Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ДӘРС 3

Мүждәдән бәһс едән китаб

Мүждәдән бәһс едән китаб

1. Мүгәддәс Китабын мүәллифи кимдир?

Инсанларын јер үзүндә әбәди јашајаҹағы барәдә хош мүждә мәһз Мүгәддәс Китабда јазылыб (Зәбур 37:29). Шәргдә Мүгәддәс Китаб һәмчинин Төврат, Зәбур вә Инҹил кими таныныр. Мүгәддәс Китаб 66 бөлмәдән ибарәтдир. Аллаһ бу китабы гырха јахын мүгәддәс бәндәсинә јаздырыб. Төврат ады илә танынан илк беш бөлмәни тәхминән 3500 ил бундан әввәл Муса пејғәмбәр гәләмә алыб. Вәһј адланан сонунҹу бөлмәни исә тәгрибән 1900 ил бундан өнҹә Иса пејғәмбәрин давамчысы Јәһја јазыб. Бәс Аллаһ онлара мәлуматы неҹә чатдырыб? Мүхтәлиф јолларла. Бәзән дигтә едиб, бәзән мәләји васитәсилә билдириб, бәзән рөјада ашкарлајыб, бәзән исә үрәкләринә салыб (Вәһј 1:1). Беләҹә, бу адамлар Аллаһын фикирләрини гәләмә алыблар. Бәли, Мүгәддәс Китабын мүәллифи Јеһова Аллаһдыр. Чыхыш 34:27; 2 Тимутијә 3:16 ајәләрини охујун.

2. Мүгәддәс Китабын Аллаһдан олдуғуна һансы сүбутлар вар?

Мүгәддәс Китабын Аллаһдан олдуғуна дәлаләт едән әсас амилләрдән бири онун ҝәләҹәк барәдә дәгиг вә әтрафлы мәлумат вермәсидир. Инсан буна гадир дејил (Јушә 23:14). Бәшәријјәтин ҝәләҹәјини дәгиглији илә сөјләмәјә анҹаг вә анҹаг Аллаһ-Таала гадирдир. Әшија 42:9; 46:10 ајәләрини охујун.

Јәгин разылашарсыныз ки, Аллаһын назил етдији китаб диҝәр китабларын ичиндә ҝөзәчарпан дәрәҹәдә сечилмәлидир. Мүгәддәс Китаб мәһз белә китабдыр. О, јүзләрлә дилдә дәрҹ олунуб вә онун милјардларла нүсхәси јајылыб. Мүгәддәс Китаб чох гәдим китаб олса да, мүасир елмлә узлашыр. Ону јазан 40 нәфәрин сөзләри бир-биринә зидд ҝетмир, әксинә, бири диҝәрини тамамлајыр *. Бундан әлавә, Мүгәддәс Китабын сәһифәләриндән  нур сачан илаһи мәһәббәт инсанларын һәјатыны көкүндән дәјишмәк гүдрәтинә маликдир. Бу фактлар бизи әмин едир ки, Мүгәддәс Китаб Аллаһын Кәламыдыр. 1 Салоникилиләрә 2:13 ајәсини охујун.

Бәс Төврат вә Инҹилин дәјишдирилмәси фикри доғрудурму? Хејр! Бу китабларын һал-һазырда мөвҹуд олан гәдим әлјазмалары онларын дәјишилмәдијини, сәһиһ шәкилдә бизә ҝәлиб чатдығыны тәсдигләјир. Бу әлјазмалардан бәзиләринин јашы ики мин илдән чохдур (Әшија 40:8). Гадир Аллаһ әсла јол вермәз ки, кимсә Онун Кәламыны тәһриф етсин. Зәбур 12:6, 7; 1 Бутрус 1:24, 25 ајәләрини охујун.

3. Мүгәддәс Китаб нәдән бәһс едир?

Аллаһын бәшәријјәт үчүн ҝөзәл нијјәти һаггында хош мүждә Мүгәддәс Китабын әсас мөвзусуну тәшкил едир. Китабда бәшәр тарихинин башланғыҹында Адәмлә Һәвванын ҹәннәти итирмәсиндән данышылыр. Орадан өјрәндијимиз ҝөзәл хәбәрләрдән бири дә одур ки, ҝәләҹәкдә дүнја Ҹәннәт олаҹаг. Вәһј 21:4, 5 ајәләрини охујун.

Бундан әлавә, Мүгәддәс Јазыларда ганунлар, принсипләр вә нәсиһәтләр вардыр. Орада Аллаһын инсанларла рәфтарына аид нүмунәләр јазылыб. Бу нүмунәләр Аллаһын үлви сифәтләрини ачыглајыр. Бу јолла Мүгәддәс Китаб бизә Аллаһы јахындан танымаға вә Онун досту олмаға көмәк едир. Зәбур 19:7, 11; Јагуб 2:23; 4:8 ајәләрини охујун.

4. Мүгәддәс Китабы баша дүшмәјә нә көмәк едә биләр?

Бу китабчаја ән ваҹиб мөвзулар дахил едилиб. Һәр фәсилдә мөвзунун әсасландығы ајәләр ҝәтирилир вә онларын мәнасы ачыгланыр. Аллаһын сөзләрини өјрәдән пејғәмбәрләр дә бу ҹүр едирдиләр. Лука 24:27, 45 ајәләрини охујун.

Бәли, Аллаһдан назил олмуш хош хәбәр мисилсиздир! Лакин бәзи инсанлар бу хәбәрә лагејд галыр, бәзиләри һәтта истеһза да едир. Амма гој белә һаллар сизи руһдан салмасын. Билин ки, әбәди һәјата үмидиниз Аллаһ һаггында билик алмағыныздан асылыдыр. Јәһја 17:3 ајәсини охујун.

^ абз. 7 «Һамы үчүн олан китаб» брошүрүнә бахын.