Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 Фәсил 31

Һарадан тәсәлли тапа биләрик?

Һарадан тәсәлли тапа биләрик?

ҺЕЧ елә олуб ки, өзүнү кәдәрли вә тәнһа һисс едәсән? ~ Нә вахтса сәнә елә ҝәлиб ки, һеч ким сәни севмир? ~ Бәзи ушагларда белә һиссләр олур. Амма Аллаһ вәд едир: «Мән сәни әсла унутмарам» (Јешаја 49:15). Бунун үзәриндә фикирләшәндә адам раһатлыг тапыр, елә дејил? ~ Бәли, Јеһова Аллаһ һәгигәтән дә бизи чох севир!

Сәнҹә, итмиш бу гузу нә һисс едир?

Мүгәддәс Китабы јазанлардан бири демишди: «Ата-анам мәни атса белә, Рәбб мәни гәбул едәр» (Мәзмур 27:10). Буну билмәк, сөзүн әсил мәнасында, бизә тәсәлли верир, дүз демирәм? ~ Бәли, Јеһова бизә дејир: «Горхма, чүнки Мән сәнинләјәм... сәнә көмәк едәҹәјәм» (Јешаја 41:10).

Амма һәрдән Јеһова јол верир ки, Шејтан бизи чәтинлијә салсын. Јеһова һәтта Шејтана хидмәтчиләрини сынаға чәкмәјә дә иҹазә верир. Бир дәфә Шејтанын уҹбатындан Иса елә әзаб чәкирди ки, Јеһоваја фәрјад едиб деди: «Аллаһым, Аллаһым! Нә үчүн Мәни тәрк етдин?» (Матта 27:46). Әзаб чәкмәсинә бахмајараг, Иса әмин иди ки, Јеһова ону севир (Јәһја 10:17). Амма Иса ону да билирди ки, Аллаһ Шејтана хидмәтчиләрини сынаға чәкмәјә вә онлара әзаб вермәјә иҹазә верир. Башга фәсилдә биз Аллаһын буна нә үчүн јол вердијини өјрәнәҹәјик.

Адам балаҹа оланда чох шејдән горхур. Мәсәлән, һеч елә олуб ки, сән итәсән? ~ Һәмин вахт горхмусан? ~ Ушагларын чоху горхур. Бөјүк Мүәллим бир дәфә итмәклә бағлы бир һекајә данышмышды. Амма бу заман итән ушаг јох, гузу иди.

 Мүәјјән мәнада сән дә гузуја охшајырсан. Һансы мәнада? Гузулар балаҹа вә ҝүҹсүз олурлар. Ҝәрәк онларын гајғысына галан вә онлары горујан адам олсун. Гојун-гузуја бахан адама чобан дејирләр.

Исанын данышдығы әһвалатда бир чобанын јүз гојуну варды. Амма бир ҝүн онларын ичиндән бир гузу итди. Ола билсин, гузу тәпәнин о бири тәрәфиндә нә олдуғуну ҝөрмәк истәмишди. Амма чох кечмәмиш бу гузу о бири гојунлардан узаглашды. Тәсәввүр едирсән, гузу әтрафа бахыб тәк олдуғуну ҝөрәндә нә һисс едирди? ~

Бәс чобан бир гузунун итдијини ҝөрәндә нә етди? Бәлкә, «өзү ҝүнаһкардыр» дејиб буну һеч веҹинә дә алмады? Јохса 99 гојуну тәһлүкәсиз јердә гојуб, һәмин гузуну ахтармаға ҝетди? Мәҝәр бир гузуја ҝөрә бу гәдәр нараһат олмаға дәјәрди? ~ Әҝәр сән һәмин итән гузунун јериндә олсајдын, истәмәздин, чобан сәни ахтарсын? ~

Гузуну хилас едән бу чобана ким бәнзәјир?

Чобан бүтүн гојунларыны, һәтта итән гузуну да чох севирди. Буна ҝөрә дә ону ахтармаға ҝетди. Бир тәсәввүр елә, чобанын ҝәлдијини ҝөрәндә һәмин гузу неҹә дә севинмишди! Иса деди ки, чобан да ону тапанда севинмишди. О, сағ-саламат олан 99 гојундан чох бу гузу үчүн севинмишди. Бәс Исанын  һекајәсиндәки чобана ким бәнзәјир? Өз гузусунун гајғысына галан һәмин чобан кими, бизим гајғымыза ким галыр? ~ Иса деди ки, онун ҝөјдә олан Атасы. Онун Атасы исә Јеһовадыр.

