Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 Фәсил 10

Иса ҹинләрдән ҝүҹлүдүр

Иса ҹинләрдән ҝүҹлүдүр

ЈАДЫНДАДЫР, нә үчүн Аллаһын мәләкләриндән бири Шејтан Иблис олмушду? ~ О, үрәјинин истәјинә ујуб Аллаһа гаршы чыхмышды. Иблис истәјирди ки, она ибадәт етсинләр. Бәс башга мәләкләр дә Шејтана гошулмушду? ~ Бәли, гошулмушду. Мүгәддәс Китабда онлар Шејтанын мәләкләри вә ја ҹинләр адланыр (Вәһј 12:9).

Бу пис мәләкләр, јахуд ҹинләр Аллаһа инаныр? ~ Мүгәддәс Китаб дејир ки, ҹинләр Аллаһын варлығына инаныр (Јагуб 2:19). Анҹаг онлар инди горху ичиндәдирләр. Чүнки билирләр ки, етдикләри пис ишләрә ҝөрә Аллаһ онлары ҹәзаландыраҹаг. Сәнҹә, онлар нә едибләр? ~

Мүгәддәс Китаба әсасән, бу мәләкләр ҝөјдәки мәскәнләрини тәрк едиб јерә ендиләр ки, инсан кими јашасынлар. Онлар јер үзүндәки ҝөзәл гадынларла ҹинси әлагәјә ҝирмәк үчүн белә етмишдиләр (Јарадылыш 6:1, 2; Јәһуда 6). Ҹинси әлагә барәдә нә билирсән? ~

 Бу заман киши вә гадын бир-бирилә чох јахын мүнасибәтдә олур. Бунун нәтиҹәсиндә ананын бәтниндә ушаг бөјүмәјә башлаја биләр. Лакин мәләкләрин ҹинси әлагәјә ҝирмәси дүзҝүн дејил. Аллаһ истәјир ки, анҹаг әр-арвад бир-бирилә ҹинси әлагәдә олсун. Беләликлә, бунун нәтиҹәсиндә ушаг дүнјаја ҝәләрсә, онлар онун гајғысына гала биләрләр.

Бу мәләкләр һансы пис иши ҝөрдүләр?

Мәләкләр инсан ҹилдинә ҝирәндән вә гадынларла ҹинси мүнасибәтдә оландан сонра онларын дүнјаја ҝәлән ушаглары бөјүјүб нәһәнҝ инсанлар олурду. Онлар чох гәддар идиләр вә инсанлара зүлм верирдиләр. Буна ҝөрә дә Аллаһ нәһәнҝләри вә бүтүн пис инсанлары мәһв етмәк үчүн јер үзүнә ҝүҹлү дашгын ҝөндәрди. Анҹаг О, сајҹа аз олан јахшы инсанларын хилас олмасы үчүн Нуһа ҝәми дүзәлтмәји тапшырды. Бөјүк Мүәллим демишди ки, Дашгында баш верәнләри јадда сахламаг ваҹибдир (Јарадылыш 6:3, 4, 13, 14; Лука 17:26, 27).

Билирсән, Дашгын заманы пис мәләкләр нә етдиләр? ~ Онлар өзләри үчүн дүзәлтдикләри инсан бәдәнини тәрк едиб ҝөјә гајытдылар. Лакин онлар артыг Аллаһын мәләкләри ола билмәздиләр, буна ҝөрә дә Шејтанын мәләкләри вә ја ҹинләр  олдулар. Бәс онларын ушагларынын, нәһәнҝләрин башына нә ҝәлди? ~ Онлар Дашгында өлдүләр. Һәмчинин Аллаһа гулаг асмајан бүтүн инсанлар да мәһв олдулар.

Нәјә ҝөрә јер үзүндә һәјат әввәлләр олдуғундан даһа писдир?

Дашгындан сонра Аллаһ ҹинләрин инсан ҹилдинә ҝирмәсинә иҹазә вермәди. Лакин ҝөзә ҝөрүнмәсәләр белә, онлар јенә дә инсанлары пис ишләр ҝөрмәјә тәһрик едирләр. Инди онлар һәмишәкиндән даһа чох пислик едирләр. Чүнки ҝөјдән јерә атылыблар.

Бәс билирсән, нә үчүн ҹинләри ҝөрә билмирик? ~ Чүнки онлар ҝөзәҝөрүнмәздирләр. Анҹаг әмин ола биләрик ки, онлар мөвҹуддурлар. Мүгәддәс Китабда дејилир ки, Шејтан ‘бүтүн дүнјадакы инсанлары алдадыр’, ҹинләр дә бу ишдә она көмәк едир (Вәһј 12:9, 12).

Бәс Шејтан вә онун ҹинләри бизи дә алдада биләр? ~ Бәли, еһтијатлы олмасаг, алдада биләрләр. Лакин биз онлардан горхмамалыјыг. Бөјүк Мүәллим демишди: ‘Шејтанын мәнә һеч бир тәсири јохдур’. Әҝәр Аллаһла дост олсаг, О, бизи Иблисдән вә онун ҹинләриндән горујаҹаг (Јәһја 14:30).

