Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Иса пејғәмбәр. Јол, һәгигәт, һәјат

 ФӘСИЛ 96

Иса пејғәмбәр вә варлы ҝәнҹ

Иса пејғәмбәр вә варлы ҝәнҹ

МӘТТА 19:16—30 МАРК 10:17—31 ЛУКА 18:18—30

  • ВАРЛЫ ҜӘНҸ ӘБӘДИ ҺӘЈАТЛА МАРАГЛАНЫР

Иса Мәсиһ Перејадан кечиб Јерусәлимә тәрәф ҝедәркән јолда бир ҝәнҹ гача-гача ҝәлиб онун габағында диз чөкүр. Бу ҝәнҹ рәһбәрләрдән биридир. Ола билсин, о, синагог рәисидир, јахуд да Синедрионун үзвүдүр. О пејғәмбәрдән сорушур:

— Ҝөзәл Устад, әбәди һәјаты алмаг үчүн мән нә етмәлијәм? (Лука 8:41; 18:18; 24:20).

— Мәни нијә белә адландырырсан? Аллаһдан башга ҝөзәл Варлыг јохдур.

Еһтимал ки, бу ҝәнҹ адам раввинләр кими «ҝөзәл» сөзүнү титул кими ишләдир. Иса Мәсиһ ҝөзәл устад олса белә, о, јенә дә ҝөстәрир ки, бу титул јалныз Аллаһа мәхсусдур.

— Әҝәр һәјата говушмаг истәјирсәнсә, әмрләрә даима риајәт ет, — дејә Мәсиһ она мәсләһәт верир.

— Һансы әмрләрә?

— Гәтл етмә, зина етмә, оғурлуг етмә, јалан шәһадәт вермә, атана вә анана һөрмәт ет, — дејәрәк Иса пејғәмбәр Он әмрдән бешини садалајыр вә даһа ваҹиб олан әмри вурғулајыр:

— Јахыныны өзүнү севдијин кими сев (Мәтта 19:17—19).

— Бүтүн бунлара әмәл едирәм. Даһа нә едим? (Мәтта 19:20).

Ола билсин, она елә ҝәлир ки, әбәди һәјата наил олмаг үчүн онда һансыса јахшы әмәл, гәһрәманлыг чатышмыр. Онун сәмимилији пејғәмбәрин үрәјинә јатыр (Марк 10:21). Амма она манеә олан бир шеј вар.

Оғлан өз вар-дөвләтинә чох бағлыдыр. Иса Мәсиһ она дејир: «Бирҹә шејин чатмыр. Ҝет, нәјин варса, сат вә касыблара пајла. Онда ҝөјдә хәзинән олаҹаг. Сонра мәним ардымҹа ҝәл». Бәли, о, пуллары касыблара пајлајыб Мәсиһин шаҝирди ола биләр. Лакин бу ҝәнҹ ајаға галхыр вә кәдәрли һалда чыхыб ҝедир. Иса пејғәмбәр буну тәәссүфлә изләјир. Бәли, вар-дөвләт бу ҝәнҹин ҝөзләрини өртдүјүндән о, һәгиги сәрвәти гијмәтләндирә билмир (Марк 10:21, 22). Мәсиһ дејир: «Пуллу адамлара Аллаһын Падшаһлығына ҝирмәк неҹә дә чәтин олаҹаг!» (Лука 18:24).

Онун бу сөзләри шаҝирдләри бәрк тәәҹҹүбләндирир. Үстәлик: «Дәвәнин ијнә дешијиндән кечмәси варлы адамын Аллаһын Падшаһлығына ҝирмәсиндән даһа асандыр», — сөзләри онлары лап чаш-баш гојур. Шаҝирдләр билмәк истәјирләр: «Бәс онда ким хилас ола биләр?» Јәни хилас олмаг о гәдәр чәтиндир ки, һеч ким хилас ола билмәз? Иса пејғәмбәр онларын ҝөзләринә бахараг ҹаваб верир: «Инсан үчүн мүмкүн олмајан шеј Аллаһ үчүн мүмкүндүр» (Лука 18:25—27).

Бутрус варлы ҝәнҹдән фәргли сечим етдикләрини гејд едәрәк дејир: «Бах, биз һәр шеји гојуб сәнин ардынҹа ҝәлдик. Бунун әвәзиндә нә алаҹағыг?» Иса Мәсиһ онларын дүзҝүн сечим етдикләринә ҝөрә онлары ҝөзләјән мүкафат барәдә дејир: «Һәр шеј јениләшәндә вә инсан Оғлу өз шанлы тахтына отуранда мәним ардымҹа ҝәлән сизләр дә он ики тахтда отуруб Исраилин он ики гәбиләсинә һакимлик едәҹәксиниз» (Мәтта 19:27, 28).

Ајдындыр ки, Иса пејғәмбәр ҝәләҹәкдә Әдән бағындакы кими шәраитин јенидән јер үзүндә бәрпа олунаҹағы вахты нәзәрдә тутур. Бутрус вә о бири шаҝирдләр исә Мәсиһлә бирҝә падшаһлыг едиб јерүзү Ҹәннәти идарә етмәк шәрәфинә лајиг ҝөрүләҹәкләр. Сөзсүз ки, бу мисилсиз мүкафат һәр бир гурбана дәјәр!

Бунунла јанашы, Иса Мәсиһ ҝөстәрир ки, онун ардынҹа ҝедәнләр үчүн һәтта инди дә мүкафат вар: «Аллаһын Падшаһлығы уғрунда евини, арвадыны, гардашларыны, валидејнләрини вә ушагларыны гојуб ҝәлән бу дөврдә әвәзини артыгламасы илә алаҹаг, ҝәләҹәкдә исә әбәди һәјата говушаҹаг» (Лука 18:29, 30).

Бәли, Иса пејғәмбәрин давамчылары дүнјанын һансы јеринә ҝедирләрсә ҝетсинләр, иман баҹы-гардашлары илә мүнасибәтләри аилә үзвләри илә мүнасибәтдән даһа јахын вә гијмәтли олаҹаг. Тәәссүфләр олсун ки, һәмин варлы ҝәнҹ һәм бу мүкафаты, һәм дә сәмави Падшаһлыгда әбәди һәјат мүкафатыны әлдән бурахыр.

Иса Мәсиһ сөзүнә әлавә едир: «Амма биринҹиләрдән бир чоху ахырынҹы, ахырынҹылар исә биринҹи олаҹаг» (Мәтта 19:30). Бәс бу нә демәкдир?

Варлы ҝәнҹ јәһуди рәһбәрләрин арасында олдуғу үчүн «биринҹиләр» сырасындадыр. Аллаһын ганунларына риајәт етдији үчүн ондан чох шеј ҝөзләнилир. Амма о, вар-дөвләти һәр шејдән үстүн тутур. Ади халг исә Иса Мәсиһин өјрәтдијинин һәгигәт олдуғуну вә һәјата апардығыны баша дүшүрләр. Онлар «ахырынҹы» сајылсалар да, «биринҹи» олурлар. Онлар Падшаһлыгда Иса Мәсиһин һакимијјәт шәрикләри олуб Ҹәннәтдә һакимијјәт сүрмәк шәрәфинә лајиг ҝөрүләҹәкләр.