Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ФӘСИЛ 91

Илазәр дирилир

Илазәр дирилир

ЈӘҺЈА 11:38—54

  • ИЛАЗӘРИН ДИРИЛМӘСИ

  • СИНЕДРИОН ИСА МӘСИҺИ ӨЛДҮРМӘЈИ ПЛАНЛАШДЫРЫР

Иса Мәсиһ Бејтанијјә јахынлығында Марта вә Мәрјәмлә ҝөрүшәндән сонра онлар Илазәрин сәрдабәсинә ҝәлирләр. Сәрдабә ағзы дашла өртүлмүш бир мағарадыр. Иса пејғәмбәр бујурур:

— Дашы кәнара чәкин.

Онун нә етмәк истәдијини баша дүшмәјән Марта дејир:

— Аға, о, дөрд ҝүндүр ки, бурададыр, индијә јәгин ијләнәр.

— Мәҝәр сәнә демәдим ки, инансан, Аллаһын әзәмәтини ҝөрәҹәксән? (Јәһја 11:39, 40).

Дашы ҝөтүрүрләр. Иса Мәсиһ ҝөзләрини ҝөјә галдырыб уҹадан дуа едир: «Шүкүрләр олсун сәнә, Ата, мәни ешитдин. Билирәм, Сән мәни һәмишә ешидирсән. Анҹаг буну бурада дурмуш ҹамаатдан өтрү дедим ки, мәни Сәнин ҝөндәрдијинә инансынлар». Мәсиһ һамынын гаршысында дуа етмәклә орадакылара ҝөстәрир ки, о, мөҹүзәни Аллаһын ҝүҹү илә едәҹәк. Сонра о, уҹадан сәсләјир: «Илазәр, чөлә чых!» Илазәр сәрдабәдән чыхыр. О, сарғыларла кәфәнләнмишди, үзүнү исә дәсмалла өртмүшдүләр. Иса пејғәмбәр дејир: «Кәфәнини ачын, азад олсун» (Јәһја 11:41—44).

Марта илә Мәрјәмә башсағлығы вермәјә ҝәлән јәһудиләрин чоху бу мөҹүзәни ҝөрәндә Иса Мәсиһә иман едирләр. Диҝәрләри исә онун етдикләрини ҝедиб фәрисиләрә данышырлар. Фәрисиләрлә бөјүк каһинләр дәрһал јәһудиләрин али мәһкәмәси олан Синедриону чағырырлар. Синедрионун шурасына баш каһин Гајафа да дахилдир. Онлардан бәзиләри дејирләр: «Биз нә едәк? Бу адам чохлу мөҹүзә ҝөстәрир. Ону өзбашына гојсаг, һамы она инанаҹаг, онда ромалылар ҝәлиб һәм мәбәдимизи, һәм дә халгымызы әлә кечирәҹәкләр» (Јәһја 11:47, 48). Шаһидләр Иса пејғәмбәрин чохлу мөҹүзә ҝөстәрдијини десәләр дә, Аллаһын онун васитәсилә етдији ишләрә ҝөрә севинмирләр. Чүнки онларын фикри-зикри өз мөвгеләри вә вәзифәләриндәдир.

Илазәрин дирилмәси саддукиләр үчүн әсил мәғлубијјәтдир, чүнки онлар дирилмәјә инанмырлар. Саддуки Гајафа белә сөзләр дејир: «Сиз һеч нә билмирсиниз, баша дүшмүрсүнүз ки, бүтүн халгын мәһвиндәнсә, бир адамын халг уғрунда өлмәси сизин үчүн даһа јахшыдыр» (Јәһја 11:49, 50; Һәвариләрин ишләри 5:17; 23:8).

Гајафа мүгәддәс вәзифәни иҹра етдији үчүн Аллаһ онун дилинә бу сөзләри гојур, јәни о, бу сөзләри өзүндән демир. Гајафа демәк истәјир ки, јәһуди дин хадимләринин нүфузу вә һакимијјәти сарсылмасын дејә, Иса Мәсиһ өлмәлидир. Бунунла белә, Гајафанын Иса Мәсиһин өлүмү илә бағлы дедији пејғәмбәрлик сөзләри онун јалныз јәһудиләр уғрунда јох, Аллаһын пәрән-пәрән дүшмүш бүтүн өвладлары уғрунда фидјә өдәјәҹәјинә ишарә едир (Јәһја 11:51, 52).

Синедрион Иса пејғәмбәрин өлүмүнә гәрар верир вә беләҹә, Гајафа истәјинә наил олур. Пејғәмбәрә дост мүнасибәти бәсләјән Синедрион үзвү Никодем бу һагда Иса Мәсиһи хәбәрдар едирми? Һәр неҹә олурса олсун, Иса пејғәмбәр дәрһал Јерусәлим әразисини тәрк едир вә беләҹә, Аллаһын тәјин етдији вахтдан габаг өлмүр.