Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ДӘРС 8

Нә үчүн Аллаһ пислијә вә зүлмә сон гојмур?

Нә үчүн Аллаһ пислијә вә зүлмә сон гојмур?

1. Пислик һарадан башлајыб?

Аллаһын инсан һакимијјәтинә ајырдығы вахт ҝөстәрди ки, инсан дүнјанын проблемләрини һәлл етмәкдә аҹиздир

Дүнјада пислик Шејтанын сөјләдији илк јаландан башлады. Гејд едәк ки, Шејтан башланғыҹда Аллаһын гуллуғунда дуран камил бир мәләк иди, лакин о, «һәгигәтә бағлы галмады» (Јәһја 8:44). О, јалныз Аллаһа мәхсус олан ибадәти мәнимсәмәк севдасына дүшдү. Шејтан илк гадын олан Һәвваны товлајыб алдатды ки, Аллаһа јох, она гулаг ассын. Адәм дә Һәвванын далынҹа Аллаһын сөзүндән чыхды. Адәмин сечими дүнјаја әзаб-әзијјәт вә өлүм ҝәтирди. Јарадылыш 3:1—6, 19 ајәләрини охујун.

Шејтан Аллаһын сөзүндән чыхмаг фикрини Һәвванын үрәјинә салмагла Уҹа Аллаһын али һөкмранлығына гаршы гијама башлады. Инсанларын әксәријјәти Аллаһы Һөкмдар кими гәбул етмәјиб Шејтанын јолу илә ҝедир. Беләликлә, Шејтан бу дүнјаја ағалыг едир. Јәһја 14:30; 1 Јәһја 5:19 ајәләрини охујун.

2. Аллаһын јаратдыгларында гүсур вар идими?

Аллаһын бүтүн ишләри мүкәммәлдир. О, мәләкләри вә инсанлары Она камил сурәтдә итаәт ҝөстәрмәк баҹарығы илә јаратмышды (Ганунун тәкрары 32:4, 5). Бунунла јанашы, Аллаһ инсанлара сечим ихтијары вериб. Белә ки, инсан јахшылыг вә ја пислик јолуну сечмәкдә сәрбәстдир. Бу азадлыг бизә Аллаһы севдијимизи нүмајиш етдирмәк имканыны верир. Јагуб 1:13—15; 1 Јәһја 5:3 ајәләрини охујун.

3. Нә үчүн Аллаһ бу вахтадәк әзаблара сон гојмајыб?

Јеһова Аллаһ Онун һөкмранлығына гаршы галхмыш гијамын давам етмәсинә бир мүддәт вахт верди. Бунунла О ҝөстәрди ки, Онун рәһбәрлији олмадан инсанлар әсил хошбәхтлијә наил ола билмәзләр (Ваиз 7:29; 8:9). Бәшәр тарихинин алты мин или ҝеридә галыб вә будур: мүһарибәләр,  зоракылыг, һагсызлыг, хәстәликләр баш алыб ҝедир. Инсан рәһбәрләри бунларын гаршысында аҹиздир. Әрәмја 10:23; 2 Бутрус 3:7—9 ајәләрини охујун.

Инсан рәһбәрлијиндән фәргли олараг, Аллаһын рәһбәрлији онун тәрәфини тутанлара фајда ҝәтирир (Әшија 48:17, 18). Тезликлә Аллаһ бүтүн инсан һөкумәтләрини арадан ҝөтүрәҹәк. Јер күрәси јалныз Аллаһын һакимијјәтини сечәнләрин еви олаҹаг (Әшија 11:9). Дәнјал 2:44 ајәсини охујун.

4. Аллаһын сәбри гаршымызда һансы имканлары ачды?

Шејтан иддиа едир ки, һеч кәс тәмәннасыз Аллаһа хидмәт етмәјәҹәк. Биз бу иддианын јалан олдуғуну сүбут едә биләрик. Аллаһын сәбри һәр биримизә имкан јарадыр ки, сечим едәк: ја Онун, ја да инсан һакимијјәтинин тәрәфини тутаг. Биз ҝүндәлик һәјатымызла һансы сечими етдијимизи ҝөстәририк. Әјјуб 1:8—12; Мәсәлләр 27:11 ајәләрини охујун.

5. Аллаһын һакимијјәтинин тәрәфини тутдуғумузу неҹә ҝөстәрә биләрик?

Вердијимиз гәрарлар кими Һөкмдар сечдијимизи ҝөстәрир

Аллаһын Кәламы олан Мүгәддәс Китабдан дүзҝүн ибадәт барәдә өјрәниб ону иҹра едириксә, Аллаһы Һөкмдар сечдијимизи ҝөстәрмиш олуруг (Јәһја 4:23). Бундан әлавә, сијасәтә вә мүһарибәләрә гарышмырыгса, Шејтанын һакимијјәтини рәдд етмиш олуруг. Јәһја 17:14 ајәсини охујун.

Шејтан әлиндәки ихтијардан истифадә едәрәк дүнјаны пис-пис ишләрә сөвг едир. Биз Аллаһын тәрәфини тутуб Онун јолу илә ҝетмәк истәјәндә, ола билсин, кимләрсә буна лағ едәҹәк, һәтта мане олмаға чалышаҹаг (1 Бутрус 4:3, 4). Амма сечим сизиндир. Истәсәниз, Аллаһы севәнләрә гошулуб Онун ҝөзәл ганунларына табе ола биләрсиниз. Онда сиз Шејтанын јаланчы олдуғуну тәсдиг едәҹәксиниз. Ахы о иддиа едир ки, һеч бир инсан чәтинликлә үзләшәндә Аллаһын сөзүнә гулаг асмајаҹаг. 1 Коринфлиләрә 6:9, 10; 15:33 ајәләрини охујун.

Аллаһын бәшәријјәтә севҝиси зәманәт верир ки, О, пислији вә әзаблары јох едәҹәк. Аллаһын бу вәдинә иман ҝәтирәнләр јер үзүндә әбәди јашајаҹаглар. Јәһја 3:16 ајәсини охујун.