Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 Фәсил 21

Өзүнү өјмәк дүзҝүндүр?

Өзүнү өјмәк дүзҝүндүр?

БИЛИРСӘН, өзүнү өјмәк нә демәкдир? ~ Ҝәл сәнә бир нүмунә чәким. Һеч елә олубму ки, о гәдәр дә јахшы баҹармадығын бир шеји етмәјә чалышасан? Бәлкә гол вурмаг, јахуд ипатды ојнамаг истәмисән? Кимсә сәнә: «Һа-һа-һа! Мән сәндән јахшы ојнајырам», — дејиб? ~ Бах, һәмин адам өзүнү өјүр.

Белә едән адамлары ҝөрәндә өзүнү неҹә һисс едирсән? Бу, сәнин хошуна ҝәлир? ~ Бәс неҹә фикирләширсән, сәнин өјүнмәјин башгаларына неҹә тәсир едир? ~ Кимәсә: «Мән сәндән јахшыјам», — демәк дүзҝүндүр? ~ Јеһованын белә адамлардан хошу ҝәлир? ~

Бөјүк Мүәллим дә өзүнү башгаларындан јахшы һесаб едән адамлары таныјырды. Онлар өзләрини өјүр вә һамыја јухарыдан ашағы бахырдылар. Буна ҝөрә дә бир ҝүн Иса өзүнү өјмәјин јанлыш һәрәкәт олдуғуну ҝөстәрмәк үчүн онлара бир әһвалат данышды. Ҝәл бу әһвалаты динләјәк.

Әһвалат бир фәрисеј вә бир верҝијыған һаггындадыр. Фәрисејләр дин мүәллимләри идиләр вә онлар чох вахт өзләрини елә апарырдылар ки, ҝуја онлар гәдәр мөмин вә тәмиз адам јохдур. Исанын данышдығы әһвалатда фәрисеј дуа етмәк үчүн Аллаһын Јерусәлимдәки мәбәдинә ҝәлир.

Нәјә ҝөрә Аллаһын фәрисејдән јох, верҝијығандан хошу ҝәлди?

Иса һәмчинин бир верҝијығанын да мәбәдә дуа етмәјә ҝәлдијини дејир. Адамларын чохунун верҝијығанлардан хошу ҝәлмирди. Онлар фикирләширдиләр ки, верҝијығанлар онлары алдадырлар. Бир тәрәфдән баханда бу дүз иди, чүнки верҝијығанлар һеч дә һәмишә дүзҝүн давранмырдылар.

 Мәбәддә оланда фәрисеј Аллаһа бу ҹүр дуа етмәјә башлады: ‘Ај Аллаһ, сәнә миннәтдарам ки, мән башга адамлар кими ҝүнаһкар дејиләм. Мән нә ҹамаата кәләк ҝәлирәм, нә дә башга пис ишләр ҝөрүрәм. Бу верҝијығана да бәнзәмирәм. Мән салеһ адамам. Һәфтәдә ики дәфә јемәк јемирәм ки, сәнин һаггында фикирләшмәјә вахтым олсун. Үстәлик әлдә етдијим һәр шејин онда бирини мәбәдә верирәм’. Фәрисејин фикринҹә, о, башгаларындан јахшы адам иди, елә дејил? ~ О һәтта буну Аллаһа да дејирди.

Анҹаг верҝијыған онун кими дејилди. Дуа едәндә о, һеч ҝөзләрини дә галдырмырды. О, башыны ашағы салыб узагда дајанмышды. Верҝијыған ҝүнаһларына ҝөрә пешман олуб кәдәр ичиндә синәсини дөјүрдү. О, өзүнү Аллаһа тәрифләмирди. Әксинә, дуа едәрәк белә дејирди: ‘Ај Аллаһ, мән ҝүнаһкара рәһм ет’.

Сәнҹә, бу ики адамдан һансы Аллаһын хошуна ҝәлди? Мән-мән дејән фәрисеј, јохса ҝүнаһларына ҝөрә пешман олан верҝијыған? ~

Иса деди ки, Аллаһын верҝијығандан хошу ҝәлди. Нәјә ҝөрә? О белә изаһ етди: ‘Чүнки өзүнү башгаларындан јахшы ҝөстәрмәјә чалышан алчалдылаҹаг, өзүнү башгаларындан ашағы тутан исә јүксәлдиләҹәк’ (Лука 18:9—14).

Иса бу әһвалаты данышмагла һансы ибрәт дәрсини вермәк истәјирди? ~ О баша салмаг истәјирди ки, өзүмүзү  башгаларындан јахшы һесаб етмәк дүзҝүн дејил. Ола биләр, биз буну дилимизлә демирик, анҹаг һәрәкәтләримиздән белә дүшүндүјүмүз ҝөрүнә биләр. Сән һеч белә етмисән? ~ Ҝәл ҝөрәк һәвари Петер нә еләмишди.

Иса һәвариләринә дејәндә ки, тутулан заман һамы ону тәрк едәҹәк, Петер өзүнү өјүб демишди: ‘Һамы сәни атса да, мән атмајаҹағам!’ Анҹаг Петер јанылырды. О, өзүнә чох архајын иди. О, Исаны атды, анҹаг бу китабын 30-ҹу фәслиндә өјрәнәҹәјимиз кими, сонра ҝери гајытды (Матта 26:31—33).

