Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ДӘРС 15

Һәгигәт јолунда аддымла

Һәгигәт јолунда аддымла

1. Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјә давам един

Сөзсүз ки, Мүгәддәс Китабын әсас тәлимләрини өјрәнмәк сизи Јеһова Аллаһа јахынлашдырыб. Инди үрәјиниздә Аллаһа олан мәһәббәти бәсләјиб бөјүтмәк лазымдыр (1 Бутрус 2:2). Әбәди јашамаг үмидиниз Аллаһла јахын мүнасибәт гурмағыныздан асылыдыр. Бунун үчүн Аллаһын Кәламыны мүнтәзәм өјрәнмәк лазымдыр. Јәһја 17:3; Јәһуда 21 ајәләрини охујун.

Аллаһ барәдә билијиниз артдыгҹа, иманыныз да артаҹаг. Иман да, өз нөвбәсиндә, сизи Аллаһы разы салмаға шөвгләндирәҹәк (Ибраниләрә 11:1, 6). Чүнки иман инсаны һәјатында ваҹиб дәјишикликләр етмәјә тәшвиг едир. Һәвариләрин ишләри 3:19 ајәсини охујун.

2. Аллаһ барәдә билијиниздән башгалары неҹә бәһрәләнә биләр?

Сизин Јеһова Аллаһла јахын мүнасибәт гурмаг имканыныз вар

Кимәсә шад хәбәр вермәк инсана хошдур. Јәгин ки, сиздә дә өјрәндијиниз ҝөзәл шејләри башгалары илә бөлүшмәк арзусу вар. Мүгәддәс Китабы өјрәндикҹә ону јахшы биләҹәксиниз. Онда Мүгәддәс Китабдан мүждәни вә Јеһова Аллаһа олан иманынызы мәһарәтлә изаһ едә биләҹәксиниз. Ромалылара 10:13—15 ајәләрини охујун.

Чохлары өјрәндији һәгигәтләри илк нөвбәдә гоһумларына, дост-таныша данышыр. Сиз дә белә едә биләрсиниз. Иманынызы нәзакәтлә изаһ един. Онларын инанҹларыны иттиһам етмәк әвәзинә, Аллаһын ҝөзәл вәдләрини данышын. Һәмчинин јадда сахлајын ки, инсана сөзләриниздән чох меһрибан рәфтарыныз тәсир едәҹәк. 2 Тимутијә 2:24, 25 ајәләрини охујун.

3. Гаршынызда һансы имкан ачылыр?

Аллаһын Кәламыны өјрәндикҹә Јеһоваја јахынлашаҹагсыныз. Нәтиҹәдә, Аллаһла сизин аранызда хүсуси мүнасибәт јаранаҹаг вә сиз  Онун аиләсинин үзвү олаҹагсыныз. 2 Коринфлиләрә 6:18 ајәсини охујун.

4. Инди нә етмәлисиниз?

Руһани инкишафыныз үчүн бундан сонра да Аллаһын Кәламыны өјрәнмәјә давам един (Ибраниләрә 5:13, 14). Бу ишдә Јеһованын Шаһидләри сизә һәвәслә көмәк едәрләр. Аллаһын Кәламындан гидаландыгҹа һәјатыныз даһа долғун, даһа мәналы олаҹаг. Зәбур 1:1—3; 73:27, 28 ајәләрини охујун.

Јеһова хошбәхт Аллаһдыр. О, хош мүждәнин мәнбәјидир. Јеһованын халгы илә достлуғунуз ҝүҹләндикҹә Онунла да достлуғунуз мөһкәмләнәҹәк (Ибраниләрә 10:24, 25). Јеһова Аллаһын рәғбәтини газанмаға чалышмагла сиз әсил һәјат, јәни әбәди һәјат јолуна гәдәм гојмуш олурсунуз. Дүнјада Аллаһын досту олмагдан ҝөзәл һеч нә ола билмәз! 1 Тимутијә 1:11; 6:19 ајәләрини охујун.