Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Илаһи мүждә

 ДӘРС 4

Аллаһын мүждәсиндә Иса пејғәмбәрин ролу

Аллаһын мүждәсиндә Иса пејғәмбәрин ролу

1. Иса пејғәмбәрин һәјаты нә вахтдан башлајыб?

Иса пејғәмбәр һансы хүсусијјәтләри илә инсанлары өзүнә чәкирди? (МӘТТА 11:29; МАРК 10:13—16).

Иса пејғәмбәр гејри-ади бир инсан иди. О, јерә ҝәлмәздән әввәл мәләк кими гејб аләминдә јашамышдыр (Јәһја 8:23). О, Аллаһын јаратдығы илк варлыгдыр вә јарадылышда Аллаһын јанында олмушдур. Исаја һәјаты билаваситә Аллаһ вердији үчүн о, мәҹази мәнада «Аллаһын оғлу» адланыр (Мәтта 16:16). О һәмчинин Мәсиһ, јәни мәсһ олунмуш адланыр. Мәсиһ Аллаһдан хүсуси тәјинат алмыш демәкдир. Мәсәлләр 8:22, 23, 30; Колослулара 1:15, 16 ајәләрини охујун.

2. Аллаһ Иса пејғәмбәри јерә һансы мәгсәдлә ҝөндәрмишди?

Аллаһ Исанын ҝөјдәки һәјатыны Мәрјәм адлы бир јәһуди гызын бәтнинә көчүрмәклә ону јерә ҝөндәрди. Бу о демәкдир ки, Иса пејғәмбәр инсандан төрәмәјиб (Лука 1:30—35). Иса Мәсиһ јер үзүнә ҝәлмишди ки: 1) Аллаһ барәдә һәгигәти өјрәтсин; 2) чәтин оланда белә Аллаһын ирадәсини иҹра едиб бизә өрнәк гојсун вә 3) ҝүнаһсыз ҹаныны бәшәријјәт уғрунда фидјә версин. Мәтта 20:28 ајәсини охујун.

3. Фидјә нә үчүн лазым иди?

Фидјә нәдир? Фидјә кимисә өлүм тәһлүкәсиндән гуртармаг үчүн өдәнилән дәјәрдир (Чыхыш 21:29, 30). Гејд едәк ки, Аллаһын әзәли нијјәтиндә гоҹалыға вә өлүмә јер јох иди. Илк инсан олан Адәм ҝүнаһ етмәсәјди, һеч вахт өлмәјәҹәкди. Аллаһ она демишди ки, јалныз ҝүнаһ ишләдији тәгдирдә өләҹәк (Јарадылыш 2:16, 17; 5:5). Мүгәддәс Китабда ачыгланыр ки, өлүм Адәм васитәсилә дүнјаја ҝирди. Јәни Адәм бүтүн өвладларына ҝүнаһы  вә ҝүнаһын ҹәзасы олан өлүмү өтүрдү. Биз Адәмдән өлүмү мирас алдығымыз үчүн фидјәјә мөһтаҹыг. Ромалылара 5:12; 6:23 ајәләрини охујун.

Һеч бир ҝүнаһлы инсан башгасынын ҝүнаһына ҝөрә фидјә өдәјә билмәз. Инсан өләндә тәкҹә өз ҝүнаһларынын һаггыны өдәјир. Бәс бизи өлүмдән гуртармаг үчүн фидјәни ким өдәјә биләрди? Зәбур 49:7—9 ајәләрини охујун.

4. Аллаһ Иса пејғәмбәрин өлүмүнә нә үчүн изин верди?

Биздән фәргли олараг, Иса пејғәмбәр камил, ҝүнаһсыз инсан олуб. О, башгаларынын ҝүнаһларыны јумаг үчүн өлүб. Бәзиләри дүшүнүр ки, Аллаһ Өз мүгәддәс бәндәсинин өлүмүнә изин вермәзди. Амма Иса Мәсиһ инсанларын әлиндә аҹиз галдығы үчүн јох, Аллаһын нијјәтини иҹра етмәк үчүн өлдү (Мәтта 20:28). Аллаһ бәшәријјәти севдијиндән Она ән әзиз олан варлығы јер үзүнә ҝөндәрди вә уғрумузда фәда етди. Мәсиһ дә өз нөвбәсиндә бизи севдијини ҝөстәрди. Буну өз Јараданына табе олараг ҝүнаһларымыздан өтрү һәјатыны гурбан вермәклә етди. Јәһја 3:16; Ромалылара 5:18, 19 ајәләрини охујун.

5. Аллаһ Иса Мәсиһә һансы сәлаһијјәти вериб?

Иса пејғәмбәр јердә јашајанда хәстәләрә шәфа верир, өлүләри дирилдир, инсанлары әзаб-әзијјәтдән гуртарырды. Бунунла о, ҝәләҹәкдә итаәткар инсанлар үчүн нәләр едәҹәјини ҝөстәрирди (Мәтта 15:30, 31; Јәһја 5:28). Иса пејғәмбәр өләндән сонра Аллаһ ону дирилдиб Өз дәрҝаһына галдырды (1 Бутрус 3:18). Орада Мәсиһ Јеһова Аллаһын сағында әјләшди. Мүәјјән вахтдан сонра Аллаһ она дүнјаны идарә етмәк үчүн падшаһ сәлаһијјәти верди (Ибраниләрә 10:12, 13). Һал-һазырда Иса ҝөјдә падшаһдыр вә онун давамчылары бу ҝөзәл хәбәри бүтүн дүнјада мүждәләјирләр. Дәнјал 7:13, 14; Мәтта 24:14 ајәләрини охујун.

Јахын заманда Иса Мәсиһ бир падшаһ кими зүлмү дә, зүлмкарлары да јох едәҹәк. Она иман ҝәтириб табе олан һәр кәс јердә Ҹәннәтдә јашајаҹаг. Зәбур 37:9—11 ајәләрини охујун.