Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Илаһи мүждә

 ДӘРС14

Аллаһын халгы

Аллаһын халгы

1. Аллаһ нә үчүн гәдимдә исраиллиләри Өзүнә халг сечмишди?

Јеһова Аллаһ Ибраһим пејғәмбәрин нәслиндән Өз адына бир халг јаратмышды. Бу, Исраил халгы иди. Аллаһ онлара ганунлар вермиш, һәгиги ибадәтинин кешијиндә дурмаг вә Өз кәламыны горумаг вәзифәсини һәвалә етмишди (Зәбур 147:19, 20). Бүтүн үммәтләр бу халгдан бәһрәләнә биләрди. Јарадылыш 22:18 ајәсини охујун.

Аллаһ Исраил халгыны Өзүнә шаһид сечмишди. Бу халгын тарихчәси ајдын ҝөстәрир ки, Аллаһын ганунларына әмәл етмәк инсаны ҝөзәлләшдирир (Ганунун тәкрары 4:6). Диҝәр халглар исраиллиләрин васитәсилә Аллаһы таныја биләрдиләр. Әшија 43:10, 12 ајәләрини охујун.

2. Нә үчүн Аллаһ Өз хидмәтчиләрини бир тәшкилатда бирләшдирир?

Заман кечдикҹә Исраил халгы Аллаһын рәғбәтини итирди. Јеһова Аллаһ онларын јеринә мәсиһи иҹмасыны сечди (Мәтта 21:43; 23:37, 38). Һал-һазырда Јеһова Аллаһын халгы һәгиги мәсиһиләрдир. Бу халг Онун шаһидидир. Һәвариләрин ишләри 15:14, 17 ајәләрини охујун.

Иса пејғәмбәр өз давамчыларыны һазырлајыб хош хәбәри бүтүн милләтләрә мүждәләмәк, инсанлара Аллаһын јолуну өјрәтмәк үчүн ҝөндәрмишди. Бу иш мүтәшәккил сурәтдә иҹра олунмалы иди (Мәтта 10:7, 11; 24:14; 28:19, 20). Һәмин иш бу дөврүн јекунунда бөјүк вүсәт алыб. Бәшәр тарихиндә илк дәфәдир ки, Јеһова Аллаһ бүтүн халгларын ичиндән милјонларла инсаны јығыб һагг јолунда бирләшдириб (Вәһј 7:9, 10). Бу ҝүн һәгиги мәсиһиләр бир тәшкилат кими фәалијјәт ҝөстәрир, бир-бириләрини дәстәкләјир, көмәк едирләр. Бүтүн дүнјада онларын јығынҹаг ҝөрүшләри ејни програм үзрә кечир вә орада Аллаһын Кәламы тәдрис едилир. Ибраниләрә 10:24, 25 ајәләрини охујун.

 3. «Јеһованын Шаһидләри» тәшкилатынын јени тарихи нә вахтдан башлајыр?

1870-ҹи илләрдән башлајараг Мүгәддәс Китабы өјрәнән бир груп инсан онун чохдан унудулмуш һәгигәтләрини үзә чыхармаға башлады. Онлар баша дүшдүләр ки, Иса пејғәмбәр мәсиһи јығынҹағыны тәблиғ иши үчүн тәшкил етмишдир. Буна ҝөрә дә Аллаһын Падшаһлығы һагда хош хәбәри дүнја мигјасында мүждәләмәјә башладылар. 1931-ҹи илдә онлар Јеһованын Шаһидләри адыны гәбул етдиләр. Һәвариләрин ишләри 1:8; 2:1, 4; 5:42 ајәләрини охујун.

4. Јеһованын Шаһидләринин тәблиғ фәалијјәти неҹә тәшкил олунуб?

Ерамызын I әсриндә мәсиһи јығынҹаглары мүхтәлиф әразиләрдә тәшкил едилмишди. Бу јығынҹаглар рәһбәрлик шурасынын рәһбәрлији алтында фәалијјәт ҝөстәрирди. Рәһбәрлик шурасы да, өз нөвбәсиндә, мәсиһи иҹмасынын башы олан Иса Мәсиһә табе иди (Һәвариләрин ишләри 16:4, 5). Бу ҝүн дә бүтүн дүнјада Јеһованын Шаһидләринин мүждәчилик ишинә тәҹрүбәли ағсаггаллардан ибарәт Рәһбәрлик Шурасы нәзарәт едир. Бу шуранын рәһбәрлији алтында тәшкилатын филиаллары фәалијјәт ҝөстәрир. Бурада 700-дән чох дилә Мүгәддәс Китаб вәсаитләри тәрҹүмә едилир вә чап олунур. Сонра бу вәсаитләр јығынҹаглара пајланыр. Беләҹә, шура бүтүн дүнјада јүз он миндән чох јығынҹағы руһани гида илә тәмин едир вә онлара рәһбәрлик верир. Һәр јығынҹаға гајғыкеш ағсаггаллар нәзарәт едир. 1 Бутрус 5:2, 3 ајәләрини охујун.

Иса пејғәмбәрин илк шаҝирдләри кими, Јеһованын Шаһидләри дә ев-ев ҝедиб инсанлара хош хәбәри мүждәләјирләр (Һәвариләрин ишләри 20:20). Онлар һаггы севән инсанлары Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјә дәвәт едирләр. Анҹаг Јеһованын Шаһидләри садәҹә тәшкилат дејил. Бу адын архасында меһрибан Аллаһын башчылыг етдији аилә дурур. Бизим арамызда әсил гардашлыг мәһәббәти вар (2 Салоникилиләрә 1:3). Бәли, Јеһованын халгы Онун гуллуғунда дурмаг вә инсанлара көмәк етмәк үчүн тәшкил олунмуш ән хошбәхт аиләдир! Зәбур 33:12; Һәвариләрин ишләри 20:35 ајәләрини охујун.