Ҝәл инди мүасир һәјатдан нүмунә чәкәк. Јәгин дәрсдә мүәллим сәнә вә синиф јолдашларына суал верир. Башга шаҝирдләр билмәдији һалда сән суаллара дәрһал ҹаваб версән, онда неҹә? Әлбәттә, суалларын ҹавабыны биләндә севинәҹәксән. Амма өзүнү суала ҝеҹ ҹаваб верәнләрлә мүгајисә етмәк јахшы һәрәкәт оларды? ~ Башгаларынын зәифлијини үзә вурараг өзүнү јахшы ҝөстәрмәјә чалышмаг, сәнҹә, дүзҝүн һәрәкәтдир? ~

Фәрисеј мәһз белә давранмышды. О, верҝијығандан јахшы олдуғу илә өјүнүрдү. Лакин Бөјүк Мүәллим фәрисејин јанылдығыны сөјләди. Дүздүр, кимсә һансыса иши башгасындан јахшы ҝөрә биләр. Амма бу о демәк дејил ки, о, доғрудан да һәмин адамдан јахшыдыр.

Әҝәр сән башгасындан чох билирсәнсә, демәли, ондан јахшысан?

Беләликлә, әҝәр биз башгаларындан чох билириксә, буна ҝөрә өзүмүзү өјмәлијик? ~ Ҝәл бир аз дүшүнәк. Бејнимизи биз өзүмүз јаратмышыг? ~ Јох, бејини бизә Аллаһ вериб. Үстәлик, билдикләримизин чохуну башгаларындан өјрәнмишик. Ола билсин, чох шеји китаблардан охумушуг, јахуд кимдәнсә ешитмишик. Лап тутаг ки, нәјинсә ҹавабыны өзүмүз тапмышыг, бәс нәјин сајәсиндә? ~ Бәли, Аллаһын бизә вердији бејини ишләтмәјин сајәсиндә.

 Кимсә һансыса иши ҝөрмәк үчүн әлиндән ҝәләни едәндә јахшы оларды ки, ону өз сөзләринлә һәвәсләндирәсән. Она сөјлә ки, етдији иш сәнин хошуна ҝәлир. Һәтта она ҝөрдүјү иши даһа јахшы етмәјә көмәк дә едә биләрсән. Јәгин сән өзүн дә истәјәрдин ки, башгалары сәнин үчүн белә етсин, дүздүр? ~

Кимдәнсә ҝүҹлү олдуғумуза ҝөрә өјүнмәк нәјә ҝөрә дүзҝүн дејил?

Бәзи адамлар башгаларындан ҝүҹлүдүрләр. Тутаг ки, сән өз баҹындан вә ја гардашындан ҝүҹлүсән. Буна ҝөрә өјүнмәлисән? ~ Хејр. Бизи ҝүҹлү едән једијимиз јемәкләрдир. Һәмин јемәкләрин олмасы үчүн исә Аллаһ ҝүнәш, јағыш вә лазым олан башга шејләри верир, елә дејил? ~ Демәли, ҝүҹлү олдуғумуз үчүн Аллаһа миннәтдар олмалыјыг (Һәвариләрин ишләри 14:16, 17).

Киминсә өзүнү өјмәси һеч биримизин хошуна ҝәлмир, дүз демирәм? ~ Ҝәл Исанын сөзләрини јадымызда сахлајаг: «Инсанларын сизинлә неҹә рәфтар етмәсини истәјирсинизсә, сиз дә онларла елә рәфтар един». Белә етсәк, һеч вахт Бөјүк Мүәллимин данышдығы әһвалатда өзүнү өјән фәрисејә бәнзәмәјәҹәјик (Лука 6:31).

 Бир дәфә бир адам Исаны јахшы адландырды. Бөјүк Мүәллим нә ҹаваб верди? О деди: «Һә, дүз дејирсән, мән јахшыјам»? Јох, о елә демәди. Әксинә, деди ки, ‘Аллаһдан башга һеч ким јахшы дејил’ (Марк 10:18). Бөјүк Мүәллим камил олса да, өзүнү өјмәди. Әксинә, бүтүн иззәти Атасы Јеһоваја верди.

Бәс биз киминләсә өјүнә биләрик? ~ Бәли. Биз Јараданымыз Јеһова Аллаһла өјүнә биләрик. Ҝүнәш гүруб едәндә вә ја тәбиәтдә башга ҝөзәл шејләр ҝөрәндә биз јанымыздакы адама дејә биләрик: «Буну бизим ҝөзәл Аллаһымыз, Јеһова едиб!» Ҝәл һәмишә Јеһованын индијәдәк етдији вә бундан сонра едәҹәји мөһтәшәм шејләр һаггында данышмаға һазыр олаг.

Бу оғлан нә илә өјүнүр?

Өјүнмәк вә ја ловғаланмаг һаггында бу ајәләрдә нә дејилдијини оху вә ҝөр нә үчүн биз өзүмүзү өјмәмәлијик: Сүлејманын мәсәлләри 16:5, 18; Јеремја 9:23, 24; 1 Коринфлиләрә 4:7 вә 13:4.