ТУТАГ КИ, кимсә сәнә чох ҝөзәл бир һәдијјә верир. Сән нә едәҹәксән? ~ Садәҹә «чох сағ ол» дејиб, сонра исә ону верән адамы тамамилә јаддан чыхараҹагсан? Јохса ону вә вердији һәдијјәни һәмишә хатырлајаҹагсан? ~

Јеһова Аллаһ бизә ҝөзәл һәдијјә вериб. О, Өз Оғлуну јер үзүнә бизим уғрумузда өлмәјә ҝөндәриб. Билирсән, Иса нә үчүн бизим уғрумузда өлмәли иди? ~ Буну билмәк чох ваҹибдир.

23-ҹү фәсилдән өјрәндијимиз кими, Адәм Аллаһын мүкәммәл ганунуну позараг ҝүнаһ ишләтди. Биз дә һамымызын Атасы олан Адәмдән ҝүнаһы мирас алдыг. Демәли, сәнҹә, бизә нә лазымдыр? ~ Мәҹази мәнада десәк, бүтүн һәјаты боју камиллијини горујан јени ата лазымдыр. Сәнҹә, ким бизим үчүн белә ата ола биләр? ~ Иса.

Јеһова Исаны јер үзүнә ҝөндәрди ки, Адәмин әвәзинә бизим үчүн ата олсун. Мүгәддәс Китабда дејилир: «“Илк инсан олан Адәм јашајан ҹан олду”; сонунҹу Адәм исә һәјат верән руһ олду». Илк Адәм ким олмушду? ~ Бәли, Аллаһын торпагдан јаратдығы инсан. Бәс икинҹи Адәм кимдир? ~ Иса. Мүгәддәс Китаб буну белә ҝөстәрир: ‘Илк адам [Адәм] јердән, торпагдан төрәнмишдир; икинҹи Адам [Иса] исә ҝөјдән ҝәлмишдир’ (1 Коринфлиләрә 15:45, 47; Јарадылыш 2:7).

Аллаһ Исанын һәјатыны ҝөјдән Мәрјәмин бәтнинә көчүрдүјү үчүн Иса Адәмдән ҝүнаһы мирас алмады. Бу сәбәбдән Иса камил  инсан олду (Лука 1:30—35). Елә буна ҝөрә Иса дүнјаја ҝәләндә мәләк чобанлара деди: «Сизә Хиласкар доғулду» (Лука 2:11). Бәс бизим Хиласкарымыз олмаг үчүн көрпә Иса әввәлҹә нә етмәли иди? ~ О бөјүмәли вә Адәм кими јеткин инсан олмалы иди. Јалныз бундан сонра Иса ‘икинҹи Адәм’ ола биләрди.

Хиласкарымыз олан Иса һәм дә бизим ‘Әбәди Атамыз’ олаҹаг. Мүгәддәс Китабда о, бу ҹүр адланыр (Јешаја 9:6, 7). Бәли, ҝүнаһ ишләтдији үчүн гејри-камил олан Адәмин әвәзинә камил Иса бизим атамыз ола биләр. Беләликлә, биз ‘икинҹи Адәми’ өзүмүзә ата сечә биләрик. Әлбәттә, Исанын өзү дә Јеһова Аллаһын Оғлудур.

Адәмлә Иса бир-биринә нәдә бәнзәјирдиләр вә нә үчүн бу, чох ваҹиб иди?

Исаны Хиласкарымыз кими гәбул етмәк үчүн биз онун һаггында өјрәнмәлијик. Јадында галыб, бизә нәдән хилас олмаг лазымдыр? ~ Бәли, Адәмдән мирас алдығымыз ҝүнаһ вә өлүмдән. Јеткин инсан олан Исанын бизим үчүн гурбан вердији камил һәјат фидјә адланыр. Јеһова фидјәни верди ки, биз ҝүнаһдан азад олаг (Матта 20:28; Ромалылара 5:8; 6:23).

Сөзсүз ки, биз Аллаһын вә Онун Оғлунун бизим үчүн нә етдијини унутмаг истәмирик, елә дејил? ~ Исанын етдикләрини јада салмаға бизә көмәк едән хүсуси бир үсул вар. Бу үсулу о, өз шаҝирдләринә ҝөстәрмишди. Ҝәл ҝөрәк бу һансы үсулдур.

 Тәсәввүр елә ки, Јерусәлимдә јухары отагдасан. Ҝеҹәдир. Иса һәвариләри илә бирликдә сүфрә архасында отуруб шам едир. Сүфрәдә гызардылмыш гузу әти, чөрәкләр вә гырмызы шәраб вар. Бу јемәк хүсусидир. Билирсән, нијә? ~

Бу јемәк јүз илләр әввәл Јеһованын исраиллиләр үчүн етдији ваҹиб бир шеји онларын јадына салырды. Һәмин вахт Јеһова Мисирдә көлә олан халгына демишди: ‘Һәр ев бир гузу кәссин вә ганыны евин гапысынын һәр ики јан тахтасына сүртсүн’. Сонра әлавә етмишди: ‘Евә ҝириб гузуну јејин’.

Гузунун ганы Исраил халгыны неҹә горумушду?

