Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 Фәсил 47

Армаҝеддонун јахын олдуғуну һарадан билирик?

Армаҝеддонун јахын олдуғуну һарадан билирик?

СӘН артыг әламәтин нә олдуғуну билирсән, елә дејил? ~ 46-ҹы фәсилдә биз Аллаһын бир даһа дүнјаны дашгынла мәһв етмәјәҹәјинә даир вердији әламәт һаггында охумушдуг. Һәмчинин һәвариләр дә Исанын ҝери гајытмасыны вә дүнјанын сонунун јахынлашдығыны билмәк үчүн әламәт истәмишдиләр (Матта 24:3).

Иса ҝөјдә ҝөзәҝөрүнмәз олаҹагды. Буна ҝөрә дә онун идарә етмәјә башладығыны билмәләри үчүн инсанлара әламәт вермәк лазым иди. Бу сәбәбдән, Иса шаҝирдләринин јер үзүндә изләмәли олдуглары әламәт һагда данышды. Бу шејләрин баш вермәси ону ҝөстәрәҹәкди ки, Иса гајыдыб вә ҝөјдә Падшаһ кими һөкмранлыг етмәјә башлајыб.

Ојаг галмағын ваҹиб олдуғуну ҝөстәрмәк үчүн Иса шаҝирдләринә  деди: «Әнҹирә вә бүтүн ағаҹлара бахын: Онлар јарпаг ачдыглары заман сиз буну ҝөрүрсүнүз вә өзүнүз билирсиниз ки, јај артыг јахындыр». Сән мүәјјән әламәтләрдән јајын јахын олдуғуну билдијин кими, Исанын дедији шејләрин дә баш вердијини ҝөрдүкдә Һар-Меҝидонун јахын олдуғуну баша дүшә биләрсән (Лука 21:29, 30).

Әнҹир ағаҹындан данышаркән Иса шаҝирдләринә нәји баша салмаг истәјирди?

Бу вә нөвбәти сәһифәдә биз шәкилләрә диггәт јетирәҹәјик. Һәмин шәкилләрдә Аллаһын Падшаһлығынын  јахын олмасы барәдә Исанын вердији әламәтин бәзи һиссәләри тәсвир олунур. Бүтүн бу шејләр баш верәндә, 46-ҹы фәсилдә өјрәндијимиз кими, Аллаһын Падшаһлығы Иса Мәсиһин рәһбәрлији алтында бүтүн һөкумәтләри мәһв едәҹәк.

Буна ҝөрә дә әввәлки ики сәһифәдә олан шәкилләрә диггәтлә бах, чүнки биз онлар һаггында данышаҹағыг. Матта 24:6—14 вә Лука 21:9—11 ајәләриндән бу шәкилләрдә ҝөрдүјүн шејләр һаггында охуја биләрсән. Һәмчинин һәр шәклин үстүндә олан рәгәмә дә фикир вер. Һәмин рәгәм шәкли изаһ едән абзасын әввәлиндә јазылыб. Инди ҝәл бахаг ҝөрәк, Исанын вердији әламәтин чох һиссәси бу ҝүн јеринә јетир, ја јох.

1) Иса демишди: «Сиз мүһарибә ҝурултулары вә мүһарибә хәбәрләри ешидәҹәксиниз... Чүнки халг халга, дөвләт дөвләтә гаршы галхаҹаг». Сән нә вахтса мүһарибә һагда хәбәрләр ешитмисән? ~ 1914-ҹү илдән 1918-ҹи иләдәк Биринҹи Дүнја мүһарибәси, 1939-ҹу илдән 1945-дәк исә Икинҹи Дүнја мүһарибәси олмушдур. О вахта гәдәр һеч вахт дүнја мүһарибәси олмамышды! Һал-һазырда дүнјанын һәр јериндә мүһарибә ҝедир. Адама елә ҝәлир ки, һәр ҝүн телевизордан, радиодан вә гәзетләрдән мүһарибә һаггында ешидир вә ја охујур.

2) Иса һәмчинин демишди: «Јер-јер гытлыглар... олаҹагдыр». Јәгин билирсән ки, һамынын кифајәт гәдәр јемәји јохдур. Һәр ҝүн минләрлә инсан дојунҹа јемәк јемәдији үчүн өлүр.

