Бу киши нәји баша дүшмүрдү?

ҜҮНЛӘРИН бириндә бир киши Исаны ҝөрмәјә ҝәлди. О билирди ки, Иса чох мүдрикдир вә буна ҝөрә дә она деди: ‘Мүәллим! Гардашыма де ки, өзүндә олан шејләрдән мәнә дә бир аз версин’. Һәмин адам фикирләширди ки, гардашынын малынын һансыса һиссәси онун олмалыдыр.

Исанын јериндә олсајдын, она нә дејәрдин? ~ Иса ҝөрдү ки, һәмин кишијә мәсләһәт вермәк лазымдыр. Әслиндә, онун гардашынын малына еһтијаҹы јох иди. Садәҹә олараг о, һәјатда нәјин ваҹиб олдуғуну билмирди.

Ҝәл бунун үзәриндә бир аз дүшүнәк. Бизим үчүн нә даһа ваҹиб олмалыдыр? Ҝөзәл ојунҹаглар, тәзә палтар вә ја буна охшар башга шејләр? ~ Хејр, бунлардан гат-гат ваҹиб олан бир шеј вар. Исанын да баша салмаг истәдији шеј елә бу иди. Буна ҝөрә дә Иса Аллаһы унудан бир адам һагда әһвалат данышды. Бу әһвалаты ешитмәк истәјирсән? ~

Бири вар иди, бири јох иди. Бир варлы киши вар иди. Онун шәхси торпағы вә анбарлары вар иди. Бир дәфә онун торпағы бол мәһсул верди. Мәһсул о гәдәр чох иди ки, анбарлара јерләшмирди. Бәс о, нә етмәк гәрарына ҝәлди? О, өз-өзүнә деди: «Анбарларымы сөкүб даһа бөјүкләрини тикәрәм вә бүтүн мәһсулуму вә бүтүн дөвләтими ораја топларам».

 Варлы инсан ағыллы гәрар вердијини дүшүнүрдү. О елә фикирләширди ки, чохлу вар-дөвләт топламаг дүзҝүндүр. О, өз-өзүнә деди: ‘Чохлу дөвләтим вар. Узун илләр мәнә бәс едәр. Инди раһат јашаја биләрәм. Өзүм үчүн јејиб, ичиб, кеф чәкәҹәјәм’. Анҹаг варлы адам белә дүшүнмәклә јанылырды. Сәнҹә, о нәдә јанылырды? ~ О, јалныз өзүнү вә раһатлығыны дүшүнүрдү. Аллаһы исә тамам унутмушду.

Бу варлы киши нә һагда дүшүнүр?

Буна ҝөрә дә Аллаһ бу варлы кишијә деди: ‘Еј ағылсыз, елә бу ҝеҹә өләҹәксән. Топладығын шејләр кимә галаҹаг?’ Бу адам өләндә вар-дөвләтини өзү илә апара биләрди? ~ Әлбәттә ки, јох. Топладығы шејләр башгасына галаҹагды. Иса сөзүнү белә битирди: «Аллаһ гаршысында зәнҝин олмаг әвәзинә, өзү үчүн дөвләт топлајан һәр бир адамын агибәти белә олур» (Лука 12:13—21).

Јәгин сән бу варлы кишијә охшамаг истәмәздин, елә дејил? ~ Онун фикри-зикри вар-дөвләт топламаг иди. Бу исә дүзҝүн дејил. Онун ҝөзү һеч вахт дојмурду. Анҹаг о, Аллаһ гаршысында варлы дејилди.

 Бу ҝүн чохлары бу варлы кишијә бәнзәјирләр. Онлара һәмишә нә исә азлыг едир. Анҹаг бу, бөјүк чәтинликләрә ҝәтириб чыхара биләр. Мәсәлән, јәгин сәнин ојунҹагларын вар, һә? ~ Де ҝөрүм, һансы ојунҹагларын вар? ~ Бәс әҝәр достларында олан топдан, ҝәлинҹикдән вә ја башга ојунҹагдан сәндә јохдурса, онда неҹә? Валидејнләрини бу ојунҹаглары алмаға мәҹбур етмәјин дүзҝүн оларды? ~

Әввәлҹә сәнә елә ҝәлә биләр ки, бу ојунҹагсыз јашаја билмәзсән. Амма ону алдыгдан бир мүддәт сонра нә баш верир? ~ Ојунҹаг көһнәлир. О, һәтта сына да биләр. Буна ҝөрә дә ојунҹаг ҝөзүндән дүшүр вә сән ону артыг әлинә белә алмаг истәмирсән. Амма сәндә елә бир шеј вар ки, ојунҹагдан олдугҹа гијмәтлидир. Билирсән, бу нәдир? ~

Сәндә ојунҹаглардан даһа гијмәтли олан нә вар?

