Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ДӘРС 12

Аллаһа јахынлашын

Аллаһа јахынлашын

1. Аллаһ һансы дуалары гәбул едир?

Аллаһ бүтүн инсанлары Она дуа васитәсилә јахынлашмаға дәвәт едир (Зәбур 65:2). Лакин бир шеји гејд етмәк лазымдыр ки, Аллаһ бүтүн дуалары гәбул етмир. Мисал үчүн, әҝәр киши арвады илә пис рәфтар едирсә, онун дуасы Аллаһын дәрҝаһына чатмыр (1 Бутрус 3:7). Гәдимдә Аллаһын сечилмиш халгы олан исраиллиләр пис әмәлләриндән әл чәкмәјәндә Аллаһ онларын дуаларыны рәдд едирди. Диҝәр тәрәфдән, гаты ҝүнаһкар белә төвбә едәрсә, Аллаһ онун дуасыны гәбул етмәјә һазырдыр. Бәли, дуа етмәк бөјүк имтијаздыр. Әшија 1:15; 55:7 ајәләрини охујун.

2. Аллаһа неҹә дуа етмәлијик?

Дуа ибадәтин ајрылмаз бир һиссәсидир. Биз јалныз јараданымыз Јеһова Аллаһа дуа етмәлијик (Мәтта 4:10; 6:9). Анҹаг дуа едәркән өзүнү ҝүнаһларымыздан өтрү фидјә етмиш Иса Мәсиһин адыны да чәкмәлијик. Чүнки биз ҝүнаһлыјыг вә мәһз бу фидјә пак Аллаһа јахынлашмағымыза јол ачыр (Јәһја 14:6). Јеһова Аллаһ истәјир ки, дуаларымыз үрәкдән ҝәлсин. Дуалары әзбәрләјиб тәкрарламаг, јахуд үздән охумаг лазым дејил. Мәтта 6:7; Филиппилиләрә 4:6, 7 ајәләрини охујун.

Јараданымыз үрәкдә сөјләнән дуалары да ешидир (1 Ишмуил 1:12, 13). Биз һәр заман Аллаһа дуа едә биләрик. Мәсәлән, ҝүнүн әввәлиндә, ҝүнүн сонунда, сүфрә башында, чәтинликләрлә үзләшәндә дуа етмәк мүнасибдир. Зәбур 55:22; Мәтта 15:36 ајәләрини охујун.

3. Нә үчүн Аллаһын хидмәтчиләри бирҝә топлашмалыдыр?

Бу зәманәдә Аллаһа јахынлашмаг истәјән инсан мүхтәлиф манеәләрлә үзләшмәли олур, ахы биз Аллаһсыз дүнјада јашајырыг.  Индики инсанлар Аллаһын вәдләринә инанмыр (2 Тимутијә 3:1, 4; 2 Бутрус 3:3, 13). Буна ҝөрә дә иман гардашларымызла бир-биримизи руһландырыб мөһкәмләндирмәлијик. Буна һәм онларын, һәм бизим еһтијаҹымыз вар. Ибраниләрә 10:24, 25 ајәләрини охујун.

Аллаһы севән инсанларла үнсијјәтдә олмаг бизи Аллаһа даһа да јахын едир. Јеһованын Шаһидләринин јығынҹаглары бунун үчүн ҝөзәл имкан јарадыр, бура ҝәләнләр бир-биринин иманыны бәркидир, бир-бирини руһландырырлар. Ромалылара 1:11, 12 ајәләрини охујун.

4. Аллаһа јахынлашмаг үчүн даһа нә етмәк лазымдыр?

Јеһова Аллаһа јахынлашмаг үчүн Онун Кәламыны охујуб-өјрәнмәк, Онун ишләрини, нәсиһәтләрини, вәдләрини дәрк етмәк лазымдыр. Јараданын сонсуз мәһәббәти вә дәрин һикмәти үзәриндә дүшүнәндә үрәјиниз Она гаршы миннәтдарлыгла долуб-дашаҹаг. Јушә 1:8; Зәбур 1:1—3 ајәләрини охујун.

Аллаһа јахынлашмаг үчүн Она етибар етмәк, иман етмәк зәруридир. Иман исә битки кимидир, ону бәсләмәк ҝәрәкдир. Иман үчүн ваҹиб олан биликләри мәнимсәјин, белә етсәниз, иманыныз ҝетдикҹә артаҹаг. Мәтта 4:4; Ибраниләрә 11:1, 6 ајәләрини охујун.

5. Аллаһа јахынлашмаг сизә һансы фајданы ҝәтирәҹәк?

Јеһова Аллаһ Ону севәнләри севир, онларын иманына вә әбәди һәјат үмидинә хәтәр дәјмәјә гојмур (Зәбур 91:1, 2, 7—10). О, бизи сәһһәтимизә зәрәр вуран вә сәадәтимизә манеә төрәдән шејләрдән хәбәрдар едир. Јеһова Аллаһ бизә ән ҝөзәл һәјат јолуну өјрәдир! Зәбур 73:27, 28; Јагуб 4:4, 8 ајәләрини охујун.