3) Иса әлавә етмишди: «Бир чох јерләрдә епидемијалар... олаҹаг» (ЈД). Билирсән, епидемија нәдир? ~ Бу, чохлу адамы тәләф едән хәстәликдир. Испан грипи адланан бөјүк епидемија бир илин ичиндә тәхминән 20 милјон инсанын һәјатына сон гојмушду. Бизим ҝүнләрдә исә, еһтимал ки, ГИЧС хәстәлијиндән ондан да чох адам  өләҹәк. Бундан әлавә, һәр ил минләрлә инсан хәрчәнҝдән, үрәк хәстәлијиндән вә башга хәстәликләрдән өлүр.

4) Иса әламәтин диҝәр һиссәсини белә тәсвир етмишди: «Јер-јер... зәлзәләләр олаҹагдыр». Билирсән, зәлзәлә нәдир? ~ Зәлзәлә оланда јер адамын ајағынын алтында тәрпәнир. Бу заман евләр дағылыр, чох вахт исә инсанлар өлүр. 1914-ҹү илдән башлајараг, һәр ил чохлу сајда зәлзәлә баш верир. Сән зәлзәлә һагда ешитмисән? ~

5) Иса демишди ки, әламәтин диҝәр һиссәси ‘писликләрин ҝет-ҝедә артмасы’ олаҹаг. Мәһз буна ҝөрә дә јер үзүндә бу гәдәр оғурлуг вә зоракылыг вар. Бүтүн дүнјада инсанлар горхурлар ки, бирдән кимсә онларын евләрини сојар. Һәлә һеч вахт дүнјада индики гәдәр ҹинајәт вә зоракылыг олмајыб.

6) Иса: «Сәмави Сәлтәнәт һаггында олан бу Мүждә халгларын һамысына шәһадәт олараг бүтүн дүнјада тәблиғ олунаҹагдыр; вә сон о заман ҝәләҹәкдир» демәклә әламәтин әсас һиссәсини тәсвир етмишди (Матта 24:14). Әҝәр сән бу хош хәбәрә инанырсанса, башгаларына да бу һагда данышмалысан. Белә етмәклә әламәтин бу һиссәсинин һәјата кечмәсиндә сән дә иштирак едә биләрсән.

Бәзи адамлар дејә биләрләр ки, Исанын дедикләри елә һәмишә олуб. Амма индијә кими һеч вахт бу шејләрин һамысы ејни вахтда вә дүнјанын бу гәдәр чох јериндә баш вермәјиб. Инди баша дүшүрсән, әламәт нә демәкдир? ~ Јәни бүтүн бу шејләрин јеринә јетмәсини ҝөрәндә әмин ола биләрик ки, тезликлә бу пис дүнјаны Аллаһын јени дүнјасы әвәз едәҹәк.

Иса бу әламәти верәндә илин фәсилләриндән бири һагда да данышмышды. О демишди: «Дуа един ки, гачманыз гышда... олмасын» (Матта 24:20). Сәнҹә, Иса бунунла нә демәк истәјирди? ~

 Әҝәр инсан гышда, шахталы вә јол ҝетмәк үчүн тәһлүкәли олан һавада һансыса фәлакәтдән гачыб ҹаныны гуртармаға чалышса, нә баш верәр? ~ Һәтта ҹаныны гуртара билсә дә, бу, она асан баша ҝәлмәјәҹәк. Башга ишләрин уҹбатындан бир аз тез јола дүшмәдији үчүн киминсә гышын човғунунда өлмәси кәдәрли олмазды? ~

Гыш вахты гачмагдан данышанда Иса нә демәк истәјирди?

Гачмағы гыша сахламамаг барәдә данышмагла Исанын һансы ваҹиб фикри чатдырмаг истәдијини баша дүшдүн? ~ О демәк истәјирди ки, Һар-Меҝидонун јахын олдуғуну билдијимиз үчүн Аллаһа мәһәббәтимизи Она хидмәт етмәклә ҝөстәрмәји тәхирә салмамалыјыг. Әҝәр буну тәхирә салсаг, сонра ҝеҹ олар. Белә етсәк, биз Дашгын баш верән вахт јашајан вә Нуһун хәбәрдарлыг етмәсинә бахмајараг, ҝәмијә ҝирмәјән инсанлара бәнзәјәҹәјик.

Ҝәл нөвбәти фәсилдә бөјүк мүһарибә олан Һар-Меҝидондан сонра һәјатын неҹә олаҹағы барәдә данышаг. Биз Аллаһын Ону севәнләр вә Она инди хидмәт едәнләр үчүн нә һазырладығыны өјрәнәҹәјик.

Нөвбәти ајәләр Һар-Меҝидонун јахын олдуғуну ҝөстәрир: 2 Тимотејә 3:1—5 вә 2 Петер 3:3, 4.