Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Бөјүк Мүәллимдән өјрән

 Фәсил 3

Һәр шеји јарадан Шәхс

Һәр шеји јарадан Шәхс

Бүтүн ҹанлылары ким јарадыб?

МӘН мараглы бир шеј билирәм. Истәјирсән, сәнә дә данышым? ~ Бир әлинә бах. Бармагларыны гатла. Инди әлинә нә исә ҝөтүр. Сән әлләринлә чохлу јахшы шејләр едә биләрсән. Билирсән, онлары ким јарадыб? ~

Бәли, онлары Јарадан елә ағзымызы, бурнумузу вә ҝөзләримизи Јарадандыр. О, Бөјүк Мүәллимин Атасы олан Аллаһдыр. Аллаһ бизә ҝөз вердији үчүн севинмирикми? ~ Биз ҝөзләримизлә чох шеј ҝөрә билирик. Ҝүлләрә, јашыл отлара вә мави сәмаја бахырыг. Һәтта шәкилдәкинә бәнзәр аҹ гуш балаларыны да ҝөрә билирик. Һәгигәтән дә, бу кими шејләри ҝөрә билмәјимиз һејранедиҹидир. Сән белә фикирләшмирсән? ~

Бәс бунлары ким јарадыб? Бунлары һансыса адам јарадыб? Јох. Инсан ев тикә биләр. Анҹаг һеч ким нә от, нә гуш, нә ҝүл, нә дә ки башга бир ҹанлы јарада билмәз. Сән буну билирдин? ~

Бүтүн бунлары јарадан Аллаһдыр. Аллаһ јери вә ҝөјү јарадыб. Инсанлары да О јарадыб. О, әввәлҹә илк кишини вә гадыны јаратмышды. Бөјүк Мүәллим Иса буну өјрәдирди (Матта 19:4—6).

 Бәс Иса Аллаһын киши вә гадыны јаратдығыны һарадан билирди? Иса буну өз ҝөзләри илә ҝөрмүшдүмү? ~ Бәли, ҝөрмүшдү. Аллаһ илк инсанлары јараданда Иса Онун јанында иди. Ахы, инсанлардан әввәл Аллаһ ону јаратмышды. Иса мәләк иди вә Атасы илә бирҝә ҝөјдә јашајырды.

Мүгәддәс Китабда јазылдығы кими, Аллаһ демишди: ‘Ҝәл инсан дүзәлдәк’ (Јарадылыш 1:26). Билирсән, Аллаһ бу сөзләри кимә демишди? ~ Оғлуна. О, сонралар јер үзүнә ҝәлән вә Иса кими танынан шәхслә данышырды.

Мәҝәр бу, валеһедиҹи дејил? Бир дүшүн! Биз Исаја гулаг асанда јери вә башга шејләри јарадан заман Аллаһын јанында олан кәсдән өјрәнмиш олуруг. Иса ҝөјдә Атасы илә ишләјәндә Ондан чох шеј өјрәнмишди. Буна ҝөрә дә тәәҹҹүблү дејил ки, Иса Бөјүк Мүәллимдир!

 Неҹә дүшүнүрсән, Аллаһ Оғлуну јаратмаздан өнҹә тәк јашадығы үчүн кәдәрләнирдими? ~ Хејр. Әҝәр кәдәрләнмирдисә, онда нәјә ҝөрә башга ҹанлылары да јаратды? ~ Чүнки О, мәһәббәтли Аллаһдыр. Аллаһ истәјирди ки, башгалары да јашајыб һәјатдан зөвг алсынлар. Бизә һәјат вердији үчүн Она миннәтдар олмалыјыг.

Јаратдығы һәр шејдә Аллаһын мәһәббәти ҝөрүнүр. О, ҝүнәши јарадыб. Ҝүнәш бизә ишыг верир вә бизи исиндирир. Әҝәр ҝүнәш олмасајды, һәр шеј донарды вә јер үзүндә һәјат олмазды. Аллаһ ҝүнәши јаратдығы үчүн севинмирсән? ~

Аллаһ елә едир ки, јағыш јағсын. Һәрдән, ола билсин, јағышдан хошун ҝәлмир, чүнки јағыш јағанда һәјәтә чыхыб ојнаја билмирсән. Амма јағыш чичәкләрин бөјүмәсинә көмәк едир. Беләликлә, ҝөзәл ҝүлләр ҝөрәндә кимә тәшәккүр етмәлијик? ~ Аллаһа. Бәс дадлы мејвә-тәрәвәз јејәндә кимә тәшәккүр етмәлијик? ~ Әлбәттә, Аллаһа, чүнки бунлары Онун ҝүнәши вә јағышы бөјүдүр.

Тутаг ки, кимсә сәндән сорушур: «Инсанлары вә һејванлары да Аллаһ јарадыб?» Сән нә ҹаваб верәрдин? ~ Бу суала белә ҹаваб вермәк дүзҝүн оларды: «Бәли, инсанлары вә һејванлары Аллаһ јарадыб». Бәс әҝәр кимсә инсанлары Аллаһын јаратдығына инанмырса? О, инсанларын һејванлардан әмәлә ҝәлдијини дејирсә, онда неҹә? Мүгәддәс Китаб буну өјрәтмир. Орада дејилир ки, бүтүн ҹанлылары Аллаһ јарадыб (Јарадылыш 1:26—31).