Јеһова Аллаһ Өз халгынын Бөјүк Чобаныдыр. О, Өз хидмәтчиләринин һамысыны севир, һәтта сәнин кими балаҹалары да. О, бизләрдән кимәсә нә исә олмасыны, јахуд бизим өлмәјимизи истәмир. Һәгигәтән дә Аллаһын бизим гајғымыза бу гәдәр галмасыны билмәк чох тәсәлливериҹидир! (Матта 18:12—14).

Атан вә ја башга адамлар сәнин үчүн реал олдуғу кими, Јеһова да сәнин үчүн реалдыр?

Сән Јеһова Аллаһа инанырсан? ~ О, сәнин үчүн реал шәхсијјәтдир? ~ Дүздүр, биз Јеһованы ҝөрә билмәрик. Чүнки О, Руһдур. Онун бәдәни ҝөзәҝөрүнмәздир. Амма О, реал шәхсдир вә бизи ҝөрә билир. Бизим көмәјә еһтијаҹымыз оланда, Онун бундан хәбәри олур. Биз башга адамларла сөһбәт едә билдијимиз кими, Онунла да дуада даныша биләрик. Јеһова бизим Онунла данышмағымызы истәјир.

 Беләликлә, өзүнү кәдәрли вә ја тәнһа һисс едәндә нә етмәк лазымдыр? ~ Јеһова илә даныш. Она јахынлаш. О, сәнә тәсәлли верәҹәк вә көмәк едәҹәк. Һәтта өзүнү тәнһа һисс едәндә дә јадда сахла ки, Јеһова сәни севир. Ҝәл Мүгәддәс Китабымызы ачаг. 23-ҹү мәзмурун 1-ҹи ајәсини охујаг. Орада јазылыб: «Рәбб мәним чобанымдыр, мөһтаҹ олмарам. О мәни јашыл чәмәнләрдә динҹәлдир, сакит ахан сулар кәнарында ҝәздирир».

Ҝөр 4-ҹү ајәдә нә јазылыб: «Гаранлыг дәрәдә ҝәзсәм белә, шәрдән горхмарам, чүнки Сән мәнимләсән, Сәнин әсан, Сәнин дәјәнәјин мәнә тәсәлли верир». Јеһова Аллаһа ибадәт едән инсанлар өзләрини бах белә һисс едирләр. Чәтинлијә дүшәндә Аллаһ онлара тәсәлли верир. Буну сән дә һисс едирсән? ~

Мәһәббәтли чобан сүрүсүнүн гајғысына галдығы кими, Јеһова да Өз халгынын гајғысына галыр. О, онлара дүз јолу ҝөстәрир, онлар да севинҹлә Онун архасынҹа ҝедирләр. Һәтта әтрафда пис шејләр баш верәндә дә Јеһованын халгы горхмур. Чобан өз чомағы вә ја әл ағаҹы илә гојунлары башга һејванлардан горујур ки, онлара зәрәр дәјмәсин. Мәсәлән, Мүгәддәс Китабда ҝәнҹ чобан Давудун өз гојунларыны асландан вә ајыдан горудуғу барәдә данышылыр (1 Шамуел 17:34—36). Бунун кими, Аллаһын халгы да билир ки,  Јеһова онлары горујаҹаг. Аллаһ онларла олдуғу үчүн онлар архајын јашајырлар.

Чәтинликдә оланда, гузуларыны горујан чобан кими, бизә ким көмәк едә биләр?

Јеһова Өз гузуларыны севир вә нәвазишлә онларын гајғысына галыр. Мүгәддәс Китабда дејилир: ‘О Өз сүрүсүнү чобан кими отараҹаг, гузулары гуҹағына алаҹаг, балаҹаларын да гајғысына галаҹаг’ (Јешаја 40:11).

Јеһованын бу ҹүр Аллаһ олдуғуну билмәк сәни севиндирмир? ~ Сән Онун гузуларындан бири олмаг истәмәздин? ~ Гузулар өз чобанларынын сәсинә гулаг асырлар. Онлар ондан узаға ҝетмирләр. Сән дә Јеһоваја гулаг асырсан? ~ Һәмишә Она јахынлашырсан? ~ Әҝәр белә едирсәнсә, онда һеч нәдән горхма. Јеһова һәмишә сәнинлә олаҹаг.

Јеһова мәһәббәтлә хидмәтчиләринин гајғысына галыр. Ҝәл Мәзмур 37:25; 55:22 вә Лука 12:29—31 ајәләриндән Мүгәддәс Китабын бу һагда нә дедијини охујаг.