәдини ҝөтүр, отур, ҹәлд әлли бат [1100 литр] јаз» (Лука 16:6).

Нөкәрбашы сонра о бирисиндән сорушур: «Бәс сәнин борҹун нә гәдәрдир?» О ҹаваб верир: «Јүз кор буғда». Бу, тәгрибән 22 000 литрлик габын тутумуна бәрабәрдир. Нөкәрбашы бу адама дејир: «Борҹ сәнәдини ҝөтүр, сәксән кор јаз». Беләҹә, онун борҹуну 20 фаиз азалдыр (Лука 16:7).

Нөкәрбашы һәлә дә ағасынын малијјә ишләринә бахдығы үчүн мүәјјән мәнада башгаларынын борҹуну азалтмаға онун ихтијары чатыр. Борҹлары азалтмагла о, өзүнә достлар газаныр ки, ишини итирдији тәгдирдә онлара ағыз ача билсин.

Бир ҝүн аға бундан хәбәр тутур. Бу, онун зијанына олса да, нөкәрбашынын бу һәрәкәти ағанын хошуна ҝәлир вә нөкәрбашынын надүрүст олдуғуна бахмајараг, ағылла тәрпәндији үчүн ону тәрифләјир. Иса пејғәмбәр сөзүнә әлавә едир: «Бу дөврүн оғуллары нурун оғулларына нисбәтән өз дөврүнүн адамлары илә даһа ағылла давранырлар» (Лука 16:8).

Иса пејғәмбәр бу нөкәрбашынын һәрәкәтинә нә һагг газандырыр, нә дә башгаларыны иш мәсәләләриндә фырылдаға әл атмаға тәшвиг едир. Бәс о, бу һекајә илә нә демәк истәјир? «Өзүнүзә бу шәр дүнјанын сәрвәтилә достлар газанын ки, бу сәрвәт гуртаранда онлар сизи әбәди мәскәнләрә гәбул етсинләр», — дејә о шаҝирдләрини тәшвиг едир (Лука 16:9). Бәли, бу мәсәл фәрасәтли олмаға вә ағыллы тәрпәнмәјә тәшвиг едир. Аллаһын хидмәтчиләри, нурун оғуллары өз малларыны ағылла хәрҹләмәли вә ҝәләҹәкдә ҝөзләдикләри әбәди һәјаты унутмамалыдырлар.

Сәмави Падшаһлыға вә ја јерүзү Ҹәннәтә бизи јалныз Јеһова Аллаһ вә Иса Мәсиһ гәбул едә биләр. Буна ҝөрә дә дүнја малыны Падшаһлыг ишинин ирәлиләмәси үчүн сәрф едәрәк онларла достлуғумузу мөһкәмләндирмәјә чалышмалыјыг. Вар-дөвләтимиз түкәнәндә, гызыл-ҝүмүшүмүз дәјәрини итирәндә әбәди һәјата тәминатымыз әлимиздән чыхмајаҹаг.

Иса Мәсиһ һәмчинин дејир ки, әлләриндә олан мадди шејләрлә вә ја әмлакла бағлы мәсәләләрдә садиг оланлар мүһүм ишләрдә дә садиг олаҹаглар. Мәсиһ дејир: «Беләликлә, әҝәр сиз бу шәр дүнјанын сәрвәти илә мүнасибәтдә садиг олмасаныз, ким сизә һәгиги сәрвәти [Падшаһлыгла бағлы ишләри] етибар едәр?» (Лука 16:11).

«Әбәди мәскәнләрә» дахил оланлардан даһа чох шеј ҝөзләниләҹәк. Биз ејни заманда һәм Аллаһын һәгиги хидмәтчиси, һәм дә шәр дүнјанын сәрвәтинин гулу ола билмәрик. Иса пејғәмбәр сөзүнә белә јекун вурур: «Һеч бир нөкәр ики ағаја гуллуг едә билмәз, чүнки ја биринә нифрәт едиб, о бирини севәҹәк, ја да биринә садиг галыб диҝәрини сајмајаҹаг. Сиз һәм Аллаһын, һәм дә вар-дөвләтин нөкәри ола билмәзсиниз» (Лука 16:9, 13).