Бу, сәнин һәјатындыр. Һәјатын чох дәјәрлидир, чүнки онсуз һеч нә едә билмәзсән. Разысан ки, һәјатын Аллаһын үрәјини севиндирән ишләр ҝөрмәјиндән асылыдыр? ~ Буна ҝөрә дә ҝәл Аллаһы унудан бу ағылсыз варлы кишијә охшамајаг.

 Бу варлы киши кими, һәрдән ағылсызлыг едән јалныз ушаглар олмур. Бөјүкләрин дә чоху белә едир. Онлардан бәзиләри даһа чох шеј әлдә етмәк истәјирләр. Ола биләр, онларын ҝүндәлик јемәји, палтары вә јашамаға јерләри вар. Анҹаг онлар даһа артығыны, ҹүрбәҹүр палтарлар вә даһа бөјүк евләр истәјирләр. Бүтүн бунлары алмаг үчүн исә пул лазымдыр. Буна ҝөрә дә онлар пул газанмаг үчүн дәридән-габыгдан чыхырлар. Беләликлә, пул артдыгҹа, истәкләри дә артыр.

Бәзи бөјүкләр ҝеҹәләрини ҝүндүзә гатыб ишләјирләр, буна ҝөрә дә аиләләринә вахтлары галмыр. Онларын Аллаһ үчүн дә вахтлары олмур. Бәс сәнҹә, газандыглары пуллар онларын һәјатыны горуја биләр? ~ Әлбәттә, јох. Бәс өләндән сонра бу пуллары хәрҹләјә биләҹәкләр? ~ Хејр. Чүнки өлүләр һеч нә едә билмирләр (Ваиз 9:5, 10).

Белә чыхыр ки, пулу олмаг писдир? ~ Хејр. Чүнки јемәк вә палтар алмаг үчүн пул лазымдыр. Мүгәддәс Китаб дејир ки, пул инсаны мүдафиә едир (Ваиз 7:12). Анҹаг пулу севсәк, ҹидди проблемләр јаранаҹаг. Бу заман биз өзү үчүн вар-дөвләт јыған, Аллаһы исә унудан ағылсыз варлыја бәнзәјәҹәјик.

Бәс Аллаһ гаршысында варлы олмаг нә демәкдир? ~ Бу о демәкдир ки, Аллаһы һәјатымызда биринҹи јерә гојуруг. Бәзи инсанлар Аллаһа инандыгларыны сөјләјирләр. Онларын фикринҹә, садәҹә Аллаһын олдуғуна инанмаг бәсдир. Бәс әслиндә онлар Аллаһ гаршысында варлыдырлар? ~ Хејр, онлар Аллаһы унудан һәмин варлы кишијә бәнзәјирләр.

Иса һеч вахт өз сәмави Атасыны унутмурду. О, чохлу пул газанмаға ҹан атмырды. Һеч шәхси әшјалары да чох дејилди. Чүнки о, һәјатда нәјин ваҹиб олдуғуну билирди. Бәс сән буну билирсән? ~ Бу, Аллаһ гаршысында варлы олмагдыр.

Бу гыз һансы ваҹиб ишлә мәшғул олур?

Де ҝөрүм, биз Аллаһ гаршысында неҹә варлана биләрик? ~ Аллаһы разы салан ишләр ҝөрмәклә. Иса демишди: «Мән даим Онун хошуна ҝәлән ишләри ҝөрүрәм» (Јәһја 8:29). Биз Аллаһын хошуна ҝәлән  ишләри ҝөрәндә О севинир. Инди исә де ҝөрүм, сән Аллаһы севиндирмәк үчүн нә едә биләрсән? ~ Бәли, Мүгәддәс Китабы охумагла, мәсиһчи ҝөрүшләринә ҝетмәклә, Аллаһа дуа етмәклә вә башгаларына Онун һаггында данышмагла Ону севиндирә биләрсән. Һәјатда ән ваҹиб олан шејләр бунлардыр.

Иса Аллаһ гаршысында варлы олдуғу үчүн Јеһова онун гајғысына галырды. О, Исаја мүкафат олараг әбәди һәјаты верди. Иса кими даврансаг, Јеһова бизи дә севәҹәк вә горујаҹаг. Буна ҝөрә дә ҝәл Исаја бәнзәјәк вә һеч вахт Аллаһы унудан һәмин варлы киши кими олмајаг.

Бурада олан бәзи Мүгәддәс Китаб ајәләри мадди шејләрә неҹә јанашмалы олдуғумузу ҝөстәрир: Сүлејманын мәсәлләри 23:4; 28:20; 1 Тимотејә 6:6—10 вә Ибраниләрә 13:5.