Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ДӘРС 9

Аилә сәадәти

Аилә сәадәти

1. Рәсми никаһ вә аилә сәадәти. Бунларын арасында һансы бағлылыг вар?

Хош хәбәрин мәнбәји олан Јеһова Аллаһ хошбәхт Аллаһдыр. О истәјир ки, бүтүн аиләләр хошбәхт олсун (1 Тимутијә 1:11). Никаһын баниси Одур. Рәсми никаһ аилә хошбәхтлији үчүн зәруридир. Чүнки никаһ ушаглары боја-баша чатдырмаг үчүн сағлам мүһит јарадыр. Мәсиһиләр өз өлкәләринин никаһ гејдијјаты ганунларына һөрмәтлә јанашмалыдырлар. Лука 2:1, 4, 5 ајәләрини охујун.

Аллаһын ҝөзүндә никаһ неҹә олмалыдыр? О истәјир ки, никаһ телләри гырылмаз олсун. Јеһова Аллаһ тәләб едир ки, әрлә арвад бир-биринә садиг галсын (Ибраниләрә 13:4). О, бошанмаја нифрәт едир (Мәлаки 2:16). Лакин тәрәфләрдән бири зина едәрсә, хәјанәтин гурбаны олан диҝәр тәрәф бошана биләр. Истәсә, башгасы илә аилә дә гура биләр. Јеһова буна иҹазә верир. Мәтта 19:3—6, 9 ајәләрини охујун.

2. Әрлә арвад бир-бири илә неҹә рәфтар етмәлидир?

Јеһова Аллаһ киши илә гадыны никаһда бир-бирләрини тамамламаг үчүн јарадыб (Јарадылыш 2:18). Аиләнин башы әрдир. О, аиләсини доландырмалы вә арвад-ушағынын Аллаһа јахынлашмасында тәшәббүскар олмалыдыр. Әр өз арвадыны ҹанындан артыг истәмәлидир. Әрлә арвад бир-бирини севмәли вә һөрмәт ҝөстәрмәлидир. Елә бир әр вә ја арвад јохдур ки, нөгсаны олмасын. Одур ки, аиләнин хошбәхтлији үчүн онлар бир-бирини бағышламағы өјрәнмәлидир. Ефеслиләрә 4:31, 32; 5:22, 33; 1 Бутрус 3:7 ајәләрини охујун.

3. Никаһ хошбәхт дејилсә, нә етмәли?

Никаһынызда чәтинликләр јарананда һәр икиниз онлары мәһәббәтлә јолуна гојмаға ҹан атын (1 Коринфлиләрә 13:4, 5).  Никаһдахили проблемләрин һәлли кими Мүгәддәс Китаб ајрылмағы төвсијә етмир. 1 Коринфлиләрә 7:10—13 ајәләрини охујун.

4. Аллаһ ушаглара нә арзулајыр?

Ушаглар, Јеһова Аллаһ сизин хошбәхт олмағынызы арзулајыр. Ҝәнҹлик чағларынызын хош кечмәси үчүн О, ҝөзәл нәсиһәтләр верир. О истәјир ки, сиз валидејнләринизә гулаг асасыныз, онларын һәјат тәҹрүбәсиндән, билик вә баҹарыгларындан бәһрәләнәсиниз (Колослулара 3:20). Јеһова Аллаһ һәмчинин истәјир ки, сиз ушаглар Она хош олан ишләр ҝөрәсиниз. Бу, сизә сонсуз хошбәхтлик ҝәтирәҹәк. Ваиз 11:9—12:1; Мәтта 19:13—15; 21:15, 16 ајәләрини охујун.

5. Ушагларын хошбәхтлији үчүн нә лазымдыр?

Өвладынын әсил хошбәхтлијини истәјән валидејн онун мадди рифаһы үчүн чалышмагла јанашы она Аллаһ һаггында билик вермәли, Аллаһы севмәји өјрәтмәлидир (1 Тимутијә 5:8; Ефеслиләрә 6:4). Ушаг сиз валидејнләрин Аллаһы сәмими-гәлбдән севдијинизи ҝөрәндә бу, она бөјүк тәсир бағышлајыр. Аллаһын Кәламына әсасланан тәрбијә ушағын зеһнини дүзҝүн инкишаф етдирир. Ганунун тәкрары 6:4—7; Мәсәлләр 22:6 ајәләрини охујун.

Ушағы руһландыранда вә тәрифләјәндә о, гол-ганад ачыр. Ејни заманда ушаға тәрбијә вә нәсиһәт лазымдыр, бу, ону пис әмәлләрдән горујаҹаг (Мәсәлләр 22:15). Амма валидејн өвладына гаршы кобуд вә гәддар олмамалыдыр. Колослулара 3:21 ајәсини охујун.

Јеһованын Шаһидләри валидејнләрә вә ушаглара көмәк етмәк үчүн Аллаһын Кәламына әсасланан бир нечә китаб нәшр етмишләр. Зәбур 19:7, 11 ајәләрини охујун.