 Исраиллиләр белә дә етмишдиләр. Һәмин ҝеҹә Аллаһын мәләји Мисир торпағындан кечиб бир чох евләрдә илк доғулан ушаглары өлдүрмүшдү. Амма һансы гапыда ки ган вар иди, мәләк онлардан јан кечмишди. Һәмин евләрдә ушаглара һеч нә олмамышды. Јеһованын мәләјинин нә етдијини ҝөрән Мисир падшаһы фирон горхуја дүшмүшдү. Буна ҝөрә дә о, исраиллиләрә демишди: ‘Сизи бурахырам. Чыхын ҝедин Мисирдән!’ Онлар да буну ешидән кими, һәр шејләрини дәвәләрә вә ешшәкләрә јүкләјиб ҝетмишдиләр.

Јеһова истәјирди ки, халгы бу һадисәни һеч вахт унутмасын. Ахы Јеһова онлары азадлыға чыхармышды. Буна ҝөрә дә онлара деди: ‘Илдә бир дәфә бу ҝеҹә једијиниз јемәкдән јејин’. Онлар бу хүсуси јемәји Пасха адландырдылар. «Пасха» сөзү ибраниҹә «јан кечмәк» мәнасыны верән сөздән әмәлә ҝәлиб. Һәмин ҝеҹә Аллаһын мәләји ганла ишарәләнән евләрдән јан кечмишди (Чыхыш 12:1—13, 24—27, 31).

Иса вә онун һәвариләри Пасха јемәјини јејәндә бу һагда фикирләширдиләр. Јејиб гуртарандан сонра Иса чох мүһүм бир иш ҝөрдү. Амма буну етмәздән әввәл сатгын чыхан һәвари Јәһуданы ҝөндәрди. Сонра о, галан чөрәкләрдән бирини ҝөтүрүб дуа етди, бөлүб шаҝирдләринә өтүрдү. ‘Ҝөтүрүн, јејин’, — деди вә әлавә етди: ‘Бу чөрәк мәним өләркән сизин уғрунузда верәҹәјим бәдәнимдир’.

Сонра Иса бир каса гырмызы шәраб ҝөтүрдү. Шүкүр едиб ону һамыја өтүрдү вә деди: «Бундан һамыныз ичин!» О, шаҝирдләринә изаһ етди: ‘Бу шәраб мәним ганымдыр. Сизи ҝүнаһларыныздан азад етмәк үчүн мән тезликлә ганымы төкәҹәјәм. Буну мәни анмаг үчүн един’ (Матта 26:26—28; 1 Коринфлиләрә 11:23—26).

Исанын шәрабла мүгајисә етдији ганы сајәсиндә биз нә әлдә едә биләрик?

Фикир вердин, Иса деди ки, шаҝирдләри ону јада салмаг үчүн буну һәмишә етмәли идиләр? ~ Онлар артыг Пасха јемәји  јемәјәҹәкдиләр. Әксинә, Исаны вә онун өлүмүнү хатырламаг үчүн илдә бир дәфә бу хүсуси јемәји јемәли идиләр. Бу јемәк Рәббин ахшам јемәји адланыр. Бу ҝүн биз ону чох вахт Хатирә Ҝеҹәси адландырырыг. Сәнҹә, нәјә ҝөрә? ~ Она ҝөрә ки, о, Исанын вә онун Атасы Јеһова Аллаһын бизим үчүн етдикләрини јадымыза салыр.

Чөрәк бизи Исанын бәдәни һаггында дүшүндүрмәлидир. Бизим әбәди һәјатымыз олсун дејә о, өз бәдәнини көнүллү олараг гурбан верди. Бәс гырмызы шәраб һаггында нә демәк олар? ~ О исә Исанын ганынын нә гәдәр дәјәрли олдуғуну бизим јадымыза салмалыдыр. Онун ганы Мисирдәки Пасха гузусунун ганындан даһа дәјәрлидир. Билирсән, нијә? ~ Мүгәддәс Китабда дејилир ки, Исанын ганы сајәсиндә бизим ҝүнаһларымыз бағышлана биләр. Ҝүнаһларымыздан азад оланда исә биз даһа хәстәләнмәјәҹәк вә гоҹалыб өлмәјәҹәјик. Биз Хатирә Ҝеҹәсинә ҝедәндә бу һагда фикирләшмәлијик.

Һамы Хатирә Ҝеҹәсиндәки чөрәкдән јемәли вә шәрабдан ичмәлидир? ~ Онлардан јејән вә ичән адамлара Иса демишди: ‘Сиз мәним падшаһлығымда олаҹаг вә мәнимлә бирликдә ҝөјдә тахтларда отураҹагсыныз’ (Лука 22:19, 20, 30). Бу о демәкдир ки, онлар Иса илә падшаһлыг етмәк үчүн ҝөјләрә ҝетмәли идиләр. Демәли, јалныз Иса илә ҝөјдә һөкмранлыг етмәк үмиди оланлар чөрәкдән јемәли вә шәрабдан ичмәлидир.

Буна бахмајараг, чөрәкдән јемәјәнләр вә шәрабдан ичмәјәнләр дә Хатирә Ҝеҹәсинә ҝетмәлидирләр. Билирсән, нијә? ~ Чүнки Иса өз һәјатыны онлар үчүн дә гурбан вериб. Хатирә Ҝеҹәсинә ҝедәндә ҝөстәририк ки, биз буну унутмамышыг. Аллаһын ҝөзәл һәдијјәси бизим һәмишә јадымыздадыр.

Исанын фидјә гурбанлығынын ваҹиблијини ҝөстәрән ајәләрдән бәзиләри бунлардыр: 1 Коринфлиләрә 5:7; Ефеслиләрә 1:8; 1 Тимотејә 2:5, 6 вә 1 Петер 1:18, 19.