Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Аллаһын сөзүнә гулаг ас вә әбәдијјән јаша

Јараданымыз бизә бәләдчилик етмәк, бизи горумаг вә мүкафатландырмаг истәјир.

Ҝириш

Севҝисиндән ирәли ҝәләрәк Аллаһ бизә ән јахшы һәјат јолуну өјрәдир.

Биз Аллаһы неҹә ешидә биләрик?

Биздән нә тәләб олундуғуну вә кимин бизә көмәк едәҹәјини билмәлијик.

Һәгиги Аллаһ кимдир?

Биз Аллаһын адыны билә вә хүсусијјәтләрини арашдырыб өјрәнә биләрик.

Ҹәннәтдә һәјат неҹә иди?

Мүгәддәс Китабын биринҹи бөлмәси буна ҹаваб верир.

Үмумдүнја дашгыны. Јеһоваја кимләр гулаг асды, кимләр асмады?

Инсанларын нијјәтләриндә фәрг неҹә ајдын олду?

Үмумдүнја дашгынындан нә өјрәнирик?

Бу, садәҹә гәдимдә баш вермиш әһвалат дејил.

Иса Мәсиһ кимдир?

Иса Мәсиһи танымаг нәјә ҝөрә ваҹибдир?

Исанын өлүмү сәнин үчүн нә демәкдир?

Бу, ҝөзәл немәтләрә јол ачды.

Јер күрәси нә заман Ҹәннәтә чевриләҹәк?

Мүгәддәс Китабда габагҹадан дејилмишди ки, сона аз галанда дүнјада һансы һадисәләр ҹәрәјан едәҹәк.

Јеһова Аллаһ дуаларымызы ешидирми?

Нә һагда Аллаһа дуа едә биләрсиниз?

Аилә һәјатында неҹә хошбәхт ола биләрсән?

Аилә гурулушуну јарадан ән ҝөзәл мәсләһәт верә биләр.

Аллаһа мәгбул олмаг үчүн нә етмәлијик?

Аллаһ бәзи шејләрә нифрәт едир, бәзиләриндән разы галыр.

Јеһоваја садиглијини неҹә ҝөстәрә биләрсән?

Аллаһа садиг галмаг истәјин гәрарларына тәсир едәҹәк.