Һәр бир еви кимсә тикиб, бәс онда ҝүлләри, ағаҹлары вә һејванлары ким јарадыб?

Кимсә Аллаһа инанмадығыны дејә биләр. Онда сән нә дејәҹәксән? ~ Она бир еви ҝөстәриб соруша биләрсән: «О еви ким тикиб?» Һамы билир ки, еви тикән адам олмалыдыр. Сөзсүз ки, о, өз-өзүнә тикилә билмәз! (Ибраниләрә 3:4).

 Сонра она бағдакы ҝүлләри ҝөстәр. Ондан соруш: «Бунлары ким јарадыб?» Һеч бир инсан ҝүл јаратмајыб. Һәм дә ев өз-өзүнә тикилмәдији кими, бу ҝүлләр дә өз-өзүнә јаранмајыб. Ону Јарадан вар. О да Аллаһдыр.

Һәмин адамдан ајаг сахлајыб гушларын ҹәһ-ҹәһинә гулаг асмағы хаһиш ет. Сонра да соруш: «Гушлары ким јарадыб, онлара охумағы ким өјрәдиб?» Аллаһ. Ҝөјләри, јери вә бүтүн ҹанлылары јарадан Аллаһдыр! Һәр шејә һәјат верән Одур.

Анҹаг кимсә сөјләјә биләр ки, о, јалныз ҝөрдүјүнә инаныр. О дејә биләр: «Өз ҝөзүмлә ҝөрмәдијим шејә инанмырам». Беләликлә, бәзиләри Аллаһы ҝөрмәдикләри үчүн Она инанмырлар.

Дүздүр, биз Аллаһы ҝөрә билмәрик. Мүгәддәс Китабда дејилир: ‘Һеч кәс Аллаһы ҝөрә билмәз’. Елә бир киши, гадын вә ја ушаг јохдур ки, Аллаһы ҝөрә билсин. Буна ҝөрә дә һеч ким Аллаһын шәклини чәкмәјә вә ја тәсвирини јаратмаға чалышмамалыдыр. Аллаһ һәтта бизә тапшырыр ки, Онун тәсвирини јаратмајаг. Демәли, евимиздә буна бәнзәр шејләр олса, бу, Аллаһын хошуна ҝәлмәјәҹәк (Чыхыш 20:4, 5; 33:20; Јәһја 1:18, И—93).

Бәс әҝәр биз Аллаһы ҝөрә билмириксә, Онун мөвҹуд олдуғуну һарадан билирик? Ҝәл дүшүнәк. Күләји ҝөрә билирсән? ~ Јох. Күләји һеч ким ҝөрә билмәз. Лакин онун нә етдијини ҝөрә биләрсән. Күләк әсдикҹә ағаҹын будағындакы јарпаглар тәрпәнир. Буна ҝөрә дә сән күләјин олдуғуна инанырсан.

Күләјин олдуғуну һарадан билирсән?

Аллаһын етдикләрини дә ҝөрмәк олар. Мәсәлән, тәбии ҝүл вә ја ҹанлы гуш Аллаһын јаратдыгларындан бәзиләридир. Онлары ҝөрдүјүмүз үчүн биз Аллаһын мөвҹудлуғуна инанырыг.

Ола биләр, кимсә сәнә суал версин: «Ҝүнәши вә јери ким јарадыб?» Мүгәддәс Китабда дејилир: «Аллаһ ҝөјләри вә јери јаратды»  (Јарадылыш 1:1). Бәли, бүтүн бу ҝөзәл шејләри Аллаһ јарадыб! Сән бу һагда нә фикирләширсән? ~

Јашамаг неҹә дә ҝөзәлдир, елә дејил? Биз гушларын ҹәһ-ҹәһини ешидирик. Аллаһын јаратдығы ҝүлләри вә диҝәр шејләри ҝөрә билирик. Һәмчинин Аллаһын бизә вердији јемәкләрдән дадырыг.

Бүтүн бу шејләрә ҝөрә, ән әсасы исә, бизә һәјат вердији үчүн Аллаһа тәшәккүр етмәлијик. Әҝәр биз Аллаһа һәгигәтән миннәтдарыгса, онда Онун үчүн нә исә едәҹәјик. Билирсән, нә? ~ Аллаһа гулаг асаҹағыг вә Онун Мүгәддәс Китаб васитәсилә дедикләрини јеринә јетирәҹәјик. Белә етсәк, биз һәр шеји јарадан Аллаһы севдијимизи ҝөстәрәҹәјик.

Бүтүн етдикләринә ҝөрә Аллаһа миннәтдарлығымызы билдирмәлијик. Неҹә? Мәзмур 139:14; Јәһја 4:23, 24; 1 Јәһја 5:21 вә Вәһј 4:11 ајәләриндә нә јазылдығыны оху.