Ҹинләрин инсанлары һансы пис ишләрә тәһрик етдијини билмәк ваҹибдир. Буна ҝөрә дә ҝәл бир аз бу барәдә данышаг. Јер үзүндә јашајаркән онлар һансы пис ишләри ҝөрмүшдүләр? ~ Дашгындан әввәл онлар гадынларла ҹинси әлагәјә ҝирмишдиләр, әслиндә исә мәләкләрә буну етмәк олмазды. Бу ҝүн инсанлар Аллаһын ҹинси мүнасибәтләрлә бағлы әмрләринә әмәл етмәјәндә ҹинләр севинирләр. Де ҝөрүм, јалныз кимләр ҹинси әлагәдә ола биләр? ~ Дүздүр, јалныз әр-арвад.

Бу ҝүн јашҹа кичик оғлан вә гызлар бир-бири илә ҹинси әлагәјә ҝирирләр, лакин бу, дүзҝүн дејил. Мүгәддәс Китабда инсанын ҹинсијјәт органлары һагда данышылыр (Ганунун тәкрары 23:1). Јеһова бунлары мүәјјән мәгсәд үчүн јарадыб ки, јалныз әр-арвад бунларын сајәсиндә ҹинси мүнасибәтдә олсунлар. Инсанлар Јеһованын гадаған етдији ишләри едәндә ҹинләр чох севинирләр. Мәсәлән,  гыз вә оғланын бир-биринин ҹинсијјәт органы илә ојнамасыны ҝөрмәк ҹинләрә һәзз верир. Биз ҹинләри севиндирмәк истәмирик, елә дејилми? ~

Анҹаг ҹинләрин бәјәндији, Јеһованын исә нифрәт етдији башга шеј дә вар. Билирсән, бу нәдир? ~ Зоракылыг (Мәзмур 11:5). Зоракылыг кимисә инҹитмәк вә онунла гәддарҹасына давранмаг демәкдир. Јадына сал ки, ҹинләрин өвладлары олан нәһәнҝләр инсанларла мәһз бу ҹүр давранырдылар.

Һәмчинин ҹинләр инсанлары горхутмағы да хошлајырлар. Бәзән онлар өзләрини өлән адамлар кими гәләмә верирләр. Ҹинләр һәтта онларын сәсини дә чыхара биләрләр. Бунунла ҹинләр чохларыны инандырырлар ки, инсан өләндән сонра јашајыр вә јахынлары илә данышыр. Бәли, ҹинләр бир чох инсанлары руһларын олдуғуна инандырыр.

Беләликлә, еһтијатлы олмалыјыг ки, Шејтан вә онун ҹинләри бизи алдатмасын. Мүгәддәс Китаб бизә хәбәрдарлыг едир: ‘Шејтан өзүнү  јахшы мәләк кими ҝөстәрмәјә чалышыр, онун хидмәтчиләри дә белә едирләр’ (2 Коринфлиләрә 11:14, 15). Анҹаг әслиндә ҹинләр писдирләр. Ҝәл ҝөрәк, онлар бизи өзләринә бәнзәтмәјә неҹә чалышырлар.

Инсанлар зоракылыг, дүзҝүн олмајан ҹинси әлагә вә руһлар барәдә чох шеји һарадан өјрәнирләр? ~ Бәзи телевизија верилишләринә вә кинолара баханда, компүтер ојунлары ојнајанда, Интернетә ҝирәндә вә мүәјјән китаблары охујанда онлара раст ҝәлмирикми? Бу ишләрлә мәшғул олмаг бизи кимә јахынлашдырыр: Аллаһа, јохса Иблисә вә онун ҹинләринә? Неҹә дүшүнүрсән? ~

Зоракы сәһнәләрә бахсаг, нә баш верә биләр?

Сәнҹә, ким истәјир ки, биз пис шејләрә гулаг асаг вә бахаг? ~ Бәли, Шејтан вә онун ҹинләри. Беләликлә, һәр икимиз дә нә етмәлијик? ~ Биз фајда ҝәтирән вә Јеһоваја хидмәт етмәјә көмәк едән шејләри охумалы, онлара гулаг асмалы вә бахмалыјыг. Неҹә фикирләширсән, бунлара нә дахилдир? ~

Һансы мәшғулијјәт бизә фајда ҝәтирир?

Јахшы ишләр ҝөрүрүксә, онда ҹинләрдән горхмамалыјыг. Иса онлардан ҝүҹлүдүр вә ҹинләр ондан чох горхурлар. Бир дәфә ҹинләр бағырараг Исаја демишдиләр: «Бизи һәлак етмәјәми ҝәлдин?» (Марк 1:24). Иса Шејтаны вә онун ҹинләрини мәһв едәндә, мәҝәр севинмәјәҹәјик? ~ Һәлә ки о вахт ҝәлмәјиб, биз әмин әмин ола биләрик ки, Иса бизи ҹинләрдән горујаҹаг. Бунун үчүн Иса вә онун сәмави Атасы илә дост олмалыјыг.

Ҝәл нә етмәли олдуғумуз һагда 1 Петер 5:8, 9 вә Јагуб 4:7, 8 ајәләриндән охујаг.