Контентә кеч

Дүнја кимин әлиндәдир?

Дүнја кимин әлиндәдир?

Неҹә фикирләширсиниз...

  • Аллаһын?

  • инсанларын?

  • Шејтанын?

 МҮГӘДДӘС КИТАБДА НӘ ДЕЈИЛИР?

«Бүтүн дүнја... Шәририн әлиндәдир» (Инҹил, 1 Јәһја 5:19).

«Аллаһын Оғлу мәһз Иблисин ишләрини дағытмаг үчүн ҝәлмишди» (Инҹил, 1 Јәһја 3:8).

БУ СИЗИН ҮЧҮН НӘ МӘНА КӘСБ ЕДИР?

Дүнјадакы проблемләрин әсил сәбәбини өјрәнәҹәксиниз (Инҹил, Вәһј 12:12).

Јер үзүндә вәзијјәтин тамамилә јахшылашаҹағына инанмаға әсасыныз олаҹаг (Инҹил, 1 Јәһја 2:17).

 МҮГӘДДӘС КИТАБДА ДЕЈИЛӘНЛӘРӘ ИНАНМАГ ОЛАРМЫ?

Бәли, олар, ән азы үч сәбәбә ҝөрә:

  • Шејтанын һакимијјәти девриләҹәк. Јеһова Аллаһ Шејтанын бәшәријјәт үзәриндә һөкмранлығына сон гојмаг нијјәтиндәдир. О, Иблиси мәһв едәҹәјини вә онун вурдуғу бүтүн зәрәри арадан галдыраҹағыны вәд едир (Инҹил, Ибраниләрә 2:14).

  • Дүнјаны идарә етмәк ишини Аллаһ Иса Мәсиһә тапшырыб. Иса Мәсиһ һал-һазырда бәшәријјәти идарә едән гәддар, худбин Шејтан Иблисдән тамамилә фәргләнир. Аллаһ вәд вериб ки, Мәсиһ идарә едәҹәји дөврдә «фағыр-фүгәранын һалына аҹыјаҹаг... ҹанларыны зүлмдән, зоракылыгдан гуртараҹаг» (Зәбур 72:13, 14).

  • Аллаһ јалан данышмыр. Мүгәддәс Китабда ачыг-ајдын дејилир ки, Аллаһын «јалан данышмасы мүмкүн» дејил (Инҹил, Ибраниләрә 6:18). Јеһова Аллаһ нәсә вәд едәндә ону артыг јеринә јетмиш һесаб етмәк олар! (Пејғәмбәрләрин китабы, Әшија 55:10, 11). «Бу дүнјанын һөкмдары девриләҹәк» (Инҹил, Јәһја 12:31).

 ДҮШҮНҮН

Бу дүнјанын индики һөкмдары девриләндән сонра јер үзүндә вәзијјәт неҹә олаҹаг?

Бу суалын ҹавабы Мүгәддәс Китабын ашағыдакы ајәләриндә јазылыб: ЗӘБУР 37:10, 11; ВӘҺЈ 21:3, 4